Saturday, July 13, 2024

CATEGORY

Featured

လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ယိုၼ်းဢဝ်ႁႃႉ ပၢႆႇပၢၵ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

လႅၼ်းယႃႈၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း တႄႇၸဵမ်သႅၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ပၢၼ်ၵၢင် တင်ႈတႄႇလႅၼ်းယႃႈၶၢဝ် တေႃႇပေႃးထိုင်လႅၼ်းယႃႈ တွင်မၼ် တွင်ၶွၵ်း ႁေႃႇယႃႈၶၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတေသူႇၵၼ်ၸိုင် တေလႆႈၸႂ်ႉၾႆး တေလႆႈၸပ်းၾႆး။ ပေႃးၸပ်းၾႆးသူႇၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းမီးႁႅင်းမႆႈ မီးဢၢႆၵႂၼ်းမႆႈမႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၽွင်းရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈမႃးယူႇၼႆႉ လိူဝ်သေ ဢွၵ်ႉလဝ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းဝႃႈ ပေႃးသူႇလႅၼ်းယႃႈၼႆ ၸွႆႈႁႄႉတပ်ႉၵႅတ်ႇၵင်ႈလႆႈ ၸွႆႈယူတ်းယႃလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဢိူဝ်ႈ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ...

ၵႃႈၸူဝ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶုၼ်ယူႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိူင်ႇၵိုမ်းမုၼ်းလႅင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ မီးၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပႃႇတီႇၶဝ်ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တေမူၼ်ႉမႄးပၼ်မတ်ႉတႃ 261 ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၽွင်း ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ယဝ်ႉ တေပၼ်သုၼ်ႇလႆႈဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆလႄႈ လႆႈႁၼ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈသမ်ႉ ဢၼ်ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်းသေႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉႁူၺ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈ ႁဝ်းတေပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ၊...

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ မုင်ႈမွင်းၸဵဝ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်းၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ် မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 လၢမ်ႈၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း...

ၵိၼ်လဝ်ႈ ၸွင်ႇၸွႆႈယူတ်းယႃ ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႆႈတႄႉႁိုဝ်?

ၵၢၼ်ၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းလူၵ်ႈ တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၽိုၼ်ႉသၢၼ်ႈ ယုပ်းၽၢၼ်ႈယၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄၵၼ်။ ပေႃးဝႃႈၶၢဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတူၵ်ႇတၵ်ႉလၢမ်းၶၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးၵိၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸွႆႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ႁၢႆလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်လႆႈ - ဝႃႈၼႆၵၼ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2020 ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႄႇလိုဝ်းလင်မႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်တူင်ႇဝူင်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈ၊ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵိၼ်လဝ်ႈ...

ၽူႈၼမ်း 10 ၵေႃႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၼႂ်း 5-6-7 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၸိူင်းလီၶေႃးၶူမ် ဢၼ်လႆႈထူပ်းလႆႈႁၼ်  မိူၼ်ၼင်ႇ -  ပူႇ-ၼၢႆး ဢမ်ႇလႆႈဢုမ်ႈလၢၼ်ဢွၼ်ႇၸင်ႇႁႃၵိူတ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢၼ် ဢူၺ်းလီ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇမႃႇသႃႇ ၵေႃႉမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၊ ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈယူႇႁိမ်းၸမ်လုမ်းလႃးပၼ် ၽွင်းဢမ်ႇယူႇလီ -ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မႃးသိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ။ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်း တင်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေဢမ်ႇၽႄႈၸပ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ...

ပေႃးသိုပ်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

တင်ႈတႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင် တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ် ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 တေႃႇထိုင် လိူၼ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2...

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢႃယု 31 ပီ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 30 ၵေႃႉသေ တင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် တႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆး မႃး ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈထိုင် 62 ပီ ။...

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွၼ်ႁဵၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေ ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၽိပႃႇလ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆ...

ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ  ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇငႅဝ်ယဵၼ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃသႃ မီးၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းပီမႂ်ႇ ဝၼ်းၼိုင်ႈၼႆ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈဝတ်ႉဝႃး ပႃးၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇလူႇတၢၼ်း ၵၼ်ႇတေႃႇၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ပဵၼ်ၾိင်ႈပဵၼ်ထုင်းမီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၸွတ်ႇ တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

ၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်ႇလႄႈ လွင်ႈမူတ်းသႂ် ၽွင်းပၢင်ပွႆးပႆၶိုၼ်ႈလွႆ

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်လိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ဢၼ်ထႆးႁွင်ႉဝႃႈ ( วิสาขบูชา)ၸိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်း   ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသူးထဵပ်ႈ ၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၵဵင်းမႆႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈမီးၵူႈပီ။ ၼႂ်းၼိုင်ႈပီႈၼိုင်ႈပီၼႆႉ မီးၵူၼ်းပႆၶိုၼ်လွႆ 5 ထိုင် 7 မိုၼ်ႇၵေႃႉ မီးယုၵ်းယၢၵ်းပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ၸွမ်းတၢင်းဢမ်ႇယွမ်း 25- 30 တၼ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။...

ဝၼ်းမႃးၶပူးၸႃး (MAGHAPUJA DAY)

မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ၵႂၢမ်းၼမ်း။ မႃးၶ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈလိူၼ်ဢၼ်ႁွမ်းၸွမ်းမႃးၶၼၵ်ႉၶတ်ႈ။ မႃးၶမႃးသ ၸင်ႇမႃးမႅၼ်ႈလိူၼ် 3 တႆး၊ ဝၼ်းလိူၼ် 3 မူၼ်း ၵေႃႈႁွင်ႉ ဝၼ်းမႃးၶပုၼ်းၼမီး(ပီ 2018 ၼႆႉ ၵွပ်ႈပီသွင် 8 လႄႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်း လိူၼ်သီႇမူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် လိူၼ်ဝႆႈပူးၸႃးထၢတ်ႈၵွင်းမူးတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ)။ ဝၼ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ဝၼ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉထႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈမီး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း