တႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ တူၵ်းတိုၵ်း ႁူဝ်တႅၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ယၢတ်ႇတူၵ်းလၢၼ်း ၽတ်ႉသႂ်ႇတီႈပိုၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေႃႉသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ။

Photo by – Chiang Mai News/ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပလၢတ်ႈတူၵ်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉတေႃႇၼင်ႈလၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 1/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် (Chiang Mai News) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးလႃႉ ဢႃယု 42 ပီ (မေႃမိုဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈ/ သျၢင်ႉ) ပလၢတ်ႈတူၵ်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉတေႃႇၼင်ႈလၢၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉသွင်ၼၼ်ႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆး တူၵ်းၽတ်ႉသႂ်ႇပိုၼ်ႉလိၼ်/ ပုၼ်သေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈမူႇ 2 ဢိူင်ႇၼွင်ၽိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႃႊရၾီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

“မၼ်းၸၢႆးတူၵ်းႁိူၼ်းသေ ၼွၼ်းလိုမ်းတူဝ်ဝႆႉ၊ ၵွၵ်းႁူဝ်တႅၵ်ႇ၊ တီႈၶူႈၼင်မၼ်းၵေႃႈ တႅၵ်ႇမီးလိူတ်ႈလႆဢွၵ်ႇ လႄႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်း လႆႈႁၢမ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃသႃႊရၾီႊဝႆႉ” သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/5/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ ဢႃယု 27 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈၼႂ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉဝူၼ်ႉၼမ် လွင်ႈတူၵ်းၵၢၼ်/ငၢၼ်း ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE