Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွတ်ႇၶေႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သၢင်ႈႁၢင်ႈၼႄဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၢႆးလင် Deng Xijun  တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇ FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢၵ်ႈ ၼိူဝ် ၶဝ်လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ဢိၵ်ႈပႃးၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင် လႆႈႁၼ် FPNCC လႄႈ NSPNC ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လႄႈ 23 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ လုၵ်ႈၸုမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေသၢင်ႈၸိူင်းလွၵ်းလႂ် လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မၼ်းတႅမ်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်ၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶမဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေတႃႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းတႄႇႁႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2022 ၼၼ်ႉ လိူင်ႈၵၢၼ်မိူင်း မၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ သုမ်ႇငုမ်းပၢင်ၵုမ်ဝႆႉယဝ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈၼၼ်။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇ...

လွင်ႈၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ထုၵ်ႇလီတူၺ်းၶိုၼ်းဝၼ်းၵွၼ်ႇ

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇမႃး လွင်ႈ Sub – State ၶၢင် 2 တီႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းပီ 1962 မိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ပွၵ်ႈထူၼ်ႈသွင်ၼၼ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ထိုင်ယၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း လၢၵ်ႇလၢႆလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈလႂ်သေ ဢမ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းတူၵ်ႇတၵ်ႉ ၵုၺ်ႉငၢၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး...

ပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ PR တႂ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉမိူၼ်ယႃယိုတ်ႈသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း SAC ႁိမ်သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ  မီးၵႂႃႇ ပီပၢႆ 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူႈၸၼ်ႉ ထၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီး ဢၼ်တေၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီ တေႃႇၶဝ်သေတႃႉၵေႃႈ SAC ၼႆႉ တိုဝ်တၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈယူႇ ဢမ်ႇၽႃႈ ဢမ်ႇယွၼ်ႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး...

ငမ်းယဵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ၽႂ်တေလႆႈ ၽႂ်တေသုမ်း ?

SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း RCSS ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21-22 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဢီႇသင်ၵူၺ်းၵူၺ်းၼႆ။ ယူႇၾၢႆႇ RCSS ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေတႃႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၽိဝ်မၼ်းတႄႉဝႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ၊ လွင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ လွင်ႈလွၵ်းပိူင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်လၢႆယၢင်ႇ၊ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်...

လွင်ႈငမ်းယဵၼ် .. သုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 9 လႄႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ပၢႆးမိူင်းတူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးလူင်ၵႂႃႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 9 ဢွၵ်ႇမႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၶဝ်။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ မီး 9 ၸုမ်း ၵမ်းလိုၼ်းမႃးမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးထိုင် 10 ၸုမ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၵၢၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လီၾၢင်ႉလွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၶႄႇ

ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် တီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶဝ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တေႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉ ႁိုဝ်?၊ တေႁပ်ႉႁွင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေထဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၼႄႇ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိမ်ႇသႄႈ မိူၼ်တေၵႄႈလၵ်းမိူင်း 2008 ပၼ် တီႈတႄႉတၢင်းတၼ်

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းပီ 2008 ၼႆႉ ၵွမ်ႉၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵူၺ်း မူၼ်ႉမေးဢမ်ႇလႆႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ် ထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ မူၼ်ႉမေးဢမ်ႇလႆႈ။ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၵ်းလူင်းၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်သေ ယိုၼ်ႈသူင်ႇမူၼ်ႉမေးမႃးၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇလႆႈၵွၼ်ႇ၊ ယူႇတီႈ တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 75 % လိူဝ်ၼၼ်ႉ မူၼ်ႉမႄးၵူၺ်း ၸင်ႇတေလႆႈၼႆ...

ၽႂ်တေမႄးလႆႈ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတၢင်ႇႁူဝ်ဝႆႉ

ပွႆးသၢင်ၵျၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပွႆးတႄႉမီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်း ၵျေႃႇၸွမ်းဢမ်ႇမီး။ ၼႂ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူႈတီႈ ပေႃးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  မၼ်းႁဵတ်းၵႅင်ႈၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးၸေႇတၼႃႇတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမီး လူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႇမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း။ မၼ်းမႃးၶဝ်ႈၵဝ်းယုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉပင်းတူၵ်းၵွႆၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈပေႃးဢွၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သမ်ႉႁဵတ်းၵႅင်ႈလိုမ်း လႅၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်မီးၵႂၢမ်းမၢႆ...

လွင်ႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉႁၼ်ထိုင်

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆးၼႄ လွင်ႈဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁၼ်ၶႆႈၸႂ်မိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊမၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း မီးယူႇ 10 မိူင်းပၢႆပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်မၼ်းပိူင်ႇငမ်းၼႆၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းတႆး၊ မိူင်း ၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ ၶျၢင်း၊ မွၼ်း၊ ရၶႅင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိူင်ႇငမ်း...

ၶႄႇၸွင်ႇတေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇမိူင်းႁဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ႁဵတ်းတေႃႇ ယူႊၵရဵၼ်ႊ

ပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊၶဝ်ႈတိုၵ်း မိူင်းယူႊၵရဵၼ်ႊယဝ်ႉလႄႈ တေပဵၼ်သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ (သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ယဝ်ႉႁိုဝ် ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်မႃး သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ  ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ။ 1) ပၢႆလိူဝ်ၺႃးၽေးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ 2) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း။ 3)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ်

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉပၢႆးၼႄၵၼ်ဝႆႉတႄႉ ၸိုင်ႈမိူင်း 94 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၵိူတ်ႇပဵၼ်လွင်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိုင်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10 ပီၼႆ GDP ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ႁႅင်းသၢင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ၼႂ်းၼိုင်ႈပီ လူင်းယွမ်းၵႂႃႇ 1 % တေႃႇထိုင် 1.3% ။ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဝၢႆးလင်းယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈ 1962...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈယိူင်းဢၢၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉငိၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း တၢင်ႇမူႇ တၢင်ႇၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တင်း KIA လႄႈသင်၊ ဢၼ်ပဵၼ်တင်းသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ပဵၼ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးထႅင်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ ႁဵတ်းသိုၵ်းသိူဝ်တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇ ႁၼ်တီႈတေယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ယူႇတီႈၸၵၸ...

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ

လုၵ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸူဝ်းၵၼ် ၶိုင်ၶွမ်ႈၶတ်းလူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းၼိမ်ယဵၼ်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (Silent Strike) လႆႈႁၼ်သေႃႇသူၼ်းၵၼ် ၼိူဝ် Social Media ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပေႃးၽူင်ႉၵၼ်လူင်ဝႆႉ။ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းၸူၼ်ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸဵပ်းသၢင်ႈသႂ်ႇ...

ၵၢၼ်မိူင်းယင်းဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈပိူင် PR ၸွင်ႇၽႂ်တေၽွမ်ႉၸွမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၶုၼ်ၽွင်းၵဝ်ႇလႄႈ ၽွင်းတၢင်ႇၵဝ်ႇတီႈ UN ၶွင်မိူင်း US ၶဝ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၾၢႆႇၼၸၵၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်မိၼ်းဢွင်ႇ လၢႆႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ဢူးဝုၼ်ႇၼႃႉမွင်ႇလုၼ်ႇၶဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇပႃးၸွမ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽွင်းတၢင် တူင်ႇတၢင်ႇမိူင်းယူႊရူပ်ႊၶဝ် ဢၼ်မႃး မီးယူႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ။ Bill Richardson  ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၶွင် US ၶဝ်ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img