Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-16/1/2024 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ၊ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶူးသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ပၵ်းသဝ်လၵ်းၾႆးၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၶၢမ်းၶဝ်ႈပၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဝၢႆးမႃးၵူဝ် ၵူဝ်ၺႃး ယိုတ်းဢဝ် ဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၶၢမ်းၶဝ်ႈပၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းတွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁေႃ

ၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၽႃသႃ၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၾိင်ႈငႄႈ ၸူမ်ႁၢႆၵေႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈ ၸူမ်ႁၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ် ၵႆႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးတႃႇသေႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸူမ် ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လူင် ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတႆးသေ လူင်းပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ်...

သွင်ဝၼ်းၵူၺ်း ၽူႈလၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း သၢမ်လင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လင် တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်တွင်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေး ပႃႈၼၢင်းသေး ပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၼ်ႉလဵဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၶမ်း ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၼႃး လႆႈႁႃၸၢင်ႈၵူၼ်း/ၸၢၵ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပီၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႃၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းၼႃးဢမ်ႇမီး လႆႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်းသေ ႁႃၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်လႆႈႁႃရူတ်ႉၸၢၵ်ႈမႃးထႆ မႃးသွမ်ႈ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈလႆႈၸၢႆႇၼမ်။ ၽွင်းၶၢဝ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ - ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းထူၺ်ႈၵႃႈ သွမ်ႈၼႃး၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သမ်ႉဢမ်ႇမီး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃတၢင်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ႁၢႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉသေပွၵ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လမ်းယဝ်ႉ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၼႆႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်။ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပႃႈၼွတ်း ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼႃး ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵဵင်းတွင်းယၢပ်ႇၸႂ် ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းပုင်ႈသုင်

ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႆႈၵိုတ်းၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းပႅတ်ႈ မွၵ်ႈ 35 % ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ - လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ...

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း လႆႈၵႂႃႇၶမ်းလႄႈငိုၼ်း

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် လၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 20 သႅၼ်ပျႃးပၢႆလႄႈ ၶမ်း 1 ၶၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း ပႃႈၶမ်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသႃႇ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်း ၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လဵၵ်းမုင်းႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လူႉလႅဝ်

ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၼမ် လူႉသုမ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2023 ၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ တႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ။ လဵၵ်းမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၵႂႃႇ ...

ပိုၼ်းႁၵ်ႉ လိုဝ်းလင် သၢမ်လေႃး – ဢူးပဵမ်ႇ

“သၢမ်လေႃး - ဢူးပဵမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းတႄႉဢိူဝ်ႈ၊ မီးပီမၼ်းယူႇလူး။ ဝၢႆးမႃးၵႂၢမ်းသိုပ်ႇၵႂၢမ်း သႂ်ႇမီႇသႂ်ႇၵီးၼမ်သေ ဢဝ်မိူၼ်ဢပုမ်ႇ ဢပုမ်းၵႂႃႇ ပႅတ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း”- မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉပိုၼ်း လၢတ်ႈၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ပိုၼ်းႁၵ်ႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇသဝ်ႈဝဝ်းမွင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉဝႃႈ တၢင်းႁၵ်ႉ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း သွင်လင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလႆႈသင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းၵွၼ်းတႆႇၺ - ပႃႈယုမ်ႉလႄႈ လုင်းၸိင်ႇၼ - ပႃႈ မီးဢွင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်မူင်ႈ ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ လူႉသုမ်းၼမ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ...

ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးထူၼ်ႈ 1010 ပီတေၸတ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၼိူဝ်ႉႁိူဝ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း   ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးထူၼ်ႈ 1010 ပီ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 18-23/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၵူၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃး ဢႃယုထူၼ်ႈ 1010 ပီ။ ပၢင်ပွႆးၼႆ့ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ့်ပႃႇသႃ၊ဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ယၢမ်းလဵဝ် ႁွင့်ပွၵ့် 6 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းၵမ်းႁၢႆ

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၵ်းယူႇသဝ်းႁွပ်ႈတဵမ်ဝဵင်း ၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵမ်းၵမ်းႁၢႆ  ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆၵူႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလမ်းသွင်လမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵၼ်လိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း...

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၽႄႈၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလိူင်ႇၽႄႈႁႅင်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ တေႃႉမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ။ ၸိူဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈ ထိူၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႆႉ  တေႃႉမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်...

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် ၶိုင်ႈ႞ပဵၼ်ၵူၼ်းသၢင်ႈၾၢႆ တၢတ်ႇမွၵ်ႇ

  ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 80 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူႈဝၼ်းဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img