ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၼိူဝ်တူၼ်ႈမႆႉၵႄႇတွၵ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼိူဝ်မႆႉၵေႇတွၵ်ႈ ပွၵ်ႉ 12 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း ဝူၼ်ႉၼမ်- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Cobra Tgi/ ၵူၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ် မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈတူၼ်ႈမႆႉၵေႇတွၵ်ႈ(ပိတောက်ပင်) တီႈပွၵ်ႉ 12 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ လႆႈၸႅင်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် မႃးၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလူင်းတူၼ်ႈမႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈသင်သေ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ပလိၵ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး တီႈတူၼ်ႈမႆႉၵေႇတွၵ်ႈၼၼ်ႉ လူင်းမႃးသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵရုၼႃႇ လႃႈသဵဝ်ႈ တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ တွၼ်ႈတႃႇၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈတၢင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Cobra Tgi/ ၵူၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉဢၼ်ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ တီႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်း တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႃပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆယွၼ်ႉသင် ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁႅင်းၸႂ်တူၵ်းယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸူႉၸူဝ်း ႁူဝ်ၸႂ်တၢင်းႁၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE