Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶႄႇ

မိူင်းၶႄႇလဵၼ်ႈတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂင်မဝ်း

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၼ်း ယိုတ်းၸူၼ်ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်သၢမ်ပီယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၸၵၸ လႄႈ ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်ဝႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေၽွတ်ႈတင်ႈပၼ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ပွႆႇႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ၊ တၢမ်တူဝ်မၼ်းတႄႉ ၵွႆးတေယိပ်းၵမ်တပ်ႉသေ ထိင်းသိမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၵွႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈယူႇၵၢင်သေ...

ၶႄႇလဵၼ်ႈၸိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ပိူၼ်ႈၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 3 ၵေႃႉသေ ဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူၺ်ႊၵျိင်ႊ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တူၵ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးပၢင်တိုၵ်းမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီးမႃး၊ ၵမ်းၼႆႉၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆ ဝႆႉယူႇ...

ၸၢဝ်းၶႄႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တၢင်းမိူင်းပွၵ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းဝႃႉ တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း

ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃးၽျႅၼ်ႉ)  တီႈမိူင်းပွၵ်ႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းဝႃႉတီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း UWSA  ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်း  ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉၼႆႉသူင်ႇမွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁၼ်ၶဝ် တေႃႉၵူၼ်းမႃး ၼမ်ၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉတီႉၺွပ်း ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ဝႆႉယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ဝႃႉ...

ထၢႆႊဝၼ်ႊ (Taiwan) ဝၢႆးသိုၵ်းလူၵ်ႈၵမ်း 2

ၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းဢူႇသၢင်း မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ငဝ်ႈႁႅၵ်ႈတႄႇလိူင်ႈ ၵၢၼ်လူမ်ႉပိၼ်ႈၶွင်ၶိူဝ်းႁေႃၶမ်းသျိင် ၽွင်းပႃႊတီႊၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉၶႄႇၶဝ်ႈမႃးမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈၼႂ်းၶႄႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ မိူဝ်ႈ 1949 ပႃႊတီႊၵူၵ်းမိၼ်တင် ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းၸိူဝ်းႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွင်ၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉၵေႃႈ ပႃးၵၼ်ထွႆပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ လႆလူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ပိူဝ်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႃႇသူႈ တႃႇတိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၶႄႇ  1 လၢၼ်ႉ 5 သႅၼ်ပၢႆ...

ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉဢမ်ႇလူမ်ႉပင်း ၶႄႇယင်းတေသိုပ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ

ဢၼ်ၶႄႇတိုၵ်ႉလႆႈၶပ်းၶိုင် တေႃႇသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 2 ပီလိူဝ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ  လိုၼ်းသုတ်း လၵ်းၼမ်း(ပေႃႇလသီႇ)ၸတ်းၵၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉပဵၼ်သုၼ်ပဝ်ႇ(လူမ်ႉလႅဝ်) ၸင်ႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝၢင်းပႅတ်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်တေႃႇတၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလၵ်းၼမ်းလႄႈ ဢဝ်ယဵၼ်းၵၢႆပဵၼ် ၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ႁေႃႈလိုပ်ႈ “သီ ၸိၼ်ႉၽိင်” ၽူႈၼမ်းဢၼ်တိုၵ်ႉလႆႈသိုပ်ႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸုပ်ႈၵမ်းတီႈ 3  လႄႈမုင်ႈမၼ်ႈ ႁုတ်ႉႁႅတ်ႉႁုပ်ႈလုမ်း ၶွၼ်ႈတုမ်ဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ (ဢမ်းၼၢတ်ႈ)ယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵိူတ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈလူပ်းထွႆ(ႁၢႆႉၸႃႉ) တေႃႇၵၢၼ်ပဵၼ်...

ႁိူၼ်းၽူႈမၢၵ်ႈမူႇၸေႊၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းလႄႈဝႂ်တီႈလိၼ်

ႁိူၼ်းၽူႈမၢၵ်ႈၸၢဝ်းၶႄႇလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၶႄႇ 25 သႅၼ်ယႂၼ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 1,000 သႅၼ်ပျႃး) ဢိၵ်ႇပႃးတင်းဝႂ်တီႈလိၼ် (မြေဂရမ်) ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022     ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ။ၼႂ်းႁိူၼ်း မီးဝႆႉၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၵူၼ်းထဝ်ႈသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း...

ၶႄႇတေပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ တႃႇတေႃႇသူင်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်း

ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ တေၸၢမ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တူၺ်း တီႈၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တေတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇတူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ တေၸၢမ်းပိုတ်ႇတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇတူၺ်း တီႈၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယႃႉ ႁူဝ်ႉၶႄႇ ဢၼ်ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈ ႁူဝ်ႉဢၼ်ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆး လွမ်ႉၶဝ်ႈမႃးမွၵ်ႈ 50 ထတ်း/ ပေႇၼၼ်ႉ   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 240 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်ႇသၢႆး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈ ၶႄႇမႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉလွမ်ႉၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႃႇႁႄႉၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ   ဝၢၼ်ႈၾၢႆၵွင်း ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ႁိူၼ်းယေး  လူႉၵွႆၵႂႃႇ လၢႆလၢႆလင်။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ  ပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ ၊...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်သိုၵ်းတူဝ်တႅၼ်း Proxy War ယူႇယဝ်ႉၼႄႇ ?

တင်ႈတႄႇ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢႆပီ 2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတႆး လႆႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ပဵၼ်တႆးယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းငွၵ်ႈႁူဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵၢင်ၵူၼ်းၼမ်။ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃၸွမ်း ၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇႁၢႆႉလူင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တေဢမ်ႇၵႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ Asia World ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၵၢင်ၶမ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈတူဝ်းၵဵတ်ႉ Asia World – မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ်သေ ၵူၼ်းၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၵဵတ်ႉ Asia World (ၵျွၵ်ႉမႄး) ဢၼ်ပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/2/2021 မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၶွင်ႊသီႊ သိုၵ်းဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း။ တင်ႈဢဝ်ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈပၢႆတေႃႇထိုင် မွၵ်ႈ 2 မူင်း  မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 500 ၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈပွၵ်ႉ 1 သေပႆ တၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်။ ၵူၼ်းၵႃႉလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ပဵၼ်ၶႄႇၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈယဝ်ႈ။ ၶႄႇၼိူဝ်လွႆပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။ မၢင်ၵေႃႉယင်းဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းတႆးလူးၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်။လႅပ်ႈတေၶဝ်ဢမ်ႇပႆတၢင်းၵႆၼႃ။ ၶဝ်မႃးၸုၵ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ၵၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢ-မ-ၵ...

ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇပႃႇတီႇတႆး တေဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေလႆႈသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႆႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ မီးပႃႇတီႇတႆး 3...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈပူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁွင်ႊၵွင်ႊ

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႊ ဢမေႊရိၵႃႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶေႃႈပူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈ/ ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈတေႃႇၶႄႇ တုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေႃႇ ႁွင်ႊၵွင်ႊ။ ၸုမ်းသိုဝ်ၶၢဝ်ႇ CNBC လႄႈ ရွႆႊတိူဝ်ႊ (Reuters) ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ- ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ၼိူဝ်ၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေႃႇႁွင်ႊၵွင်ႊ၊ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ မီးဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵမ်ၼိူဝ်  ပိုၼ်ႉတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁွင်ႊၵွင်ႊ...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊတင်းၶႄႇ ပိုဝ်းၶူၼ်ငီႇၶဵဝ်ႈတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း

ဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉ ဢမေႊရိၵၼ်ႊတင်းၶႄႇ သွမ်ႈတိုၵ်း ႁိုဝ် ၾိုၵ်းသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်၊ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶတ်းတႃႉတေႃႇၵၼ်။ ဝႅပ်ႊသၢႆႊ South China Morning Post ၶွင်ႁွင်ႊၵွင်ႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းပုတ်ႉ ထိုင်ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ (01-05/7/2020) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႆႈသွမ်ႈတိုၵ်းႁိမ်း ၵုၼ်ၽႃႊရႃႊသဵလ်ႊ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇတႂ်ႈ/ၸၢၼ်းဝႆႉ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img