Tuesday, May 21, 2024

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ဝၼ်းပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶႄႇ

ပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ်ၼႆႉ ပဵၵ်ႉဝႃႈမႃးမႅၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သၢမ်တႆးလူင်ႁဝ်းသေၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ် တႄႉ ပဵၼ်လိူၼ် ဢၢႆႈ (လိူၼ်ၸဵင်) မႂ်ႇဝၼ်း 1 ၵွႆး။ လၢႆးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပီလိူၼ်ဝၼ်းယၢမ်းၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၼိူဝ် မႄႈပီ 10 ႁွပ်ႈ၊ လုၵ်ႈပီ 12 ႁွပ်ႈ၊ ယဝ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ် 60 ပၼ်ႇႁွပ်ႈ(လိဝ်ႉသိုဝ်ႉၸျေၸိုဝ်ႇ - ၼႆ) သေ...

ၸဝ်ႈၾႃႉၼရေးသူၼ်မႁႃရၢတ်ႉၶျ်(ရႃႇၸႃႇ)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်းမႃးတေႃႇတႆႇၶႆႈၶိုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ၼရေးသူၼ်မႁႃရႃးၸႃး(ရႃႇၸႃႇ) လူၺ်ႈၸီးဝိတ်ႉမၼ်း ၸဝ်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းတႆး။ ၵွပ်ႈသင်ၵူၼ်းတႆးမီးၸႂ်ၼပ်ႉယမ်သတ်ႉထႃးတေႃႇ ၸဝ်ႈၾႃႉၼရေးသူၼ် မႁႃရႃႇၸႃႇ။ ၸဝ်ႈၾႃႉၼရေးသူၼ်မႁႃရႃႇၸႃႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးလုၵ်ႉတေႃႇသူႈ ၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်း မိူင်းၸိုင်ႈထႆး ပိူဝ်ႈလႆႈပူတ်းဢႅၵ်ႇပူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်တႅပ်းတတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇ ယၢတ်ႇ ၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၶႅင်ႇတႃႉတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၸီးဝိတ်ႉသၢႆၸႂ်တေႃႇလွင်း ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ပေႃးယွမ်းႁပ်ႉမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းသိရိၵိတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး ၸုပ်ႈပၢၼ်တီႈ 9  ၸဝ်ႈယူႇႁူဝ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈၶူးသွၼ် – ၸိူင်းပွတ်း ဢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်

“ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇမီးလင်လဵဝ် မီးႁိမ်းပႃႇမႆ့ၶဵဝ်…”သဵင်ႁွင့်ဝွၵ်းၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇ လင်မေႃးမႃးတီႈ ၸလွပ်ႈ(သႃလႃး) ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၵႄႈလွႆတီႈၼိုင်ႈၼၼ့်။ ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ဝွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ ၼႂ်းၸႂ်ႁပ့်ႁူႉလႆႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး လႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး...  လွင်ႈၼႆ့ယဝ့် ၸၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈတူၺ်းၸိူင်းတေႃႇပေႃးသုတ်း။ ၼႂ်းၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့  ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၺႃးတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၽွင်းပၢၼ်ပီ 1990 ၼၼ့်သေ လႆႈႁၼ်ဝႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေ့ၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ဢၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈလႄႈ ဢၼ်လီတိူဝ့်ဢူၵ်းထိုင်ၸႂ်သေပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိူင်းၼႆ့တႄ့ 1.ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉႁႄ့တၢင်း...

“ထမ်ႈၵႂၢႆးၶဝ်သႅင်” ပၢင်ၵႂၢႆးတေႃး ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တီႈလဵဝ်

ပေႃးတူၵ်ႇၸိုဝ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ “ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း” ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် တေပွင်ႇၸႂ်/ ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်း ၵွင်၊ မိူင်းယၢင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉမႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တၢင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵၼ်။ ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပွႆးၵႂၢႆးတေႃးဝႃႇ - ထမ်ႈၵႂၢႆးၶဝ်သႅင်ဢိူဝ်ႈၼႆ ၸင်ႇတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ...

လွင်ႈမုင်ႈမွင်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈသုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး(တွၼ်ႈ 1)

ၸုမ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC သၢမ်ၸုမ်းဢၼ်ပဵၼ် ဝႃ့ မိူင်းလႃး လႄႈ ၸုမ်း SSPP ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်တႆးၶဝ် ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝၼ်းတီႈ 5 ထိုင် ဝၼ်း တီႈ 7 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ့် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးၵူၺ်းၵူၺ်းၼႆ တေပၢႆးတမ်း ၼပ့်သၢင်ႈတူၺ်းၸွမ်း...

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢၵ်ႇသေႃးတႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း ယဝ်ႉႁိုဝ်?

ဝၼ်းယဝ့်လိူၼ်၊ လိူၼ်ယဝ့်ပီ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး ၸွမ်းယႃႇသီႇၽိင်ႈၶၢဝ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸွမ်း ပၢၼ်သိုပ်ႈပၢၼ် ၵၢပ်ႈလႂ်ပၢၼ်ၼၼ့်။ၵူၼ်းႁဝ်းၵိူတ်ႇမႃး တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၽႂ်မၼ်း။မိူဝ်ႈလဵၵ့်မိူဝ်ႈလႅင်တႄ့ လႆႈပိုင်ႈႁူမ်ႈငဝ်းပေႃႈမႄႈသေတႃႉ ပေႃးၵေႃႉယႂ်ႇမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃးတေတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ့် ႁႃလွၵ်းလၢႆး ၽၢတ်ႇမုင့်ႁေႃႈႁိူၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ထိုင်ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်။မၢင်ၵေႃႉ ၽႅဝ်မိူင်းၶႄႇ မၢင်ၵေႃႉၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းထႆးမိူင်းယူၼ်း။ ဢၼ်ဢမ်ႇထိုင်မိူင်းပိူၼ်ႈသေ ဢၼ်ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ထင်သဝ်းဝႆ့ၸွမ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး လႄႈသင် လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ လႄႈသင်...

ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈတႆး ၸၢင်ႈႁၢႆဝႆး သင်ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆး မီးဝႆႉဝႃႈ “လီပိူဝ်ႈၶဝ်ႈ ယဝ်ႉပိူဝ်ႈငိုၼ်း” ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၶဝ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်၊ မီးငိုၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈ ၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတင်းသွင်ပိူင်ယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ ၸၢႆးမူး မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ တႅမ်ႈႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဝႆႉဝႃႈ “ၼမ်ႉၼႂ်းလွၵ်းၼႃး...

ၸွင်ႇပႃႈပွင်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူဝ်းႁူမ်ႈဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃ

ၶႂ်ႈဝႃႈပီၵွၼ်းသႅင်ၵေႃႈလီ 75 ပီ မိူင်းၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉ ဝႃႈလွတ်ႈလႅဝ်း သႅဝ်မဵၼ်လိူတ်ႈၶႅဝ်းယင်းပႆႇၸၢင်ႁၢႆ ဢၢႆတူႇမဵၼ် ၼဝ်ႈတိုၵ်ႉလႆႈသုတ်ႇၼူမ်ၶဝ်ႈၶူႈၼင်မႃးယူႇတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ။တေၵႂႃႇဝႆႉဝႃႈပဵၼ်ၵမ်ႊၸႃတႃ(ၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇ)ၼႆၵွႆးတႄႉ လႅပ်ႈမိူၼ်ၼၼ်မိူၼ်ၼႆဝႆႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၽူႈၼမ်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇၾၢႆႇၶႂ်ႈလႆႈၵွၼ်းၶေႃပူၼ်ႉတီႈလႄႈႁိုဝ် ယုမ်ႇယမ် ထၢင်ႇယႂ်ႇ  ဢွင်ႇသၢၼ်း ပူၼ်ႉတီႈလႄႈႁိုဝ် ၸိုင်ၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ် ပႃးၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်းၸႂ်သိုဝ်ႈၸႂ်လီ  ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸႂ်ၽဵင်ႇပဵင်း  မီးမဵတ်ႈတႃထမ်း(မီးတြႃး)။ ဝၢႆးသိုၵ်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ)...

တႆးပၢႆႈမိူင်းၼမ် မိူဝ်းၼႃႈထုၵ်ႇႁဵတ်းသင် လီႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ တႄႇၼႂ်းပီ 1996-97 ၼၼ့်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ့ပၢႆႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ပိုၼ့်တီႈ ၼမ်လိူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆ့ ႁၢၼ့်တေႃႇပေႃးလႆႈ ပွႆႇပႅတ်ႇလိၼ်သူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၸိူဝ်းၼႆ့ၵွၼ်ႇၶႃႈယဝ့်။ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ့ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ပိုၼ့်တီႈၼႆ့ ပဵၼ်ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆးလၢႆပိူင်လၢႆပၢႆး ဝႃႈၼႆသေတႃ့ ပိူင်ယႂ်ႇတႄ့ ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ယွၼ့်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ငၢၼ်းႁႃၵိၼ် လဵင့်တွင့်ယၢပ်ႇယဵၼ်း။ လုၵ့်တီႈလွင်ႈတၢင်းသွင်ပိူင်ၼႆ့သေ သွၼ့်သိုပ်ႇသွၼ့် တေၸၢင်ႈမီးသင်မႃးထႅင်ႈၼႆ လိူင်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ...

ၶဝ်ႈသွႆးၼွႆႉ ၶွင်ၵိၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢဝ်းၵဵင်းတုင်

......... ပီႈၼွင်ႉတႆး ယူႇၵႃႈလႂ် မႃးလႄႇႁွတ်ႈၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇၸႂ်သုင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁွတ်ႈမႃးလႄႈ ပွတ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉၶူင်းႁဝ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢိူဝ်ႈ။ .........  ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ယူႇၼမ်ၵိုၼ်း ယိုၼ်ႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉ ပႂ်ႉထႃႈယူႇဢိူဝ်ႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁွတ်ႈမႃးလႄႈ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉၶူင်းတႄႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢိူဝ်ႈ။ ......... ၵျွင်းၽြႃးလူင် မီးၵၢင် ဝဵင်း...

လွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈၵွၼ်းၶေႃ

ၵမ်ႈၼမ်တႆးႁဝ်းတေတိတ်းသူပ်းၸပ်းပၢၵ်ႇလႄႈၾင်ဢူၵ်းၾင်ၸႂ်ယူႇၵပ်း ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ” ၼႆမႃး ၸဵမ်တႄႇႁူႉၸၵ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး တေႃႇထိုင်မၢင်ၸိူဝ်းပေႃးတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈလီ။ ၵွႆးၵေႃႈ ၵႂၢမ်းၶဝ်ႈ ၸႂ်ယင်းတိုၵ်ႉလႅပ်ႈပႆႇပွင်ႇပိုင်ႈ ႁူးလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ တင်းတီႈပွင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း လွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈၵွၼ်းၶေႃ။ ယွၼ်ႉၼႆႉ တၢင်းမုင်ႈမွင်းလႄႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႆးဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်သုတ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလွတ်ႈပူၼ်ႉ ၶီႈၶႃႈ ၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်တႂ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွႆး တၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇဢၼ်တႄႉဢမ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉသႂ်ႇၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်။ ပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆမႃးႁိုင်ပဵၼ်ၸူဝ်ႈၵူၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉပေႃးလႆႈပူၼ်ႉၸၢတ်ႈ ၶီႈၶႃႈတႂ်ႈၵမ်မိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပေႃးယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလႂ်...

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး တႆးႁဝ်းတေသိုပ်ႇယူႇ−တေႁပ်ႉမိုဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈ ၾႃႉလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

ပၢႆၵမ်-ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးယွၼ်ႉတႆးဢမ်ႇပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ မိူင်းတႆးႁဝ်းၸင်ႇလႆႈတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ​​ၵႂႃႇ ။ သၢႆမႄႈၼမ်ႉၵဵဝ်ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶၢင်​​ ပၢင်ႇဢူႈလူင်တူၵ်းၵႂႃႇတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ။  မိူင်းတႆးသုၵ်ႉ ယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ပၼ်ႁႃတႆးတေႃႇတႆးဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉတႆးဢမ်ႇပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်​​ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ​​တေမႃးလိုပ်ႈ ၶႄႇၽိူၵ်ႇ KMT ၼႆ​​သေ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမႃးသိမ်းမိူင်းတႆး​​ ။ ယွၼ်ႉတႆးငိူဝ်ႈသိုဝ်ႈလၵ်းသိုဝ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈထိုင်မႃးပီႊ  1958 ၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇ...

ပီမႂ်ႇ သၢင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉႁႂ်ႈယိင်ႈယႂ်ႇ

ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶွင်ၽႂ်ၶွင်မၼ်း တင်းဢၼ်ဝူၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈႁဵတ်းလႆႈဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵူၼ်းၵွႆး သတ်းၵေႃႈ မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶွင်ၶဝ်ယူႇ။ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၼၵ်းၼႅၼ်ႈ ဢမ်ႇႁွပ်ႈၶွပ်ႈထီႇထူၼ်ႈၵေႃႈ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မၼ်းလႄႈၵၢၼ်တေႃႇသူႈမၼ်းမိူဝ်ႈမၼ်းထူပ်းၽေးၽႆးၼၼ်ႉ တႃႇဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈလႄႈယူႇလွတ်ႈ မၼ်းတိုၼ်းလႆႈ ၸႂ်ႉဢွၵ်းဢေႃမၼ်းဝူၼ်ႉယူႇ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉလီ ၶိုတ်းငဝ်းလၢႆး တၵ်ႉၼၢႆမႅၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ  တူင်ႇဝူင်းၵႂၢင်ႈ တူဝ်ထူပ်း ၼမ် ၸင်ႇၵိူတ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်လီငၢမ်းဢွၵ်ႇမႃး လႄႈ ႁဵတ်းၸွမ်းမႅၼ်ႈယမ်ထိုင်တီႈလႆႈ။ ၵၢၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းၵမ်းၼမ် ၽႆႇၾၼ်ၵၼ်...

ႁေႃပၢင်လွင်း တေၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်!

“ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်း ၸၢဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈသေ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈၶိုၼ်း ႁေႃလူင်ၼႆႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်မၼ်းလႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းငိုၼ်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မုင်ႈမွင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တႆး တီႈၵူႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၶဝ်ႈၸွႆႈ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈႁေႃၵိုၵ်းပိုၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ သင်ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ တေတူၵ်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၶွင်တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉလႄႈ မႆႈၸႂ်တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းတင်းလင်ၶႃႈဢေႃႈ”-...

31 ပီ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ဝၢႆးၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်လိုဝ်း ႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိူင်းမၢႆတႃႇၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်း မိူင်းတႆး ၵွၼ်းၶေႃ။ လႆႈမႄႇၽႄႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇၼေႃႇဢွၵ်ႇႁဵဝ်း ၼမ်မၢၵ်ႈမႃးသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇငဝ်ႈၵဝ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၶႅင်ႁႅင်းလႄႈႁိုဝ် ၵမ်ႊၸႃတႃတႆး ၸိုင်ပႆႇထိုင်တီႈယိူင်းဢၢၼ်း ပဝ်ႉမၢႆ။ မိူဝ်ႈမႃးထိုင် 1969 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶိုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး) ဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး SNUF...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း