Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ  ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်း သုမ်းငိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇပၢင်ၶႅၵ်ႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း သုမ်းငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇပျႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႇ ၺႃးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၸူၼ်မၼ်းၸၢႆး ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းႁုင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်  လုင်းၸၢမ်ႇလႃႉ   လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽွင်းမိူဝ်ႈလုင်းႁဝ်းၶႃႈ ပွၵ်ႈပၢင်ၶႅၵ်ႇမႃး မီးၵူၼ်းၸၢႆးႁၢတ်ႈ ယွမ်ႉသီၶူၼ်ႁူဝ်လႅင် 2 ၵေႃႉ ႁဵတ်းၵႅင်ႈမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ။ ၽိူဝ်ႇလုင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်မႃးႁိမ်းၶဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉတၢင်းလင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလုင်းႁဝ်းလူမ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းယုမ်းလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ လၢၵ်ႈၸၼ်ၺွပ်း ဢဝ်လုင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၼႂ်းယုမ်းသေ သွၵ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ 5 မိုၼ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလုင်းႁဝ်း သႅၼ်း 125  ၶဝ် ၶီႇလႅၼ်ႈပၢႆႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းဝဵင်း၊ တႂ်ႈတႃၵူၼ်းယင်းႁတ်း ႁဵတ်းတေႃႇၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

“  တိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ တူၵ်းၸႂ် ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉၺွပ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းယုမ်း ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇတၢႆၼႆၵွၼ်ႇၼႆဝႃႇ လုင်းႁဝ်းၶိုၼ်းလၢတ်ႈ ။   ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆႉ မၼ်းလိူင်ႇမႃးၼႃႇယဝ်ႉ။ ႁၢႆႉၵေႃႈၶဝ်ႁၢႆႉၼႃႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဝႃႈ ၵႂႃႇမႃးလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိ၊  ယႃႇၵႂႃႇ ၵေႃႉလဵဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးပဵၼ်သင်မႃး ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ။  ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းသင်။  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးသေဢိတ်း ယဝ်ႉ”- ၵေႃႉပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆး လုင်းၸၢမ်ႇလႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် ၊ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 3  ဝႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ။   ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၼုမ်ႇလူႉသေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ၊  ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃးထႅင်ႈ၊ ပလိၵ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင်သေဢိတ်း  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈသႅၼ်ဝီလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ပၢင်လွင်းလိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ် လႄႈၶီႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်။   ၼႃႈႁိူၼ်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်း။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈ။ ဢမ်ႇပူၵ်းပွင်လၢႆးတၢင်း ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသင် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ သၢင်ႈလွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉ တီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးတႄႉ မီးမႃးယူႇၵူႈမိုဝ်ႈၵူႈဝၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း