Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈ သင်ၶ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆးလၢႆသႅၼ်း ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ ပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး တႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ။ ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်မႃး လိူၼ် 11 မႂ်ႇ ၼိုင်ႈၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇသိမ်းပၢင်၊  ဢၢၼ်းပိုတ်ႇတေႃႇထိုင် ပီမႂ်ႇတႆးသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တႄႇသွၼ်...

ၼူၶူပ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ်သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းၾူၼ် ပီ 2023 ၼႆႉ ၼူယႃႉတဝ်ၶူပ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ   ၸဝ်ႈသူၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းငိုၼ်းတိုၼ်း  ဝႃႈၼႆ  ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သူၼ်ၸွမ်းလွႆမိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းႁွင်ႇ လွႆၵူင်ၼၼ်ႉႁေ ပီၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၶၢႆးၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ၺႃးၼူၶူပ်း ၵိၼ်ၵႂႃႇမူတ်းပိတ်းတင်းသူၼ်တႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇၶဝ်ၵိၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းလႅၼ်မၼ်းတိၵ်းတိၵ်း။ ၵႂႃႇလွၵ်ႇၵႂႃႇယႃႉယူႇၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇပၢႆႈ...

 ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တီႉလႆႈ 1 ပၢႆႈလွတ်ႈ 2

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းပျေႉဝ ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ၺႃးၺွပ်း 1 ၵေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈ 2 ၵေႃႉ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ဢေႃႈၼၼ်ႉ သႅင်ႇၶဝ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇၼၼ်ႉဢေႃႈ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၶဝ်တေပိုတ်ႇသႅင်ႇၶမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵႂႃႈ...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ်ပၢၵ်ႇပီ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 15 လိူၼ် March 2023 ၼႆ့ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ်ပၢၵ်ႇပီ။ ၸၢႆးသၢမ်လႅင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၾၢႆႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပၢၵ်ႇပီႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းတေမီးပႃးပၢင်တြႃး ပၢင်ႁေႃးထမ်းတဵတ်ႈထမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈ၊...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ၵႂႃႇလႄႈႁႆႈသေ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13.9.2022 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၵုသလ ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ( ဢၼ်မီး ၼႂ်းၵႄႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈၼမ်ႉလၼ်ႈ)  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇလႄႇႁႆႈ...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၊ တေ ဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မႃႇသျႄႇလေႃး ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူဝ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ၊ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတေႃႇတူဝ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵိင်ႇမႆႉႁုင်း ႁၢၵ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမႃးၶၢႆၶူဝ်း  ပွႆးလိူၼ်သီႇၼမ်ႉလၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2  

ၵိင်ႇမႆႉႁုင်း ႁၢၵ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမႃးၶၢႆၶူဝ်း  ပွႆးလိူၼ်သီႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း   တီႈပွႆးလိူၼ်သီႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵိင်ႇမႆႉႁုင်း ႁၢၵ်းတူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမႃးၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းပွႆး၊ တူၵ်းတဵင်သႂ်ႇၵူၼ်းၸၢႆး...

ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလူင် ၼမ်ႉလၼ်ႈ/သီႇပေႃႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆ 3 လမ်း

ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(မေႃႇတေႃႇသၢႆႇၵႄႇ) ႁၢႆ 3 လမ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇ 15/12/2021 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမႃးၸၢႆႇၵၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းမႃးၶၢႆၵၢတ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ႁၢႆၵႂႃႇ   3 လမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵွင်ႈၸမ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈပေလင် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးသိူဝ် ယူႇပွၵ်ႉယူင်ႇၸၢၵ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ၸၢႆးၼေႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈပွၵ်ႉမွၵ်ႇသႅင်သႂ် (ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း) ၊ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶီႇၵႃးမႃးယိုဝ်းသေၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။ “ၽွင်းၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇမွၵ်ႈ 3-4 ၵမ်း။...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ/သီႇပေႃႉ လင်ၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ (မွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ) ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမွၼ်း ၼႂ်းတူင်ႉ ထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၼ်းလင်ၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉ သင်လႄႈမႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတၢင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ 500 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ်  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵုင်းၵေႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 564 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ်  ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႈ ၼမ်မႃး

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ်ထိုင် 200 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵေႃႈ မီးၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈပုင်ႈထိုင် 40 ၵၢတ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼိုင်ႈဝူင်ႈ

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 40 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ   ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 တေႃႇထိုင် 5/7/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 300 ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇယူႇၵိၼ်

ၸုမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ႁိမ်တီႈယူႇၵၼ် တိုၵ်းၵၼ် တေႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ ၸိူဝ်းၺႃး ၸၢၵ်ႇသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ႁိမ်တီႈယူႇၵၼ် တိုၵ်းၵၼ် တေႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်၊...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီး 40 ပၢႆ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 49 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေတၢႆမိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ် ၼၢင်းဢေးသူၺ်ႇ ဢႃယု 41  ပီ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉသီႇပေႃႉ ။ မိူဝ်ဝႃးယင်းတိုၵ်ႉယူႇလီလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈလီယူႇ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/6/2021...

Latest news

- Advertisement -spot_img