Sunday, October 20, 2019

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

တေဢဝ်တၢင်းႁၵ်ႉ ပဵၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ၵၢၼ်ပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်?

“ ၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ” ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်းၶဝ်ၶေႃႈၼႆႉ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ၼႂ်းပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼႂ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၵၼ်မႃးၵႂၢမ်းသိုပ်ႇၵႂၢမ်း လိၵ်ႈသိုပ်ႇလိၵ်ႈယူႇ။ မိူဝ်ႈမႃးၼိူင်းတူၺ်းၵၼ်တင်း ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉလႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းၵမ်မၼ်ႈယိပ်းတိုဝ်းၸွမ်းတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈၶႂ်ႈဢေႇလိူဝ်သေၽူႈလၢတ်ႈလႄႈၽူႈတႅမ်ႈၶဝ်လူးၵွၼ်ႇ။...

ၽိူဝ်ႇၵုမ်ႇမိုင်ႉထဵင်ၵၼ် ႁႃယွင်မႃးသႂ်ႇၶဝ်ႈ တႃႉႁဝ်းႁႃၶဝ်ႈမႃးသႂ်ႇယွင်

ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉမီးၼင်ႇၵၼ်သေတႃႉ ၵမ်ႈၼမ်လၢၵ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉ လူၺ်ႈၼမ်းသဵင်လႄႈထွႆႈၵႂၢမ်း (ၶေႃႈၵႂၢမ်း) ႁူမ်ႈတင်းႁဵတ်ႇၽူလ်တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵၢၼ်တူၵ်ႇလၢတ်ႈၶိူဝ်း လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၼမ်းသဵင်ဝၢၼ်ႁူ ထွႆႈၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇၼွမ်း ႁဵတ်ႈၽူလ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈၼႆတႄႉ...

သႄႉၵၼ်သႄႉပႃႈၼႃႈ ယွင်ႈၵၼ်ယွင်ႈပႃႈလင်

ၼႂ်းလူၵ်ႈလူင်ၼႆႉ မီးလႅင်းလႄႈလပ်းသိင်ႇ မီးလီလႄႈၸႃႉ သွင်ၽၢၵ်ႇသွင်ၾၢႆႇၵူႈတီႈ ၵူႈမိူဝ်ႈ။ လႅင်းလႄႈလပ်းသိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတၵ်းႁူႉ။ တေႃႈၼင်ႇၵူၼ်းတႃဝွတ်ႇယင်းႁူႉၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈလီလႄႈၸႃႉၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉ ႁူႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးမေႃၸႅၵ်ႇမေႃယႅၵ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇယွမ်းၸႅၵ်ႇယွမ်းယႅၵ်ႈ။...

လၢဝ်ၽတ်းယုၵ်ႉၶၢႆႉရႃႇသီႇ ၵျူဝ်ႇၸႃႇတႃႇၽႂ်တေလီ ၽႂ်တေလႆႈၾၢင်ႉသတိ

ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼႆႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 20:19 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇ တၢင်းၵၢၼ်ႁူးရႃး ဢမ်ႇၼၼ် ပၢႆးၵၢၼ်လွင်ႈလိူၼ်လၢဝ်ၼၼ်ႉ လၢဝ်ၽတ်း (တူဝ်ၼပ်ႉ...

ၶႅၵ်းဢွၵ်ႇတၢင်းႁူႉသၽႃႇဝ ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃးမႃး

ၵႂၢမ်းၼမ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉတၢင်းႁူႉယႂ်ႇသေၵူၼ်းလူင်ယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ ၽူႈဢၼ်တေယွမ်းႁပ်ႉမၼ်း လႅပ်ႈတေမီးယူႇ။ ၵူၺ်းၵမ်ႈဢေႇ။ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလေႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈတၢင်းႁူႉယႂ်ႇသေ ၵူၼ်းလူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈပိူင်မၼ်း။ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေထဵင်။ တေႃႈၼင်ႇၵႂၢမ်းၵူၼ်းလူင်တႆးၶဝ်...

ႁၢင်ႈဝၢတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇမိူဝ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 19

ဢိင်းၵလဵတ်ႈမိူဝ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 19 ၼႆႉ လႆႈတင်ႈႁေႃသႅင် (Empire) မႃးဢၼ်ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်း။ ၼိူဝ်ႉတီႈတၢင်းမူတ်း 13,612,000 လၵ်းပၼ်ႇမူၼ်း(33,700,000 ၵီႊလူဝ်ႊပၼ်ႇမူၼ်း) မွၵ်ႈ ¼ ၶွင်ၼင်လိၼ်မိူင်းတင်းသဵင်ႈ။ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

လီဢဝ်ၸႂ်ႉ ၾဵတ်ႉၶ်ၿုၵ်ႉ Face Book ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ

ပၢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈပၢၼ်ၼိုင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်လႄႈၼမ်ႉတိၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်း ၶိုတ်းတၼ်း လူၵ်ႈဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႅင်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းဢမ်ႇယုတ်းဢမ်ႇယင်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်း ပၢႆးသၢႆႊ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ပၢႆးထဵၵ်ႉၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊ (Technology) ၶူဝ်းၶွင်လႄႈၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးၼမ်းၵၢပ်ႈ လၢႆလွင်ႈလၢႆသႅၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇဢဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်းၵူၼ်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လူၺ်ႈၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း