Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

By- ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 19 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ပဵၼ်ၽႂ် ယွၼ်ႉသင်ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 31/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်း ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးလိုဝ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းပူင်ႇလူဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလတ်းမႃးၼႃႈႁိူၼ်းသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး။ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺီႇၺီႇထူၺ်း လၢတ်ႈဝႃႈ -  ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉၶႃႈ။ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ- ဝႃႈၼႆ။ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ 10 ပၢႆ

တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းတၢႆ 10 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် သၢႆၸႂ် ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပီ 2020 လုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 5...

ၽူႈယိင်းသႅၼ်းၶၢဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႃႈႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽူႈယိင်း သႅၼ်းၶၢဝ်ႉၵႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လူမ်ႉတၢႆ ၼႃႈႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉၽုၵ်ႇမွၵ်ႇသွမ်ႈမွၵ်ႇယူႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/08/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ (မိူင်းတႆး) ၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း သႅၼ်းဢႃႇယု 57 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈပႃႈယၼ်ႇယီႇမႅၼ်း၊ ၸၢဝ်းၶႄႇ (မိူင်းဝၼ်း) လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်း တိုၵ်ႉသွမ်ႈမွၵ်ႇၽုၵ်ႇမွၵ်ႇ...

ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉ႞တၢႆ ထုၵ်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၺႃးဝၢင်းယႃၼႂ်းတဝ်ႈလီႇပူဝ်ႇ

ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉလီႇပူဝ်ႇသေ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၵႂႃႇ၊ တင်းဝၢၼ်ႈတင်းသူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢင်းယႃမိူဝ်ႇ ၼႂ်းတဝ်ႈလီႇပူဝ်ႇ ဝႆႉပၼ်ၶႃၵိၼ်။ ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇလၢႆဝၼ်းၼႆႉ  ၸၢႆးယီႈလူႇ ပူႇၵႄႇဢွၼ်ႇ(ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းမူႇဝၢၼ်ႈ)လႄႈ ၽူႈမၢႆၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ ဝၢၼ်ႈၽႃ ဢိူင်ႇမိူင်းယႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉ ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ၼမ် ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငၢၼ်းၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ၊ ယႃႉၶဝ်ႈ ႁိူၼ်းၶဝ်ႈယေးလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်လိူဝ် တၢင်ႇၶၢဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပီ 2020 ၼႆႉ တႄႇႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း၊...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸၢႆးတႅင်းၼၢင်းယိင်းယဝ်ႉသွင်ႉပၢႆႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈပဵင်းလူင်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်တႅင်းၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၵဵင်းမႆႇသေ သွင်ႉပၢႆႈ ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵုမ်းတူဝ်လႆႈတီႈ ပဵင်းလူင် မိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/7/2020 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇ၊ ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ လၢႆလၢႆလင်၊ ရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လၢႆလၢႆလၢမ်း။  ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ႁိၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း...

သွင်ၽူဝ်မေး တႅင်းၵၼ်တၢႆ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး တႅင်းၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးတၢႆထင်တီႈ တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၸၢၼ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ 4/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သွင်ၽူဝ်မေးတႅင်းၵၼ်။ ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ၸုမ်းၼႄႇၸီးမၶျႃး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေး ဢႃယုမွၵ်ႈ 24 ပီ မီးႁွႆးတႅင်းတီႈဢူၵ်း 2 ၵမ်း တၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်း မီးႁွႆးတႅင်းဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းတၢႆ၊...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း ဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၶိတ်ႉမွင်ႇ ဢႃယု 59 ပီ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်မိတ်ႈ ဢၼ်ပႃးၸပ်းတူဝ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တွႆႇတူၺ်းသေ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု ပႆႇတဵမ် 18 ၺႃးၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၺႃးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႇသူဝ်ႉ ၊ ဢိူင်ႇလွႆဢူၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းၺႃးၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဝႃႇသူဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇၵျေႃႇလႃႉ...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းၵႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢူးမိၼ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၵႃး” ဝႃႈၼႆ။ ဢွင်ႈတီႈၼၢင်းယိင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼေႃႇ  ဢိူင်ႇလေႃႉၼေႃႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်သၢမ်ၸဝ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ  ဝတ်ႉၵျွင်းလေႃႉၼေႃႇ  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၢင်ႈၵႂႃႇပတ်းဝၢင်းၵျွင်းသေ ၵႂႃႇၶီႈလိုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ။ ဢူးဢေးမွင်ႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  ၸဝ်ႈသြႃႇဢႃယု 36...

ၼၢင်းယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၺႃးဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်

ၼၢင်းယိင်း တုၵ်ႉၶိတ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးလၢၵ်ႈၸၼ်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၼၢင်းယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇသဝ်းၼႂ်းသုမ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၼွၵ်ႈပၢင်သဝ်း ၶဝ်ႈမႃးလၢၵ်ႈၸၼ်။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၶဝ်ႈၵႄႈၵၢင် လၢတ်ႈၸွႆႈလႄႈ ၾၢႆႇၽူႈၸၢႆးမႃးယွၼ်း ၼွမ်းသေ လႆႈတူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉပၼ် လူၺ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ဢဝ်တၢင်း။ တေႃႇပွၵ်ႉတွင်ႇ...

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉ Drone ဝိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပႃးၸွမ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပွတ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်သေ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းတပ်ႉဝႆႉတၢင်းလိၼ်ယဝ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸမ်ႁိမ်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ...

ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ထႆးတီႉၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၸမ်ပၢၵ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆႁိမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႅတ်ႇၵင်ႈၵုမ်းလႆႈ တၢင်းပဵၼ်လႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ် ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶၢမ်ႈၶူဝ်ၵေႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း