Wednesday, March 22, 2023

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု ပႆႇတဵမ် 18 ၺႃးၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၺႃးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႇသူဝ်ႉ ၊ ဢိူင်ႇလွႆဢူၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းၺႃးၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဝႃႇသူဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇၵျေႃႇလႃႉ...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းၵႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢူးမိၼ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၵႃး” ဝႃႈၼႆ။ ဢွင်ႈတီႈၼၢင်းယိင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼေႃႇ  ဢိူင်ႇလေႃႉၼေႃႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်သၢမ်ၸဝ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ  ဝတ်ႉၵျွင်းလေႃႉၼေႃႇ  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၢင်ႈၵႂႃႇပတ်းဝၢင်းၵျွင်းသေ ၵႂႃႇၶီႈလိုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ။ ဢူးဢေးမွင်ႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  ၸဝ်ႈသြႃႇဢႃယု 36...

ၼၢင်းယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၺႃးဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်

ၼၢင်းယိင်း တုၵ်ႉၶိတ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးလၢၵ်ႈၸၼ်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၼၢင်းယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇသဝ်းၼႂ်းသုမ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၼွၵ်ႈပၢင်သဝ်း ၶဝ်ႈမႃးလၢၵ်ႈၸၼ်။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၶဝ်ႈၵႄႈၵၢင် လၢတ်ႈၸွႆႈလႄႈ ၾၢႆႇၽူႈၸၢႆးမႃးယွၼ်း ၼွမ်းသေ လႆႈတူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉပၼ် လူၺ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ဢဝ်တၢင်း။ တေႃႇပွၵ်ႉတွင်ႇ...

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉ Drone ဝိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပႃးၸွမ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပွတ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်သေ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းတပ်ႉဝႆႉတၢင်းလိၼ်ယဝ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸမ်ႁိမ်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ...

ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ထႆးတီႉၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၸမ်ပၢၵ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆႁိမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႅတ်ႇၵင်ႈၵုမ်းလႆႈ တၢင်းပဵၼ်လႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ် ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶၢမ်ႈၶူဝ်ၵေႃႈ...

ဢွၼ်ႇယိင်း 6 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ  ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၽွင်းဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ပီ   ယူႇႁိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸၢႆးယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်မႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ    ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း  ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 2/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်းၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 25 ပီ၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁူဝ်ၼႃး ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ...

ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 16 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸႂ် ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း၊ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ပီႈဢၢႆႈမၼ်းၼၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ်၊ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ လၢၼ်ႉၶူဝ်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ လၢၼ်ႉၶူဝ်းတႆး တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:45 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသွတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ ပဵၼ်တီႈႁူင်းယဵပ်ႉ သိူဝ်ႈၽႃႈၶႃႈ၊...

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယႃႉတွႆႇလူႉ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး တၢင်းမိူင်းၵိုင် ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယႃႉ တွႆႇတူဝ်လိၵ်ႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၽွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ - မိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယႃႉၶႅၵ်းတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈသႂ်ႇဝႆႉတီႈပၢႆႉၼၼ်ႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ။ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၵေႃႉလႂ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ၸၢႆးသၢမ်လႅင်း ၸုမ်းၶဝ်ႈပႃးၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈပၢႆႉ ၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သၢဝ်ၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵေႃႉပဵၼ်မႄႈသူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇ

သၢဝ်ၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃး ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႃႈ ၺႃးၵေႃႉပဵၼ်မႄႈတႄႉတႄႉ သူင်ႇတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢႆပၼ်ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇဢဝ်ႁဵတ်းမေး ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉတိုၵ်ႉမီးဢႃယု 17 ပီ။ မၼ်းၼၢင်းလႆႈလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2020 ။ လုင်းၸၢႆးၵူး ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၸႂ်ႈတႄႉၶႃႈဢေႃႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈမၼ်းၼၢင်း ၵေႃႉပဵၼ်ယိင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄလႄႈ ၸင်ႇတေႁူႉၶႃႈ လွင်ႈဝႃႈထုၵ်ႇမႄႈ...

ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တိူၵ်ႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ် ၵၼ်တင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း

ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉသႂ်ႇတိူၵ်ႈဢုတ်ႇ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၼ်တင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၶဵတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈႁၢမ်းႁႅၵ်းသိုၵ်း-ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်တိတ်းတၢမ်ငဝ်းလၢႆး မိူင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ-  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ လႆႈပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလူႉလူမ်ႇၵွႆပႅတ်ႈ တိူၵ်ႈလူင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ/ၸၢၼ်း ဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈဝဵင်းၵႄးသွင်း ၼႂ်းၾင်ႇၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ တီႈႁိမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉလၢႆဝၼ်း  ၶိမ်းယူဝ်းၸွင်း...

ၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ တၢႆမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းယုမ်း ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူးတီႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ဢိူင်ႇတႃႈပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်း 2...

ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းသိပ်းပၢႆ

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 10 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း Express ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမၵူၺ်း တေၶိုၼ်ႈမႃး တၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ(ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ) သေ ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း