Thursday, March 23, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ/ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17-18/3/2023 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇၸူင်၊ ဝၢၼ်ႈၽႃပလၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးယႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်း တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇပၢႆးယူႇလီ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆ့ တီႈဝတ့်ဝေႇလုဝုၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ့်ပွင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆ့ မီးၵူၼ်းပႃးတွင့် တင်းၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈဢမ်ႇယူႇလီသေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းတႃႇယႃ။  ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆးၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢေႃႈၶႃႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတေ့ၵေႃႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းပၢႆႈလႆႈၽေးမႃးလႄႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းသင်ၶႃႈ။ ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈ မၢင်ၵေႃႉၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼႆ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃ” -ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ဝေႇလုဝုၼ်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၶဝ်တေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၶႃႇ ၶဝ်သမ်ႉပႆတၢင်းၵႂႃႇ ၼႆဢေႃႈ သမ်ႉမီးရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈမႃးၽႃႇၺႃးသေ လုင်းၼႆႉပေႃးဢမ်ႇႁူႉတူဝ်။ လုပ်ႇၶေႃးမၼ်းပေႃးႁၵ်းၼႆဢေႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇလဵၵ်းသတီးၼႆ ၵူၺ်းၼႃႇသမ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼႆဢေႃႈ ပေႃးဝၼ်းထိ...

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး- ယၢင်းလႅင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇ  ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ၊ လႆႈတုင်းၵိၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ႁဵင်ၵေႃႉ။   မေႃယႃဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈၼႂ်းၸုမ်း Mobye Rescure Team ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ -“ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်မႃးမွၵ်ႈ 5 လမ်း  ။ၶဝ်မႃးပၼ်ႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်းၼၼ်ႉႁေ ၶိုၼ်းပၼ်ႇလူင်မႃးတၢင်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉဢေႃႈ။ပွႆႇမၢၵ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်းၼႆႉ ၵၼ်ၵႆတင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း...

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လၢမ်းထိုင်မိူင်းတႆးဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၺႃးၶႃႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း( တောင်မဲသင်း)  ၺႃးၶႃႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈတၢႆတႄႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်းၵူၺ်း ။ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ” - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။  ၶၢဝ်းရႃႇသီႇၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၼမ်ႉႁႅၵ်း( ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉဢမ်ႇလိူင်ႇ) ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။ ၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပဵၼ်ယွၼ့်သင်တေ့တေ့ၼႆ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၶႃႈယဝ့် ။ ၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈပဵၼ်ၸွမ်းၼႃႇၼေႃႈ။ယွၼ့်ရႃႇသီႇဢုတု လႅၵ်ႈလၢႆႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ယွၼ့်ၼမ့်ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈယဝ့်။ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼမ့်ဢၢပ်ႇၵေႃႈ ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆ့ ၼမ့်ၵိၼ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆ့ ၼမ့်ႁုင်ၶဝ်ႈႁုင်ၽၵ်းၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆ့ၼႃႇၼေႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေတႃႉ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၶူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၵမ်ႈၼမ် ၽွင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမၢးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်မႃးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶႂ်ႈပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေး

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မၼ်းၽႂ်း ၼႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ယူသဝ်းၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 5,800 ပၢႆ လႆႈလူင်းယူႇသဝ်း ၶၢတ်ႇႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇၶၢႆႉတီႈယူႇမႂ်ႇထႅင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 170 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၶၢႆႉယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်း ယူႇၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ/ယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ်၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႅမ်းသႆးလႄႈ ၶိုမ်းၵဝ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 174 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇၶၢႆႉ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း   

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ  ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇၼႂ်းဝဵင်း ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း မွၵ်ႈတႃႇ 20 လင်ႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/1/2023 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ် ၵူၼ်း 174 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း 48 လင်ၼၼ်ႉ ၶၢႆႉလူင်းၵႂႃႇယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ႁိူၼ်းယေးလႅဝ်ၽႅဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 200 ပၢႆ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးတေယူႇ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈ ဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီး ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ(မိူင်းၶၢင်) တုၵ်းယွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းၵၢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇလေႃႇတိုၵ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းၵၢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းသေ ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင် လူမ်ႇတိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA  တင်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF တၢင်းသၼ်လွႆလူင်ၵျႃႇ ထုင်ႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ သိူဝ်းၶူဝ်းဢုၼ်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 300 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၸမ်လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ့်လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ သိူဝ်းၶူဝ်းဢုၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 28 ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF  ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး300 ပၢႆ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img