ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊထုၵ်ႇၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။

ဝၼ်းတီႈ 24/5/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းပေႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 3-4 ၵေႃႉ မိူဝ်းႁိူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်းဢႃယု 17 ပီ တီႈဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ပေႃႉထုပ်ႉငုၵ်းၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ထိုင်တီႈမၼ်းၸၢႆးမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်တေလႅပ်ႈတွၵ်ႉတႅၵ်ႉၽိတ်းမေႃးၵၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇၵၼ်သေ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၶီႈၵႃးမႃးၽႅဝ် ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တၢင်းၼႃႈႁိူၼ်း ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်းၼႆႉသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈသွင်ႉသႂ်ႇၵွင်ႇၵေႃႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း မွၵ်ႈ 3-4 ၵမ်း။ ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁိူၼ်းၵူၼ်းလူင် ။ ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းထိုင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းလူင်သေ မိူဝ်းမူၵ်းဝႆႉႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉမၼ်းလႄႈ  လိူင်ႈမၼ်းၸင်ႇယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇ”ဝႃႈၼႆ။

ဝႆၢးလင်ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်းလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇၸွမ်းလင်မၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈ 3 ၵမ်းလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉသေ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ ဝႆႉတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်းပလိၵ်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25 ၊ တေႁွင်ႉတင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မႃးတွင်းပၢၼ်ႇၶိုၼ်း တီႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႉၵေႃႈ မႃးငိၼ်းထွမ်ႇၸွမ်းသေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈၼမ်၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ်၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈၼမ်၊ ၵူၼ်းၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႉ ၵႆႉမီး။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ -ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇဝဵင်းၼိုင်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈပဵၼ်သေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းၵေႃႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE