Saturday, July 20, 2024

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း

Must read

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ရေႃးၵႃႇၶူဝ်းဝိတ်း 19 လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။

Photo:by ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ – ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇလူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈဝေႃႇၶူၵ်ႉၼွႆႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉလႄႈ ပၼ်ႁႃတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ လမ်းပုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း 561 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

 

ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ  လၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶႆႇၵႆႇ ဢိၵ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပႃးငိုၼ်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းထူပ်းၽေး မႃးတုင်းႁပ်ႉဢဝ် မီးၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်း တူၺ်းလွမ်၊ မႄႈပုမ်လူင်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈရေႃးၵႃႇၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19  ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵိူတ်ႇမႃးႁူဝ်လူင် လႄႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo:by ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ -ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇလူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈသၼ်မိူင်ၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး

သင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းတၢင်တူဝ်မူႇၸုမ်း ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉမီးၼင်ႇၼႆ။

 

1.ၸဝ်ႈၸၢင်းသုဝၼ်း ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇတီႈ ဢိူင်ႇပၢင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် တႃႇ 65 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။

 

  1. ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇတီႈ ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း တႃႇ 29 လင်ႁိူၼ်း။

 

3.ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်သႅင် ဝတ်ႉသၼ်မိူင် မႄႈရိမ်း  ဢွၼ်ႁူဝ်လူင်းၸႅၵ်ႇၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇ 78 လင်ႁိူၼ်း ။

 

  1. ၸဝ်ႈၶူးသႃၶွၼ်း ဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် လမ်းပုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်းပႅင်း ၊ ၸႄႈဝဵင်း သၼ်သၢႆး၊ ၸေႈဝဵင်းမႄႈဢွၼ်း ၊ ၸႄႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈထိ (လမ်းပုၼ်း) တႃႇ 73 လင်ႁိူၼ်း ။

 

  1. ပီႈၼၢင်းၼုတ်ႉ ၵၢတ်ႇလူင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၊ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်လူင်း လႄႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူဝ်ဝဵင်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ တင်းမူတ်းတႃႇ 155 လင်ႁိူၼ်း ။

 

  1. ၸဝ်ႈၶူးဢႃးရုၼ်း ဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ရွင်ႉ လႄႈၸႄႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁူင်ႈ တႃႇ 61 လင်ႁိူၼ်း ။

 

  1. ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝတ်ႉ ၵျွင်းၵၢင်လႄႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇ ၸႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် တႃႇ 100 လင်ႁိူၼ်း။
Photo:by ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ -ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇလူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၶႅမ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈသၼ်မိူင်းၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇမူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ- 1)ၸုမ်းသင်ၶတႆးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး၊ 2.မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ 3.ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 4.တုမ်းတူၼ်ႈတႆး၊ 5.ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမႁႃႇၺႃႇၼိၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ ၶဵတ်ႇယၢၼ်းၼႃးဝႃး ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ။

 

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ဝၢႆးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇမႃးယဝ်ႉ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်းလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈ တီႈဢေႇသုတ်း ၸမ်ႁိမ်းႁူဝ်ၵူၼ်းပႅတ်ႇႁဵင်ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း