Thursday, June 20, 2024

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢႃယု 31 ပီ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 30 ၵေႃႉသေ တင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် တႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆး မႃး ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈထိုင် 62 ပီ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး သမ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉယူႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း။ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပဵၼ် တီႈ လီၸႂ်ယႂ်ႇ ၊ ၵေႃႈ တင်ႈမူႇၸုမ်းတႃႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်သႂ်ႇႁႅင်းၵၼ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၽဝၶဝ် သမ်ႉၶႂ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢီႈသင်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၵေႃႉ လူဝ်ႇထတ်းသၢင်တူၺ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

- Subscription -
Photo Credit to Naw Seng Jai – ၸၢႆးၼေႃႇသႅင် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN

ပေႃးဝႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵုမ်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ လိုမ်းဝူၼ်ႉပႃး ဝႃႈ သုၼ်ႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႇ လူဝ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမေႃ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇတူၺ်းပိုၼ်း ဢမ်ႇမီးၸႂ် ၶႂ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇသူႈၶိုၼ်း ၽဝ တူဝ်ၵဝ်ႇ သေ ၶဝ်ႈၸွႆႈၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ ၽႃသႃ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈယူပ်ႈယွမ်းတင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇထတ်းသၢင်တူၺ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈ တေၸွႆႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လႆႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ယၢမ်ႈၸွႆႈလႆႈမႃး မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် တၢင်းၼႃႈ ၼႆႉ တေၸၢင်ႈၸွႆႈလွႆႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၼႆထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉ။

ၸၢႆးၼေႃႇသႅင်

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN)

 

ယႃႇယုမ်ႇၶၢဝ်ႇၽိတ်း ယႃႇသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇပွမ်

Photo Credit to Hpwe Num- ဢေးၵူႇ ၵႅမ်ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး

ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ လူဝ်ႇမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ၵူၺ်း။ ယႃႇပေယွမ်းၵၢၼ်ႉငၢႆႈငၢႆႈ။ ႁဵတ်းသင်ႁဵတ်း တေႉတေႉ။ ၵူၺ်းဢၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ ဢမ်ႇၽိတ်းသိၼ်ထမ်း၊ ၾိင်ႈမိူင်း လႄႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁွပ်ႈႁွပ်ႈတူဝ် ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈ႞ၵေႃႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း သိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (Social Media) ၼမ်လူၼ်ႉလိူဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶၢဝ်ႇပွမ်၊ ၶၢဝ်ႇၽိတ်း၊ ၶၢဝ်ႇၵၢင်လၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်မႃးၵူႊမိုဝ်ႉၵူႊဝၼ်း။

ၵွပ်ႈၼၼ် သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း လႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းမီးလွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၸိုင် ယႃႇပေၵိုင်ႉၵၢင်ႉယုမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢႆႈသေ ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ ထတ်းတူၺ်း ၶၢဝ်ႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတႅပ်းတတ်းယုမ်ႇၼၼ်ႉ လီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။

ပေႃးၸႂ်ႉသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၸႂ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။ ယႃႇၵုမ်ႇမိုင်ႉမဝ်းၸွမ်း ၶၢဝ်ႇၽိတ်း၊ ၶၢဝ်ႇပွမ်၊ ၶၢဝ်ႇၵၢင်လၢႆသေ ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းသွၵ်ႈႁႃ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼမ်ၼမ်၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ၊ လႅတ်းၽၢႆတေႉတေႉသေ ၶတ်းပႅတ်ႈ ၸႂ် ဢၼ်တိုတ်ႉၸၼ်ဝႆႉ လွင်ႈႁူမဝ်၊ လွင်ႈယုမ်ႇငၢႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈၼႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၼင်ႇၼႆ။

ဢေးၵူႇ

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယိင်း

ၵႅမ်ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး

 

ၵၢၼ်ယူႇသိူဝ်းလိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်တေႃႇ ၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်

Photo Credit to Hsai Forn – သၢႆၾူၼ်

တၢင်းလွတ်ႈပၢၼ်တႂ်း သႅၼ်ႇၵႂၢမ်းယွၼ်းထိုင်ၸုမ်းႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇဢိူဝ်ႈ ​​ပေႃးသိူဝ်းလိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ် ၶိူဝ်းႁဝ်းၼႂ်းၵႄႈၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ မီးၼႂ်းမိုဝ်းသူႁဝ်း တၢင်းၸႃႉတၢင်းလီၼၼ်ႉ ယႃႇလူင်လိုမ်းဝႆႉၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ယႃႇမိုင်ႉၼွၼ်းဝႆႉၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း တၢင်းႁဵတ်းတႆးၶိုၼ်းႁႂ်ႈမိူၼ်တႆးၵတ်ႉမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ သင်ၽွမ်ႉႁႅင်းႁွမ်းတိုၼ်းပဵၼ်ယဝ်ႉ လၢႆးလွတ်ႈ ပၢၼ်တႂ်း တၢင်းလိုမ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၶဵၼ် ႁဝ်းလီတိုၼ်ႇတူဝ်။

မၢႆတွင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

တႅမ်ႈ-သၢႆၾူၼ်၊ ဢမ်းမမ်ႊမမ်ႊ 2020

 

သင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇပႃးၸႂ် ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၵႆယၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈ

Photo Credit to Emily Awn – ၼၢင်းၶမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႁဝ်းတေႉ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်း တႄႉတႄႉၶႃႈ ။ ပေႃး ၶိုၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆၸိုင် ​​တေလႆႈႁၢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးမီးတင်းၼမ်ၶႃႈ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁဝ်းၶႃႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်​မႃး မီးတင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇ လီလိုမ်း​၊  လူဝ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်း သၢင်ႈသၢၼ်​တေႃႇယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ​ႁႂ်ႈ ပေႃးထိုင်ယိူင်းမၢႆ။  သင်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဢမ်ႇ သူၼ်ၸႂ်ပႃးၸႂ် လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၼႆၸိုင် လွင်ႈမုင်ႈမွင်းႁဝ်းၶႃႈ တႃႇ​​တေပဵၼ်မႃး မိူင်းၾႅတ်ႇတရေႊၼၼ်ႉ တေၶႅၼ်းယၢၼ်ၵႆဝႆႉယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်​လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း​ ထုၵ်ႇလီႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဵမ်ဢဝ် ပၢႆးဝူၼ်ႉ၊ တင်းယၢမ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ​ တီႈမၼ်းဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈ ၶိုၼ်ႇယႂ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး တိုတ်ႉၸၼ်​ၽဝႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈတူၵ်းတႅမ်ႇ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႅတ်ႈသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸဵမ်ဢဝ် လွင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ​ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်​ ၶိုင်သၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇပူၵ်းပွင် ၽဝၵူၼ်းမိူင်း​  လေႈတေၸင်ႈပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်း တဵင်ၼၼ်ႉလႆႈယူႇၼႆၼၼ်ႉ ၶႃႇၼၢင်းယုမ်ႇယၢမ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း မီးၸိူင်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၼၢင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၼႅင်ႈၵၢၼ်

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN

 

ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းတႆး လီပၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ၶႃႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း

Photo Credit to Oon Khur Lao- ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းလၢဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၼ်ႇ လူတ်ႉထိပ်ႇ (လႅင်) လဵပ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ

“ ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ မႃးၼႆ ၵူႈပီႈပီႈတႄႉ ၵူၼ်းတႆးၵမ်ႈၼမ်တေႁူႉၵၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်ႈ 1958 ၼႆ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆ ၼႂ်းၸႂ်တႆးႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လႆႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေလုၵ်ႉၽို ၼ်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼွၵ်ႈသေလွင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉမၼ်းတေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ။ လွင်ႈလႆလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺႃ ၶိုၼ်းထိင်းသိမ်းၶိုၼ်း ၾိင်ႈထုင်းလိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်  ၼွၵ်ႈလိူဝ်ယိပ်းၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉထႅင်ႈ တၢင်းၼမ်။ ပူၵ်းပွင်ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ၼႂ်းမူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်း တေယူႇတေ ၵိၼ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပၢႆးပၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းတူင်ႇႁဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ လွင်ႈထိင်းသိမ်းၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေဢမ်ႇႁၢႆ ဢၼ်မႂ်ႇၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးမႃးထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ၶတ်းၸႂ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈၼႃႇၼေႃ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉႁဝ်းယူႇၼႂ်းမူႇ ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼေႃႈ။ ႁဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းၼမ် တႃႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ။ ႁဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႄႇ ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ ၾၢႆႇပၢႆးလိၵ်ႈလၢႆးၼႄႇ  ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၼႄႇ ႁဝ်းၸွႆႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၼမ်ႉ ၵတ်ႉႁဝ်းမီး။

တီႈတေႉမၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းမီးၼၵ်ႉၵတ်ႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း တေလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်သွၼ်ၼႄႇ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၼႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၶဝ်ပဵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ တွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႄႇ ၸိူဝ်းၶိူဝ်းၼႄႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီ တႃႇၸွႆႈထႅမ်။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶဝ်ၵႃႉၶဝ်ၶၢႆၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶဝ်ပဵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ၽွၼ်း လီဢၼ်ၼိုင်ႈ ။

လွင်ႈတီႈယူႇ တၼ်းသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းမေႃ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်မီး ဢၼ်ပဵၼ်လႆႈ လီ ဢဝ်မႃးၸွႆႈထႅမ် ။ ဢၼ်ႁဝ်းပႆႇမေႃ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈမေႃ တၢင်းမေႃ မႂ်ႇမႂ်ႇၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း။ ဢၼ်မေႃ ၵေႃႈ လီပိုၼ်ၽႄႈ ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ် ႁဝ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးမီးပဵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ႁဵင် မၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း။

မိူင်းႁဝ်းမီးၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး – ၵွပ်ႈသင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈ။ လႆႈၵႂႃႇၼႃႈ လဵၵ်ႉတႃႇဢွၼ်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ ၵူၼ်းတႆး ႁဝ်း ၵေႃႈ လီပၼ်ၵၢၼ် ပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်လိူဝ်သေ ထိင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းႁဝ်းယႃႇလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈ ၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းပေႃးတေလႆႈယူႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း သေ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် လီလႆႈၸွႆႈၵၼ်ၶိုၼ်း”

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းလၢဝ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၼ်ႇ လူတ်ႉထိပ်ႇ  (လႅင်)  လဵပ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ 

ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၸၼ်ႁၢင်ႈ  After Six Art Gallery

မိူဝ်ႈပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢႃႇယု 31 ပီ – လုၵ်ႈၸၢႆးၽွင်းမိူင်းလူင် မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸဝ်ၶုၼ်ၵမ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၼၢင်းယေႈ ၼၼ်ႉ လူင်းထိုင်မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ သူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ 30 ၵေႃႉ ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်   ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ  ၸၢႆးတေႇဝိင်ႇ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈပူဝ်ႇတေဝိင်ႇ သမ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်သူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပူၵ်းတပ်ႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း မႃး။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၵေႃႈ တႄႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် မီးမႃး 62 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း