Saturday, December 2, 2023

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၾႆးမႆႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်း မိူင်းၶျၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႃႈ ႁိူၼ်း 49 လင်ပဵၼ်ၽဝ်ႇ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်း မိူင်းၶျၢင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် မႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 49 လင်ပဵၼ်ၽဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၶႄ။ ၾႆးၼႆႉတႄႇမႆႈ ဝၼ်းတီႈ 24 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ ၸူင်ႊမုၼ်ႊ လႄႈ ပွၵ်ႉၵျွင်းလၢၼ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶႄႈလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25 ။ ႁိူၼ်း 49 လင် ယဵၼ်းပဵၼ်ၽဝ်ႇ။...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လုၵ်ႈၶႃႈႁႅမ် မႄႈတၢႆယဝ်ႉ လၢၵ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၼႃး

ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၵဵင်းတုင် ၶႃႈႁႅမ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လၢၵ်ႈဢဝ်တူဝ်တၢႆမႄႈၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၼႃးဝႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႃးသေထူပ်းၵၼ်တူဝ်တၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ တေႃႇမီႇၸူး ဢႃယု 54 ပီ ထုၵ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ လၢၵ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ဢၼ်မီး ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမႃႉ ဢိူင်ႇလွႆလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ၵူၼ်းလွႆလူင်...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ ထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းၶႃပႅတ်ႈၶွၼ်ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼႂ်းဝဵင်း ႁိုင်ႁိမ်းလိူၼ် လိုၼ်းသုတ်း ထိုင်တီႈလႆႈ တႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ ဢႃယု 56 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပူင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ  ပူၼ်ႉမႃး ၊ ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃလူင်သေယူတ်းယႃတူဝ်၊ ၶႃၶႂႃၼဝ်ႈပႅတ်ႈလႄႈထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ   ။ မေႃယႃ...

သၢဝ်ၵျွၵ်ႉမႄး လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၺႃးၶႄႇတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈႁိုင် 6 လိူၼ်ပၢႆ

သၢဝ်ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်လႄႈ ၺႃးပလိၵ်ႈၶႄႇတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈႁိုင် 6 လိူၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈပွႆႇပၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းလီငၢမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2021 ၼၢင်းသႅင်ပွႆး ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပူၼ်ႉလွတ်ႈ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇသေ  ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းလီငၢမ်း ။ မၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ယဝ်ႉလၵ်ႉၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။    ထုၵ်ႇတီႉ တီႈဝဵင်းသၢၼ်ႊတူင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ...

ၸူၼ်လိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈၶဝ်ႈၸူၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းၸူၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈ မိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇတင်းငိုၼ်းတင်းၶမ်းႁိမ်းၸမ် 1 လၢၼ်ႉငိုၼ်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵူၼ်းၸူၼ်သွင်ၵေႃႉၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးသၢမ် ပႃႈၼၢင်းမႃး ဝၢၼ်ႈသေႃႉၵူင်မႂ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းထႆး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း

ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်း  သၢမ်ဢွင်ႈတီႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း သွင် ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/11/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈလုမ်းလဝၵ (လုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ မိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းမၢႆၾၢင်/ မၢတ်ႉပူင်ႇတိတ်ႇ) တီႈပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ    တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄးဝႃႈ PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၾၢႆၶုၼ်ၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ်ၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယုပႆႇတဵမ် 18 ပီ ပႃး ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၽွင်းၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

  ၽွင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီသမ်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း  ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်။   တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼူမ်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႄးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ MNDAA , AA သမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၾၢႆၶုၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ/ ယိုတ်းမိူင်း ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 3 လင် ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလွႆဝုၺ်း (လွယ်ဝှဲကျေးရွာ) ဢိူင်ႇၶျွင်းဢီႇ (ခေါင်းအီကျေးရွာအုပ်စု)  ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵွင်ႈၸမ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈပေလင် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးသိူဝ် ယူႇပွၵ်ႉယူင်ႇၸၢၵ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ၸၢႆးၼေႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈပွၵ်ႉမွၵ်ႇသႅင်သႂ် (ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း) ၊ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶီႇၵႃးမႃးယိုဝ်းသေၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။ “ၽွင်းၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇမွၵ်ႈ 3-4 ၵမ်း။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ – ဢွင်ႇပၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၼၢင်းယိင်း  ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း   ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၵိုတ်းၵႃးဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ တီႉၺွပ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ႁိမ်းၵၢတ်ႇၶၢင် (ကချင် စျေး) ပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၺႃးငွႆးယိုဝ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၢင်းမူၺ်လႅင်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 34 ပီၵူၼ်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈမႃးယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း လူႉတၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၼၢင်းမူၺ်လႅင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၽွင်းထိုင်ၶိုၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းမၼ်းဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸပ်းတီႈၶေႃးမၼ်း လၢႆၵမ်းယူႇဢေႃႈ။ တိူဝ်ႉတီႈၶေႃး ပွင်ႇမႃးတၢင်းပၢၵ်ႇမၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈတီႈႁူဝ်မႃႇ မၼ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇႁူင်းယႃသေ...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယဵပ်းမၢၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊ မိူင်းၶျၢင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 270 ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊ မိူင်းၶျၢင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း    270 ပၢႆ မႆႈပႃးၵျွင်းၽြႃးၶရိယၼ်ႇ။  ဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႉ ၸုၼ်ႊမုၼ်ႊ လႄႈ ပွၵ်ႉ လူင်ႊတီလ် ၊ ၾႆးမႆႈပႃးၵျွင်းၽြႃးၶရိယၼ်ႊ COTR လႄႈ Presbyterian။  တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၾႆးမႆႈလင်ႁိူၼ်း 270 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တီႈဝဵင်းထၼ်ႊတလၢၼ်ႊၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း