Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 3  လုၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

 ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ (မၢၼ်ႈမူဝ်ႇ) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/3/2022 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ (ရောဘတ် နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်း)တီႈၼိုင်ႈ ၊ တီႈႁိမ်းႁူင်းလိုဝ်ႈယဵၼ် (ဧည့်ရိပ်သာ...

ၶုမ်ၵူၼ်းတၢႆ ၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၺႃးထုပ်ႉလႅဝ် 10 ပၢႆ  လဵၵ်းၵေႃႇၶုမ်ႁၢႆမူတ်း

ၶုမ်ၵူၼ်းတၢႆၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးထုပ်ႉၵွႆသေၸၼ်ဢဝ်လဵၵ်းၵေႃႇၶုမ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈလႅပ်ႈပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/3/2022  ၶုမ်ၵူၼ်းတၢႆ  ပႃႇႁဵဝ်ႈ  ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးထုပ်ႉၵွႆသေ ဢဝ်လဵၵ်းမၼ်းၵႂႃႇ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၶုမ်ၵုတ်းလူႉၵွႆဝႆႉမွၵ်ႈ 10 ၶုမ်ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း  ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၽႅဝ် တီႈၼၼ်ႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼႂ်းႁႆႈ   တၢႆထင်တီႈ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းမၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်း ၵိုတ်းတၢင်းလင်  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးပႃႉသူၺ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈႁႆႈၸွမ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၸၢႆးပႃႉသူၺ်ႇ...

ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ် ပေႃႈမႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းလူႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ်လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈ “မႆႈၸႂ် ၵူဝ် တၢင်းယၢမ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်းလူႉ”  - ၵူဝ်ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းလွင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်း ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမီးငိုၼ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၵဵမ်းပႃ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း...

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၽဝ်ႁႆႈ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 45 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၽဝ်ႁႆႈမၼ်းၸၢႆး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း  လႆႈတႅပ်းမိုဝ်းၾၢႆႇ သၢႆႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ဢူးဝိၼ်းသေႃႇ ဢႃယု 45 ပီ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ႁႆႈမၼ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈသီႇပေႃႉ ၺႃးယႃႉႁၢၼ်ႉ လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇတႃႇ 20 သႅၼ်ပၢႆ

 ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းႁွင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၺႃးယႃႉၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၶူဝ်းၵဝ်ႇလႄႈၶူဝ်းမႂ်ႇတင်းမူတ်းတႃႇၵႃႈၶၼ် 20 သႅၼ်ပၢႆ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းၼႆႉၺႃးယႃႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 3 မူင်း   ၊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶိူဝ်ႊၾိဝ်ႊ ဝႆႉ။ ၵူၼ်း သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶဝ်ယႃႉၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းသေ...

ၾႆးတူမ်ႈယိူဝ်ႇမူ မႆႈပႃးႁိူၼ်း 24 လင် ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း

ၾႆးတူမ်ႈယိူဝ်ႇမူဢမ်ႇမွတ်ႇမူတ်းလႄႈ လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်း 24 လင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် 1 ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ၾႆးတႄႇမႆႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် မွၵ်ႈ 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶႄလႆႈလီငၢမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ။ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလူႉၵွႆတင်းမူတ်း 24 လင်။ ဢူးဢႃႇလုၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ်...

ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ ၽိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၵႆႉၺႃးလၵ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်၊ ၸူဝ်ႈၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ ၽိုၼ်းတႃႇႁုင်ၵိၼ်ႁုင်ယမ်ႉၵေႃႈ ယင်းၺႃးလၵ်ႉ ။ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉၵႅင်၊ ၽိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တႅပ်းသေ မႃးၵွင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၵႆႉႁၢႆ။    ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပေႃးဝႃႈ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ လွင်ႈတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆႉ  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးႁႅင်းယဝ်ႉ။...

ၵိင်ႇမႆႉႁုင်း ႁၢၵ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမႃးၶၢႆၶူဝ်း  ပွႆးလိူၼ်သီႇၼမ်ႉလၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2  

ၵိင်ႇမႆႉႁုင်း ႁၢၵ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမႃးၶၢႆၶူဝ်း  ပွႆးလိူၼ်သီႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း   တီႈပွႆးလိူၼ်သီႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵိင်ႇမႆႉႁုင်း ႁၢၵ်းတူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမႃးၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းပွႆး၊ တူၵ်းတဵင်သႂ်ႇၵူၼ်းၸၢႆး...

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတေႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉဢမ်ႇတၼ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ ၵႅၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆးသေလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၶမ်ႈဝႃးၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇတၢင်းၶမ်ႈ။ ၽွင်းၾႆးၾႃႉၶိုၼ်းမႃး ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 18/3/2022 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢၢႆႈၶျူင်း ၼႆဢေႃႈ။ ဢႃယုမီးမွၵ်ႈ 40 ပီ။  ႁိူၼ်းၶဝ်ယူႇႁိမ်းႁူင်းယႃ  တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ။ ႁိူၼ်းၶဝ်သမ်ႉယူႇၵႆပိူၼ်ႈ  သမ်ႉမီးၼႂ်းၸွၵ်ႉဢိတ်းဢိတ်းၶႃႈၼေႈ။ မွၵ်ႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း 7 ႁဵင်ပၢႆ မိူင်းတႆး ပႃး 90 ပၢႆ

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းမႃး 7,200 လင်ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  မိူင်းတႆး ပႃး 90 လင်ပၢႆ ၸုမ်း Data For Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ၸုမ်း Data for Myanmar ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ...

သႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်းတႆး ၵၢင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇၼမ်

သႅင်ႇၶၢႆ ၶူဝ်းတႆး ဢၼ်မီး တႅဝ်းၼွၵ်ႈ ၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ လၵ်ႉယႃႉၽၵ်းတူ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵႂႃႇ သုမ်းၸွမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈၼႃႈမိူင်းၸမ်လႅင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ လၵ်ႉယႃႉၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတႆး၊ ၶူဝ်းတႆးပႃးၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵေႃႈ ၶၢၼ်ႉသုၵ်ႉသၵ်ႉၸွမ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ် တႃႇဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်း။ ၵူၼ်းပၢင်လူင်...

ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇ 2 တူၼ်

ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ (ၼႃးတဵတ်ႇ) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၼွၼ်းၼႂ်းၸလွပ်ႈၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး 2 တူၼ် ၺႃးၽေးၾႆးမႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တူၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ တီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ်/ဝိႁၢၼ်သၢမ်သၼ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ တီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇၼွၼ်း။...

ၵူၼ်းမိူင်းယု 105 လၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽိတ်းမေႃး ၽၼ်းတႅင်းၵၼ်

ဝၼ်းတီႈ 17/3/2022 ၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယု 105 လၵ်း ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽၼ်းတႅင်းၵၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈသူင်ႇယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ် ပႃႇရမီႇ 105 လၵ်း မိူင်းယု လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း