ရူတ်ႉၵႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လေႃႇတမ်ၽႃႇၺႃး ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမူႇၸေႊ လူႉယႂ်ႇၵွႆၼမ်

0
339

ရူတ်ႉၵႃးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးဝႆးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း လေႃႇတမ်ၽႃႇၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သေ  ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊလူႉၵွႆၼမ်။

Photo by Nang Mya Mya Aye – ရူတ်ႉၵႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လေႃႇတမ်ၽႃႇၺႃး ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 03/06/2020 တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉမွၵ်ႈယၢမ်း 2 မူင်း၊ မီးရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၶွင်ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတီႈၼႃႈလုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မူႇၸေႊ (ပွၵ်ႉႁွင်ႇ) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵႃးလေႃႇတမ်ၽႃႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးသွင်လင်လူႉၵွႆၵႂႃႇၽွင်ႈ၊ ပဵၼ်လုမ်းမေႃႇတေႃႇယဵၼ်ႇ တင်း  ၶူဝ်လႆၶွၼ်ႊၵရိတ်ႇ ၾၢႆႇၼႃႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵူၼ်ႇၵႂႃႇသၢမ်သိၵ်ႈ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သၢႆၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလူႉၵွႆၶၢတ်ႇ ၵႂႃႇၽွင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးတုမ်ႇၶၢဝ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵိၼ်ၸမ်ၶဝ် ငိၼ်းသဵင်မၼ်းယူႇ၊ ၶဝ်ဝႃႈပဵၼ်သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႆသေ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇတူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တင်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ် ပႂ်ႉဝႆႉတေႃႇထိုင်မိူင်းလႅင်း၊ ထိုင်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸင်ႇဢဝ်ၵႃးမဵတ်းမႃးမဵတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ၊ ပဵၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႇ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo Tung Huay Li – တီႈဢၼ်ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၺႃးလုၵွႆ

ဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ ႁိုဝ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁေႃႈၵႃးဢွၵ်ႇမႃး၊ ႁေႃႈဝႆးၵႂႃႇလႄႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၽေး။ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈၶဝ်တေႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း မႄးၵုမ်းႁဵတ်းသၢႆႈပၼ် ၶိုၼ်းတင်းမူတ်း- ၸၢႆးတုမ်ႇၶၢဝ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo by Nang Mya Mya Aye – ရူတ်ႉၵႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လေႃႇတမ်ၽႃႇၺႃး ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမူႇၸေႊ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၵၼ်တင်းဝဵင်း၊ ၼိူဝ်ၾဵတ်ႊၿုၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ။ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေပိုတ်ႇဢမူႉ/ ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းၵႂႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးတပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယူႇထင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၵ်ႈမီးလၢႆလၢႆၸုမ်း။ မိူဝ်ႈ ႁၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊဝရီႊ ၾၢႆႇ သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူင်သင်ဝႃႈ လိူဝ်သေ ၸုမ်းဢၼ်မွပ်ႈမၢႆ ၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝဵင်း၊ ဢၼ်သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ပႃးၵွင်ႈ ၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈထွၼ်ပွၵ်ႈ တီႈယူႇၽႂ်မၼ်းသဵင်ႈသဵင်ႈ။ ပေႃးယူႇထင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်မီးလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေ ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၶူဝ်းသိုဝ်း မိၵ်ႈမၢႆၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇမႃး  – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မီး ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ဢဵၼ် ႁႅင်းယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉၶၢင် ၵွင်းၶႃး ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမႃႉ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီး ထႅင်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅဝ်းႁေႃႉ၊ လူင်ထၢၼ်၊ မိူင်းၸီး၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပလွင်ႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸုမ်းမၢႆးဢၢႆႈမူင်ႉ သေ ဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶၢင် ပၢင်ဝႃႈ ၵေႃႈ ယင်းႁွတ်ႈသဝ်း ႁႃၵိၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ – ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE