Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၺႃးတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 3 လိူၼ်

ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ တႃႇ 3 လိူၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ပလိၵ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႂ်းၵႄႈ 10 မူင်းထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း။ တီႉၺွပ်းလႆႈတီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဢေးသႃႇယႃႇ 5 ၵေႃႉလႄႈ တီႉလႆႈတီႈ...

မႃလမ်းၶူပ်း ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဝၼ်းလဵဝ်ၺႃး 7 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 22/4/2020 မွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်းပၢႆ မီးမႃလၢႆလၢႆတူဝ် ၶိုၼ်ႈလွင်ႈႁွၼ်ႈထဝ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇဝၢၼ်ႈ/ ပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လမ်းၶူပ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းလူင် ဝၼ်းလဵဝ် ၺႃးၶူပ်းႁိမ်းၸမ် 10 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မႃလမ်းၶူပ်းၵူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၶူပ်း 7...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈမူႇၸေႊ

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈမူႇၸေႊ လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၼႆႉ ၾႆးမႆႈ တီႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) တီႈမၢၼ်ႈၵွင်းမူးလွႆ ပွၵ်ႉၵွင်း မူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶူဝ်းၶွင်လႆႈမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇ ၸူမ်ၼမ်ႉတူႈတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတူႈတၢႆ တီႈသႅၼ်ဝီ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (အနှိုင်းမဲ့ ကုသိုလ် လူမှုကူညီရေးအသင်း) သႅၼ်ဝီ ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၼမ်ႉတူႈမႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်းၶိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

ႁူဝ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းလူမ်ႉတၢႆဝႆႉယူႇ ႁိမ်းၽၵ်းတူ ပၢင်ပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်

ႁူဝ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းႁူဝ်ပူင်း လူင်းၸူးၵူင်ၵၢင်မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢၵ်ႇၽၵ်းတူၶဝ်ႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်။ ဝၼ်းတီႈ 14/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၼႃႈ ၽၵ်းတူ ပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵွပ်ႉၾ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ တၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉလုမ်း MPT ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉၵွႆၼမ်

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶမ်ႈဝႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 လုၵ်ႈ လုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် သိမ်းၾူၼ်း MPT ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 12/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10:40 မူင်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် (မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံး - MPT) တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ်...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၵႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈတမ်ၽႃႇသႂ်ႇ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵျွၵ်ႉမႄး - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ဢႃယုမွၵ်ႈ 28 ပီ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတမ် ၽႃႇသႂ်ႇ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တၢင်းငွၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈပျွင်ႇၶွင်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆပဵၼ်မူႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ် ၽႂ်ယိုဝ်း ဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ (ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 12 ပီ...

ၾႆးၵိုတ်းတီႈၽီးၾႆး လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်း တီႈသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼၢင်းၸၢမ် ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢိုၼ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ၸဝ်ႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၾႆးထၢၼ်ႇ/ ၾႆးၽိုၼ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈမုၵ်ႉၾႆး ၼၼ်ႉသေလၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်း ဝႃႈ ၼႆ။ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၶႄၾႆး သီႇပေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈႁူတ်းၾႆးၼၼ်ႉ...

ရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း

ရူတ်ႉၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်တီႈ လႆႈမႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈ မၢႆလၵ်း 214 ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ တင်း သႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸဝ်ႈၵႃးဢၼ်ၽႃႇတမ်ၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ပၢႆႈဝႆႉ...

ၵူၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇပႆတၢင်းၵၢင်ၼႂ် ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉထုပ်ႉမင် တိုတ်ႉလၢၵ်ႈၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်

ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇပႆတၢင်းၵၢင်ၼႂ် ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉလၢၵ်ႈၸၼ်ထုပ်ႉမင် ၶိုင်လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉ႞ ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ဢွၵ်ႇပႆတၢင်း။ ၽွင်းပွၵ်ႈမႃး ထိုင်ပွၵ်ႉ 8 ၼၼ်ႉၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉလၢၵ်ႈၸၼ် ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်။ မၼ်းၼၢင်းတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈသေ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း