ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း

55


ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၊ တေ ဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10/6/2022


ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မႃႇသျႄႇလေႃး ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူဝ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ၊ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတေႃႇတူဝ်ဝႃႈၼႆ။


ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်းႁိူၼ်းၵၼ် ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႅင်းတႄႉတႄႉတႄႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ/ ၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်း ၶဝ် ယၢမ်ႈလုၵ်ႉၸဝ်ႉ 2-3 မူင်းသေ ၵႂႃႇတေႃႉၽၵ်းသေ ၵႂႃႇၶၢႆ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ သင်ဝႃႈ မီးလိၵ်ႈႁၢမ်ႈၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၵႃႉၶၢႆၽၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။”- ဝႃႈၼႆ။


ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇၵူၼ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်း ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၵႃႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႉ၊ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶၵူၼ်းမိူင်း။


ပိူင်လူင် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းသေ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈၸုမ်းပရႁိတ ၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။


ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၼိမ်ယဵၼ်၊ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသုမ်ႇငမ်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးသဵင်လင်၊ တေဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉ သဵင်လင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး။


ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈပၢႆၼႆႉ ၸုမ်းပရႁိတ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ မႃးၺႃးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ တီႈၶူဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း၊ ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၸွမ်းရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉသေမႃးၵိုတ်းၶႂၢင်တၢင်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈမႃးၸမ်ႈၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဢၼ်ပႃးမႃးၼႂ်းၵႃး။ ပေႃႉထုပ်ႉပႃးထႅင်ႈသေ ၸႂ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႂႃႇၼႂ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ပလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်သိုၵ်း ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေပႂ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ