Thursday, July 18, 2024

ဢၼ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆးလၢတ်ႈ

Must read


မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်းၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၶေႃႈမုလ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီး 20 လိူင်ႈပၢႆ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈပိူင်ပဵၼ်ၸၢႆးယိင်း ။

- Subscription -
Photo: လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်း SWAN တႃႇလိူၼ်မေႊ


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသၢႆမၢႆဢၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႃးၸိုင် လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼႂ်းႁိူၼ်း၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တၢင်းၵႃႇမ တင်းမူတ်းမီး 21 လိူင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 12 လိူင်ႈၼႆႉပဵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတၢင်းၵႃႇမ ။ ၼႂ်း 12 လိူင်ႈၼႆႉ တႃႇ 4 လိူင်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆၵမ်းလဵဝ်။ ၼႂ်း 4 လိူင်ႈၼၼ်ႉ တႃႇ လိူင်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵဝ်းလႅၼ်ၵႂႃႇ တႃႇၶိုင်ဢၢင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။


ၸၼ်ႉထၢၼ်ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸၼ်ႉ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။
“ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးဢႃႇၼႃႇ မၢင်ၸိူဝ်း တေၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်း/ ယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မီးဢႃႇၼႃႇ ယိပ်းၵွင်ႈ မီးငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်း SWAN သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်၊ ၶိူင်ႈမိၼ်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၊ ဢၼ်တိူဝ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇလႄႈ ၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉၺႃးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်။


ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေမၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ မီး 12 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းသမ်ႉမီး 22 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉမီး 3 ၵေႃႉ။


ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း မီးလွင်ႈလၵ်ႉၸူၼ် 6 ပွၵ်ႈ။ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမူႇၸေႊ- ၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးႁႄႉယွၼ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ 3 တီႈ 3 ၵမ်း- ဝႃႈၼႆ။


“ယိူင်းဢၢၼ်း တီႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိုၼ်ၽႄႈၼႄ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းတင်းၼမ် ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉ။ ၵူၼ်းတီႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းမီးဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈတင်ႈမႃးလူၺ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၽိူမ်ႉမႃးထႅင်ႈ”- ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။


ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼႆႉၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်တၢင်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ၊ ၾၢႆၶုၼ်၊ တူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်း တရႃႉ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈပႃး။


ၸုမ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ MNDAA, KIA, PNA, SSPP, PDF, ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း SWAN ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း