ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉမီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ၵေႃႇတင်ႈဝဵင်း တိတ်းဢိူမ်ႈ ၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ လႄႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ လႅၼ် လိၼ် တႆး - ထႆး ။...

မူႇပိူင်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) သဵၼ်ႈတၢင်းပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉ

တီႈဢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈႁႅၼ်းတမ်းလၵ်းမိူင်းၼႆႉ ပိူင်ၾၢင်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ် "မူႇပိူင်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈ" လၵ်းမိူင်းဢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ မူႇပိူင်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸီႉၸႅင်ႈၼႄ ႁၢင်ႈၾၢင်ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼိုင်ႈဢၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸႅင်ႈၼႄပႃးပိူင် ပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၽွင်ႈယဝ်ႉ။...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇပွင်ႇၸႂ်သေ ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် RCSS/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ် ၵုၼ်း မုၼ်မႃးၵူႈပီလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇပီၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း...
SHAN

ၵႃၼႄးၵဝ်ႉ၊ ၵဝ်ႉၼႄးၵႃ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈမူပၢႆႈမႃ

  သိုၵ်းလၢႆမူႇလၢႆ ၸုမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵေႃႈတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇလႄႈ...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 3)

ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း 6. လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ် ႈၵၢၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉသေ...

ၾိင်ႈတႆးၽွင်းၶဝ်ႈဝႃႇ

ၽွင်းဢၼ်ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး တူၼ်ႈၵႃႈၶဵဝ်ၼုမ်ႇဢွၼ်ႇၼုမ်ႉၼူၼ်း ဝၢၼ်ႁူဝၢၼ်တႃ ဝၢၼ်ဢူၵ်းဝၢၼ်ၸႂ် တဵမ်တူင်ႈၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး မုင်ႈတူၺ်းယၢဝ်းလူင်ၵႂႃႇဢမ်ႇသုတ်းသၢႆတႃ ၾူၼ်ဢွၼ်ႇယွႆးၽွၵ်းသႂ်ႇ ဝႂ်ၶဵဝ်ၼုမ်ႇမႂ်ႇတူၼ်ႈၵႃႈၶုၼ်ႇၽႅတ်း သၢႆႉၽႅတ်းၶႂႃ ဝူင်ၶိုၼ်ႈဝူင်လူင်း ၵေႃၶဝ်ႈမၢၵ်ႈပူင်းၵွၼ်ႈၵေႃႇၵုမ်ႇ။ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽွင်းၵူၼ်းထဝ်ႈပႃးၵၼ်ၶဝ်ႈဝတ်ႉၶဝ်ႈဝႃး ၼွၼ်းထင်ၵမ်တိုဝ်းသိလ်ၼႂ်းဝတ်ႉ...

ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ The Buddha Day

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၵူႈပီ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထတူဝ်ႈလူၵ်ႈလႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်းလီ ဢၼ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီၵုသုလ်တႃႇပိူၼ်ႈတင်းႁဝ်း။ ၵမ်သိလ်သီလ 5 ယိူင်ႈ၊ တူဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်း၊ ပိူၼ်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉႁဵတ်း ၵၢၼ်ဢၼ်တေၽိတ်းမႅၼ်ႈသိလ်သီလႁႂ်ႈသဝ်ႈဝဝ်းမွင်၊ တိုဝ်းၵမ်ထမ်းသမ...

 တႃႇတေၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉ  ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈ သူၼ်းသေႃႇထႅမ်ႁႅင်းၾႆး  ႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈဝႄႈ (ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်...

ႁဝ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းတေႃႇထိုင်ပဵၼ်မႃးလႆႈၸုမ်းလဵဝ်  ………………..! (တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် RCSS/SSA)

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ၼႆႉတပ်ႉသိုပ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈတႄႇယဵၼ်မႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ်။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ႁဵတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။ တႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသမ်ႉ...

ပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ၼႅဝ်း ROCK ႁႅင်းဢေႇၼႃႇ

ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႅဝ်း Rock ။ ၸုၵ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း Rock မႃး မီး 20 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၸုပ်ႈလုၵ်ႈ လၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ယွမ်းႁပ်ႉ၊...
SHAN

တူၺ်းၶိုၼ်းၼႃႈတႃ ၶိူဝ်းသိူဝ်

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဢၼ်ယဝ်ႉမႃး တင်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊ ၼႆႉ မီးဝၼ်းယႂ်ႇဝၼ်းလူင် ဝၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း လၢႆလၢႆဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 17 ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝႃႉၵိုတ်းတိုၵ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးမႃး...

လိူၵ်ႈတင်ႈထႆး 2019 -ၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈႁူမ်ႈတုမ် 2020

ပေႃးတူၵ်ႇၶိူဝ်းလိူၵ်ႈတင်ႈထႆးၼႆႉ ၸိူဝ်းတိတ်းတၢမ်ၸွမ်းၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉလွင်ႈမႅင်ႇငိုၼ်းပၼ်ၽူႈမီးဢေႃးၸႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ်ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ သိုဝ်ႉဢဝ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် (ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ သိုဝ်ႉသဵင်) ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးတွတ်ႈပၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈပႃႇတီႇတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ပႃႇတီႇလူင်ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇဝႄႈလွတ်ႈလႆႈလၢႆးၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးမီးလိူၵ်ႈတင်ႈယေႈပွၵ်ႈၸိုင်...
ယႃႇပူႉ

ၾိင်ႈဢူမ်ပူႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၶွင်တႆး

ၵၢၼ်ဢူမ်ပူႉၼႆႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၸူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း။ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ် မိူဝ်ႈမီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး တီႈႁိူၼ်းတီႈယေးႁဝ်း တင်းၵဵဝ်ႉတင်းဢုပ်ႇၵၼ်၊ သၢင်ႈ လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းယုမ်ႇယမ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။ ပူႉ ယႃႇပူႉၼႆႉ သႂ်ႇၶိူင်ႈၵိရိယႃႇလၵ်းလၵ်းမၼ်းမီး...
ၵူင်းပၼ်ႇၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉတဵင်

ၾိင်ႈထုင်းတႆး ႁဵတ်းၵူင်းပၼ်ႇၸၼ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၼႃး မိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း

မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းတီႈလိၼ်သုင် မီးထုင်ႉပၢင်ႇပဵင်းၼမ်၊ မီးႁူၺ်ႈမီးႁွင်ႈၼမ်၊ မီးမႄႈၼမ်ႉလဵၵ်ႉယႂ်ႇ လၢႆလၢႆသၢႆ။ မႄႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈတီႈဢိင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢဝ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈၼႃးၶဝ်ႈသူၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်တဵင်ၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ၊ ႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈဢွၼ်ႇ၊ လုၵ်ႉတီႈၼမ်ႉႁွင်ႈဢွၼ်ႇသေ...
ႁၢင်ႈပပ်ႉၵမ်တႅမ်ႈ

ပိူင်ပၢႆးပၺ်ၺႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဝၢႆးသေလုၵ်ႈဢွၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ယဝ်ႉတႃႇတေသိုပ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၵ်း တေလႆႈမီးဢႃယု 5 ၶူပ်ႇသေၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၶိုၼ်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈလႆႈ။ တႃႇတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ၵၢင်ၼႆႉၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉႁႃႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်လႆႈ။ ၸၼ်ႉၵၢင် ၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉတေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၶၵ်ႉထီႉၼိုင်ႈၶွင်ၸၼ်သုင်ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေလႆႈႁဵၼ်းတႄႇဢဝ်ၸၼ်ႉ 6 တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉ 8...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း