Sunday, May 26, 2024

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ႁေႃပၢင်လွင်း တေၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်!

“ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်း ၸၢဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈသေ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈၶိုၼ်း ႁေႃလူင်ၼႆႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်မၼ်းလႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းငိုၼ်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မုင်ႈမွင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တႆး တီႈၵူႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၶဝ်ႈၸွႆႈ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈႁေႃၵိုၵ်းပိုၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ သင်ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ တေတူၵ်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၶွင်တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉလႄႈ မႆႈၸႂ်တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းတင်းလင်ၶႃႈဢေႃႈ”-...

31 ပီ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ဝၢႆးၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်လိုဝ်း ႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိူင်းမၢႆတႃႇၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်း မိူင်းတႆး ၵွၼ်းၶေႃ။ လႆႈမႄႇၽႄႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇၼေႃႇဢွၵ်ႇႁဵဝ်း ၼမ်မၢၵ်ႈမႃးသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇငဝ်ႈၵဝ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၶႅင်ႁႅင်းလႄႈႁိုဝ် ၵမ်ႊၸႃတႃတႆး ၸိုင်ပႆႇထိုင်တီႈယိူင်းဢၢၼ်း ပဝ်ႉမၢႆ။ မိူဝ်ႈမႃးထိုင် 1969 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶိုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး) ဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး SNUF...

ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ဝၼ်းၶရိသ်ႉထ်မၢသ်ႉ

ပီမႂ်ႇတႆးယဝ်ႉ ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ၊ ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ ပီမႂ်ႇၶႄႇ၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇယဝ်ႉ ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ− မႃးၸိူင်ႉၼႆ။ ပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ဢဝ်ၸွမ်း ၾိင်ႈယူႇၵိၼ်ၵူၼ်းတႆးသေ မၵ်းမၼ်ႈႁဵတ်းမႃး၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇၵေႃႈ ဢဝ်ၸွမ်းၾိင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ်သေ မၵ်းမၼ်ႈ ႁဵတ်းမႃး။ တင်းသွင်ပီမႂ်ႇ ပဵၼ်ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၸဵင် ၶိူဝ်းၽႂ်ၶိူဝ်းမၼ်းလႄႈ ႁွင်ႉပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇၸၢဝ်း ပုတ်ႉထ (ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ)လႄႈ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇယိမ်...

ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း  ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB လႄႈ  ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း UPDJC   ပႅၵ်ႇပိူင်ႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းထိ 10 ၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ့်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB  ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းသေ ပိူင်းၼႄၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူႇယဝ့်။ တီႈၼၼ်ႈတေလႆႈႁၼ်ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၶဝ် 3 ၶေႃႈ။ 1. ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလူင် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆ့ တၵ်းလႆႈလွတ်ႈတႂ်ႈၼႂ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း 2. ၽူႈၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်း ၸၢဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း...

ၾိင်ႈၶဝ်ႈဝၢသ်ႈၶဝ်ႈၵမ်

ၼႂ်းၾိင်ႈမႃႉ 12 လိူၼ်တႆး (ဝႆးလႆႈၼပ်ႉယမ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇယဝ်ႉ) လိူၼ်ၸဵင်ယဝ်ႉ ၸပ်းလိူၼ်ၵမ် (မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇႁွင်ႉလိူၼ် ဢၢႆႈတင်းလိူၼ်ယီႈ)။ လိူၼ်ၵမ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ႁွင်ႉၸွမ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ “ၶဝ်ႈ ဝၢတ်ႈ - ၶဝ်ႈဝၢသ်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ ၶဝ်ႈၵမ်တင်းၶဝ်ႈဝၢသ်ႈသွင်ၶေႃႈၼႆႉ မႃးတီႈလဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ - “ပရိဝႃသၵမ်မ - ပရိဝႃသၵမ်”။ ၶဝ်ႈဝၢသ်ႈ...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်း တၵ်းလႆႈသွၼ်ႇပႃးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

AA တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၸၵၸ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် ၼူဝ်ဝႅမ်ႊပႃႇၼၼ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းၸဵပ်းယူၼ်ႈမီးၼင်ႇၵၼ်လႄႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈပၢႆးတမ်းၼႄၵၼ်မႃး ဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉ တေၶုၵ်းၸႂ်ႈလႆႈယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးလၢႆလၢႆပိူင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ AA လူဝ်ႇလႆႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ပေႃႉၶဝ်ႈ ႁွမ်ႁႅင်းယဵၵ်ႉၶႃႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈပႃးယူႇလွင်ႈၼိုင်ႈၼင်ႇဝႃႈမႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈသၢႆႈသဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃ၊ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵေႃႇၵၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တိၺွပ်းၵူၼ်းၵမ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ AA ၸင်ႇတၵ်းတူၺ်းထိုင်တင်းယၢပ်ႇယၢၵ်ႈ...

ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈၶိုၼ်းၵေႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တိုၵ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈလူမ်ႇၼီႈ

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၾင်ႇမိူင်းတႆး - မိူင်းၶၢင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ တေႃႉဢွႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇပၼ် ငိုၼ်းၶိုၼ်း ၵူဝ်လူမ်ႇၼီႈဢၼ်ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်တိုၼ်းလၢင်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းထုင်ႉလွႆ ႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊...

ၽႄမႅင်ႇဝႅၵ်ႇႁၢမ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် တေဝဝ်မၢင် ၵၢၼ်ႁဝ်းတၵ်းယိင်ႈယႂ်ႇ

ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ဢဝ် မုၵ်ႉ မူႇ ၸုမ်း ၵေႃ ၵၢဝ်ႉယၢင်ႈပႆၸူးယိူင်းမၢႆ တီႈဢၼ်မၵ်းတမ်းဝႆႉၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶမ်ႇယႂ်ႇလူင်လႄႈပဵၼ်ၵၢၼ်တႃႉတၢႆးတေႃႇၼမ်ႉၵတ်ႉႁူမ်ႈတင်းသိင်ႇၵိတ်ႇၶႂၢင်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႃႈ ႁိူၼ်းသူၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ယင်းတၵ်းတေလႆႈမီးၵၢၼ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၸႂ်ၵႂၢင်ႈ မီးၸႂ်ၽဵင်ႇပဵင်းတေႃႇၵူႈၵေႃႉလႄႈ ၼပ်ႉၼႃႈ ထိုဝ်တႃ တေႃႇလုၵ်ႈၼွင်ႉတင်းတူင်ႇဝူင်း ႁူမ်ႈပႃးႁၵ်ႉပႅင်းပဵင်းၽဵင်ႇ ၼင်ႇၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ဢမ်ႇၵိူင်း ၶဝ်ႈၶၢင်ႈ ဢဝ်ၶၢပ်ႈ ပၼ်ၼႃႈလီၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း။ ၵၢၼ်ၶွင်...

ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ 1958 ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆၸုပ်ႈပၢၼ်ၵေႃႈဢုပ်ႇထိုင်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈၸႂ်လီဝႃႈ တႃႇၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးႁႅင်း ငိုၼ်း ႁႅင်းၺၢၼ်ႇ ႁႅင်းၵူၼ်းၸိုင် ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတေၸၢင်ႈလႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ်တႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယႂ်ႇမၢၵ်ႈ ၵိုၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်ၵၢၵ်ႇမၢၵ်ႈသေႃးလူင်မၼ်းယဝ်ႉ ၵူႈၵေႃႉႁူႉထိုင်လႄႈၶဝ်ႈၸႂ်ၼင်ႇၼႆမိူၼ်ၵၼ်။ ၵွႆးၵႃႈ ဝၢႆးသေၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉ(သေႃးယၼ်ႇတ) ဢွၼ်ပူၵ်းတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈ 1958 ယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင် 1959...

ႁၵ်ႉၾိင်ႈႁိုဝ်ႁၢၵ်းၾိင်ႈ

ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼိူဝ် Social Media ဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်းလင် လွင်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်း ၶိုၼ်ႈတဵၼ်ႈၵႃႈ Disco ၼိူဝ်ၶဵင်ႇသုင် (ဝေးထီး) ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢင်ႇ လႅင်းသႂ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီ သၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼုင်ႈဝႆၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတေတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈတၢင်း တင်းလိၵ်ႈတႆးပႃး ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ပႆႇမၵ်းမၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးသႂ်ႇပႃး တီႈပၢႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇပႆႇတူၵ်းလူင်းပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တိုတ်ႉၸၼ်ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ (Map ) ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၽႅၼ်ဢၢၼ်းတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းၵိဝ်ႇသွႆး တင်းၾၢႆႇတႆးပႃး၊ လွင်ႈၼႆႉ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆးၸဵမ်ပိုင်း ၸွင်ႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈၶိုၼ်း

ဢွၼ်ၼႃႈ သိုၵ်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ) ဢွၼ်ၼႃႈမိူင်းတႆးတင်းမၢၼ်ႈတေဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းတူင်ႇၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉ လႄႈယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ် မိူင်းပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၶွင်မိူင်းၽႂ် မိူင်းမၼ်း မီးပၵ်းပိူင် မီးလၢႆးပူၵ်းပွင် လၢႆးၽွင်းငမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၵူတ်းမၢႆၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈတင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်ၶွင်ၽႂ်ၶွင်မၼ်း မီးၵၢၼ်ၵဵပ်းၽႃးသီ(ၶွၼ်ႇ) ၵမ်းသိုဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၶဵတ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၽႂ်မၼ်း။ မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉၵူႈမိူင်း မီးၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွင်ၽႂ်မၼ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်မီးၶုၼ်လူင်ႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၶိုၼ်ႈၸူး ၸဝ်ႈၾႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉၼင်ႇၵၼ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ ပႅၼ်ၵၼ်...

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် 31 ပီ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်တႅၼ်းၶိုၼ်းၼီႈပိုၼ်း

“ပၢၵ်ႇပီႁဵင်ပီ ပူၵ်းသဝ်းမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼွၼ်းၾၼ် တေၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် - ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ပေႉၵႅၼ်ႇသေလၢႆ………. ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းသမ်ႉ ပၢႆႈမိူဝ်းမီးမိူင်းလႂ်  .. ဢမ်ႇသေလၢႆႁႃႉ ၶူဝ်းပိုၼ်းၾိင်ႈထုင်းၵဝ်…  ၵူၼ်းမိူင်းသေလၢႆ ၸိူဝ်း ႁဝ်းသေလၢႆ တၢၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း…………”  ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးပိုတ်ႇထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း “ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်”  ဢၼ်မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ “ၸၢႆးသၼ်လွႆ”  ႁွင်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၶႅပ်းၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်း မၢႆၵဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီ...

ၾိင်ႈပီမႂ်ႇ

ၵၢၼ်ၸတ်းငၢၼ်း(ပွႆး)ပီမႂ်ႇတႆး ၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈၵူႈတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီမႃႊ ႁူမ်ႈတင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉတႄႇၸတ်း ႁဵတ်း ပီၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁိုဝ် ပီႈႁႅၵ်ႈၵေႃႈလီ လူၺ်ႈၵႂၢမ်းၶဝ်ႈၸႂ်တေမိူၼ်ၵၼ်လႄႈပိူင်ႈၵၼ်ၵေႃႈတေမီး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼပ်ႉႁဵင်ပီၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈဢၢင်ႈဢဝ် ပီ 2117 ၼီႈ ပီၼႆႉၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈပူၼ်ႉမႃး  2 ႁဵင်ပီပၢႆယဝ်ႉလႄႈၵၢၼ်ထၢင်ႇ ၵၢၼ်ယုမ်ႇယမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပိူင်ႈႁွင်ႈႁွႆးယူႇ။ တေထိုဝ်ဢဝ်လၢႆးၼၼ်ႉလၢႆးၼႆႉတႅပ်းတတ်းဢဝ်ႁူဝ်ယွႆႈဢၼ်လႂ်ပဵၼ်လၵ်းၼႆ ႁႃႁဵတ်ႇၽူလ်...

ပီမႂ်ႇတႆး

လၢႆလၢႆၵေႃႉ မိူဝ်ႈလႆႈယိၼ်းဝႃႈ - "ဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး" ၼႆ တေၵႂႃႇႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈငၢၼ်း(ပွႆး) တီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ် ၼၵ်ႉႁွင်ႉ (ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း)  မီးၽႂ် ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆၵမ်းလဵဝ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇဝူၼ်ႉထိုင်ဝႃႈ ၼႂ်းပွႆးၼၼ်ႉ မီးသင် လၢႆလၢႆ။ ငၢၼ်း(ပွႆး) ပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈပဵၼ်ပွႆးၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး(ၾိင်ႈငႄႈ) ၼႆၵေႃႈ ၽူႈတေဝူၼ်ႉၶဝ်ႈၸႂ်ထိုင် ငဝ်ႈလိူင်ႈတူၼ်ႈတေႃမၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးဢၼ်ႁဵတ်းၵၼ်ၼႂ်းငၢၼ်း(ပွႆး)ဝၼ်းပီမႂ်ႇၼၼ်ႉမီးသင် ႁႃၵူၼ်းဝူၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း