Saturday, June 22, 2024

ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးထူၼ်ႈ 1010 ပီတေၸတ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

Must read

ၼိူဝ်ႉႁိူဝ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း   ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးထူၼ်ႈ 1010 ပီ။

ႁေႃၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး ဢၼ်မီးတီႈၵဵင်းတွင်း

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 18-23/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၵူၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃး ဢႃယုထူၼ်ႈ 1010 ပီ။ ပၢင်ပွႆးၼႆ့ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ့်ပႃႇသႃ၊ဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ယၢမ်းလဵဝ် ႁွင့်ပွၵ့် 6 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ့် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးၼႆ့ တူၺ်းၼႂ်းပိုၼ်းလိၵ်ႈလူင်ဢၼ်မေႃလိၵ်ႈၼၢင်းၶမ်းၵူႇ တႅမ်ႈဝႆ့ၼၼ်ႉသေမၵ်းမၼ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ ။ ၸင်ႇဝႃႈတဵမ်ၵႂႃႇ 1010 ပီ ၼႂ်းပီၼႆႉ။ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်း လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇသၢမ်ၶမ်ႈၼၼ့်ဢေႃႈ။ ပီၼႆ့ မႅၼ်ႈဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပွၵ့်ၼႂ်းဢိူင်ႇလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တေၸတ်းၵႂႃႇ။  ယိူင်းဢၢၼ်း တႄ့ၵေႃႈ ႁႂ်ႈတႆးမေႃႁူႉပိုၼ်းတႆးၶိုၼ်း။  ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသူၼ်ၸႂ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈတႆးမေႃၶူၼ့်ၶႂႃႉပိုၼ်းတႆး၊ယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆလၢႆ ၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃ၊ ပိူင်လူင်တႄ့ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းလုမ်ႈၾႃ့ ႁူႉဝႃႈ တႆးႁဝ်းတိုၵ့်မီးထုင်းမီးၾိင်ႈယူႇ” -ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးၼႆ့ ပီႈၼွင့်ၵဵင်းတွင်းၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီပၢႆ မၢင်ပီႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈ မၢင်ပီၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ့်တွၼ်း။ ယူႇတီႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သေ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီပီ ႁႂ်ႈၾိင်ႈထုင်းဢမ်ႇႁၢႆ။ ပီၼႆ့ၵေႃႈ တေမီးပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈ ၼႄတၢင်းၵႃႈ ပၢၼ်ၵဝ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇၵူႈပီ။  မီးပႃးပၢင်တြႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပၢင်တြႃး ၸဝ်ႇသြႃႇထၢတ်ႈတေႃႇလွႆလႅမ် ၊ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် သုၶိတႃႇရူင်ႇ ၼမ့်ၸၢင်၊ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝိသဵတ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၶႅၵ်ႇၶဝ်တေမႃးလိုဝ်ႈၼွၼ်းတႄ့ သၢင်ႈဝႆ့ပၼ်ယူႇ။ၵူၺ်းၼႃႇ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ တီႈယူႇတေဢမ်ႇပေႃး။ၼႆ့ ၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇလိုဝ်ႈၸွမ်းဝတ့်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇတီႈႁဵတ်းၼႆ ၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ တႃႇလဵင့်လူတႄ့ၵေႃႈ ပီႈၼွင့်တီႈၸမ်တီႈၵႆၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းမႃး ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ် မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

မီးၵူၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူႈပီပီ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 4 မိုၼ်ႇ၊ယွၼ့်ၸတ်းႁဵတ်းလၢႆဝၼ်းလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးၵမ်ႈၽွင်ႈမိူဝ်း။ဢၼ်ၵိုၼ်းသေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇသၢမ်ၶမ်ႈ။

ၸဝ်ႈၶူးသုဝၼ်းၼ ဝတ့်သႃႇသၼရႅၵ်ႉၶိတတူၼ်ႈႁုင်း သင်ႇလၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးဝႃႈ- “ ပွႆးဢၼ်ၼႆ့ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ၊ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်၊ႁႂ်ႈမေႃႁၵ့်ၵၼ် ပေႃးႁဝ်းႁႃး ဢမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ႁိုင်မႃးၸၢင်ႈယဵၼ်းပဵၼ်ပိူၼ်ႈၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃ့ မႃးႁွတ်ႈထိုင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းယူႇၶႃႈ ။ မိူၼ်ၼင်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃး ႁၵ့်ၼိူဝ်ၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇယိုင်ႈယႂ်ႇၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ႁဝ်းႁူႉ ထိုင်ၵၼ်ယဝ့်ၼေႃ။ ၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းမေႃႁၵ့်ၵၼ်ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈယုမ်ႇယမ်ဝႆ့ဝႃႈ ပေႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးၸိုင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ့်ၼွၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့် မၢၵ်ႈလိူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်းၶုၼ်သၢမ်လေႃးဢၼ် မေႃလိၵ်ႈၼၢင်းၶမ်းၵူႇ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆ့ၼၼ့် ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးလူင် လုင်းသုၸိင်ႇၼႃ့ လႄႈ ပႃႈၵၢၼ်ႇထၵၢၼ်ႇယူင်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း။ၶုၼ်သၢမ်လေႃး လႆႈမိူဝ်းၵႃ့မိူဝ်းၶၢႆ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ လႆႈႁၵ့်မႅၼ်ႈၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ထိုင်တီႈၵူပ်ႇၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းသေ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ။ဝၼ်းၵိူၼ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃးတႄ့ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇသၢမ်ၶမ်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်း လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ၊ ပဵၼ်ဝၼ်း ၶုၼ်သၢမ်လေႃး + ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ၊ ဢဝ်ႁဵတ်းဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉတႆးၵေႃႈလႆႈ ။ ၶိူဝ်းတႆးဢမ်ႇတၢပ်ႈလူ ယိူင်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ၾိင်ႈထုင်းဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ ၶွင်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း (ဝၼ်းဝႃႊလဵၼ်ႊထႆႊ) ဢၼ်မႅၼ်ႈ ဝၼ်း လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 14 ဝၼ်း ၵူႈပီၼၼ်ႉ – ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း