ၶၢဝ်း ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸွႆႈထႅမ်တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၼပ်ႉႁဵင်

RCSS တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ မွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ။

Photo by – Seng Zom Moung/ RCSS တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢိၵ်ႇတင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယူႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25/5/2020 လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသႅင်လီ ၽူႈတၢင်တူဝ် RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ(လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ) မႃး တေႃႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ RCSS တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်း ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၵူၺ်း။ တၢင်ႇတီႈတႄႉပႆႇလႆႈသွၼ်ႇပႃး။ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈ မၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ပႆႇႁွတ်ႈမႃးလႄႈ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼႃႈ ၵၢၼ်ၸုမ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၼမ်မႃးယဝ်ႉ၊ ၸွႆႈၵၼ်ႁၢပ်ႇ မဝ်မႃးၽွင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တႄႇမီးၵၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ်မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Seng Zom Moung/ RCSS တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်း မိူင်းထႆး၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးတႃလႆႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/3/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/6/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈမေႃယႃ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇမႃး တင်းမူတ်း မီး 69,904 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်လႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉသမ်ႉ မီး 517 ပွၵ်ႈ၊ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 66,244 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ဝႅပ်ႊသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE