Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ႁေႃႇငိုၼ်း ဢၼ်တူၵ်းႁၢႆ တီႈလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း မႃးႁပ်ႉယဝ်ႉ

ႁေႃႇငိုၼ်း ဢၼ် တူၵ်းႁၢႆ တီႈၼႃႈလၢၼ်ႉ “လွႆသွင်ထဝ်ႈ” ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း မႃးယိုၼ်ယၼ်တူဝ်သေ ႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၶိုၼ်းလီငၢမ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၸဝ်ႈၶွင်ငိုၼ်းတင်း ပေႃႈလဵင်ႉမၼ်းၸၢႆး ၸဝ်ႈၶွင် ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်...

ႁေႃႇငိုၼ်းတူၵ်းႁၢႆတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်မႃးတွပ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ်သေ ဢဝ်ၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶိူင်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း တီႈလၢၼ်ႉ(လွႆသွင်ထဝ်ႈ) ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင် မႃးႁပ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇလႃႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉလွႆသွင်ထဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လုၵ်ႈၶူၺ်ၶႃႈတင်း...

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 7 တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၼႂ်းပိူင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၼႆသေ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်၊ မေႃသွၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸၢႆး/ ယိင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 230 ပၢႆ လႄႈ ၶူးပူင်သွၼ် 10 တူၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ယူႇတီႈ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၶဝ်ႈလၵ်ႉပႃးၼႂ်း ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  လၵ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ်၊ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ၊ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈလၵ်ႉပႃးထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး   လႄႈၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းယႃႉ ၽၵ်းတူ ၾၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းတေႃႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တၼ်းႁၼ်လႄႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃၼႂ်းၶၢဝ်းၵတ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းၼႃသိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈမေႃသွၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁပ်ႉတုင်းလူႇၶၢမ်ႇဝႆႉတီႈၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ။ ၼၢင်းတိုၼ်းဢွမ်လိူၼ် မေႃသွၼ်ႁူင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၵႆၵေႃႈၶဝ်မႃးၵိၼ်ၼွၼ်းတီႈၼႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢၼ်ဢမ်ႇမႃး ၵိၼ်ၼွၼ်းသမ်ႉလႆႈလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ။ လႆႈပႆလတ်းမႃးၼႂ်းၼႃး။ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆၼႆႉ...

သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးႁိၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ ၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆးၶႃႈ ဢဝ်လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈ ၵွင်းလွႆ ဝူင်ႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈသၢင်း တၢင်း ဝၢၼ်ႈထီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 22/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:15 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းပၢင် တၢၼ်းတၢင်ႇ...

ပီ 2020 ၼႆႉ ၵႃႇလမူ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢႆလၢႆၵမ်း မူတၢႆ ပဵၼ်လၢႆလၢႆၶွၵ်ႈ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉမႃး မူလူမ်ႉတၢႆ တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇႁတ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆမူ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼွၵ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေႃႇထိုင်ပိၵ်ႇထိူၼ်ႇႁၢင်ၶိူဝ်း ပေႃးမီးႁူင်းဢိတ်ႇၶဝ်ႈ/ၶူၵ်ႉၸၢၵ်ႈ၊ မီးႁႆႁုင်လဝ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လဵင်ႉမူ၊ ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူင်းဢိတ်ႇၶဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင်ပၢႆ...

ပၢႆႉလိၵ်ႈၸွမ်းၵိဝ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လိၵ်ႈတႆးတင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်

ပၢႆႉၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပူၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လိၵ်ႈတႆး တင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈပၢႆႉမၢင်ဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႄႇပူၵ်းပၢႆႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢႆႉဢၼ်ပူၵ်းသႂ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လိၵ်ႈတႆး တင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈပွင်ႇဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်၊...

မူတၢႆၼမ်တီႈလၢႆးၶႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၾင်လီလီ

မူတၢႆၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း မဵၼ်တူႇၼဝ်ႈ။ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၾင်ပၼ်လီလီ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး မူၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်ၵႃႇလ တၢႆၼမ်သေ ၸဝ်ႈၶွင်မူ ဢွၼ်ၵၼ်ပႅတ်ႈ မၢၵ်ႇမိူဝ် ပႅတ်ႈတူၵ်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ၊ ၸွမ်းယုမ်း၊ ၸွမ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၾင်ထူမ်လိၼ်ပႅတ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ...

ပၢႆႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၺႃးယႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 26 – 27 လုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ပိူဝ်ႊ ၶမ်ႈၶိုၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း တင်း ၶမ်ႈဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ၼၼ်ႉ သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁဵတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး ၸတ်းတင်ႈပၢႆႉႁပ်ႉတွၼ်ႈပၢင်ပွႆး သမ်ႉၺႃး ၵူၼ်းဢမ်ႇ ႁူႉၾၢႆႇ ၾၼ်းလၢႆႉပၢႆႉသိၵ်ႇ ၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2019 ၼီႈ ၼႆႉ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးတူင်ႉတိုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း

ဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတီႈယူႇတႆး ပဝ်ႇဝႆႉ သွင်တီႈ၊ တီႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တီႈယူႇၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သမ်ႉ တီႈယူႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း - တင်းသွင်တီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃး သူၼ်ၸႂ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉပိုတ်ႇပၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းတင်ႈတႄႇ 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇတၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်း ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img