Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼမ်

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ လိၵ်ႈမီး 400 ပၢႆ တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ 2 ပုၼ်ႈ ပီပူၼ်ႉ သင်ၶၶဝ်ႈတွပ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 200 ၵူၺ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19-27/2/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ထိုင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၼႃႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ပေႃးတေမေႃမႃးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းသေ မေႃၼပ်ႉယမ်ရတၼႃႇ သၢမ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈထမ်ႇမ ။ ဝၼ်းတီႈ 1-4/3/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တေဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ...

ၶွမ်ႊမတီႊတိုၵ်းသူၼ်းတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သႂ်ႇႁႅင်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈလႆ ႁၢဝ်းၼၵႃး လွႆၼမ်ႉႁူးၸၵ်ႈတေႃႇႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉ

တႃႇႁၵ်ႉသႃ လွႆၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးမႃးယႃႉၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃၼႆသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈႁၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်ႈလႆ လႄႈ ႁၢဝ်းၼၵႃး 2 တူဝ် တၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းဝႃႈၼႆ။ လွႆၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႇတေႃႇၼႆႉ မီးဝႆႉၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 8 လၵ်း ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ။ ယူႇတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆး ႁၵ်ႉသႃ ၵွင်းမူးၵိုၵ်းပိုၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းငိုၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးႁူမ်ႈၵၼ် ႁၵ်ႉသႃ ပႅင်းၵိုမ်း ၵွင်းမူးၸႂ်မိူင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢၼ်တေၵူၼ်ႇၵွႆ တီႈလွႆၸၢင်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း တႃႇၵုမ်းၵမ်ႉၵွင်းလွႆ ဢၼ်ပဵၼ်ထၢၼ်ၵွင်းမူး ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵုမ်းၵမ်ႉလွႆ ၵွင်းမူးၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈပိၵ်ႉၵႂႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၵ်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶီႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ်လႄႈလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်တေလူတ်းယွမ်း။ ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တၢင်းၵႂႃႇသၢႆးၽႄႇလႄႈ တီႈပွၵ်ႉ လွႆဝႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2022 ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ RCSS ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသင်ႇၵိုတ်းလႄႈၵႃႈလႆႈၵိုတ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽူႈယိင်း ဢႃယု 50 ပၢႆ...

ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶိုင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၊ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်တႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် ၵိုၵ်းပႃးပွႆးၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း  ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႃႇၺႃးတုမ်ႇမူဝ်  ဢၼ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ ၵိုၵ်းၵပ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉၸၢင် ၽႃႇၺႃးတုမ်ႇမူဝ် ၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉလႅဝ်ၽွင်  ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတေလွတ်ႈဝၢၼ်းပရိၵ်ႈလူင်သေတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/6/2019 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း  ဢူးၺုၼ်ႉဝေႇ ႁေႃၵႃးသိုၵ်း မၢႆလူတ်ႉ (ဗ ၇၈၀၉) ပဵၼ်လူတ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 931 ၼမ်ႉၸၢင်  လုၵ်ႉလၢင်းၶိူဝ်းမႃး တေၶိုၼ်းမိူဝ်းၼမ်ႉၸၢင်။...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူးလွႆၸၢၵ်ႈ တူၺ်းလူသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး   ၽွမ်ႉၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူး တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၼမ်ႉႁူး ၼမ်ႉႁွင်ႈပႃႇမႆႉဢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈၸႂ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းထိ 26 / 4 / 2018 ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး (ၽွင်းတႅၼ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး) ၊ ဢိၵ်ႇထဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ ၵူၼ်ၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁူမ်ႈတင်း  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img