လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႃႇၺႃးတုမ်ႇမူဝ်  ဢၼ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ ၵိုၵ်းၵပ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

0

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉၸၢင် ၽႃႇၺႃးတုမ်ႇမူဝ် ၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉလႅဝ်ၽွင်  ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတေလွတ်ႈဝၢၼ်းပရိၵ်ႈလူင်သေတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/6/2019 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Credit to- A Shin Nyarnadaza – တုမ်ႇမူဝ်ႁွႆးမိုဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈတၢင်း၊ တၢင်းၶဝ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 3/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း  ဢူးၺုၼ်ႉဝေႇ ႁေႃၵႃးသိုၵ်း မၢႆလူတ်ႉ (ဗ ၇၈၀၉) ပဵၼ်လူတ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 931 ၼမ်ႉၸၢင်  လုၵ်ႉလၢင်းၶိူဝ်းမႃး တေၶိုၼ်းမိူဝ်းၼမ်ႉၸၢင်။ ၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဝၢၼ်ႈၵႅင်း၊ ဢိူင်ႇမႆႉႁႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး (ဢၼ်တေလုၵ်ႉမိူင်းၼၢႆးသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ) ၽႃႇၺႃးတုမ်ႇမူဝ် ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ လႅဝ်ၽွင်လုၵွႆၵႂႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။

Credit to- A Shin Nyarnadaza – လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၽႃႇၺႃး တုမ်ႇမူဝ်

တုမ်ႇမူဝ်ဢၼ်မီးသွင်ၾၢၵ်ႇၶၢင်ႈတၢင်း တၢင်းၶဝ်ႈ၊ တၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ၊  ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ ၾၢင်ႁၢင်ႈၵိုၵ်းမိူင်းမႃးလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ဝႆႉၵႃႈၶၼ်ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ႁၵ်ႉသႃမႃးတႃႇသေႇ။

Credit to- A Shin Nyarnadaza – တုမ်ႇမူဝ်လႅဝ်ၽွင်

ယူႇတီႈတပ်ႉၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသေ လဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်း မိူင်းၼၢႆးဝႃႈ  တေၶိုၼ်းႁဵတ်းပၼ်ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇႁွႆးမိုဝ်းၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ။ သဵင်ႈငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ  –  ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး (ၽူႈတႅၼ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2019  တပ်ႉ GE ၼမ်ႉၸၢင် မႃးတမ်းဝႆႉပၼ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇလႅင် 2000 လုၵ်ႈ။ လိၼ်ၽိလၢပ်ႈ (ပိလၢပ်ႉမေႇ) 15 ထူင်။   ဝၼ်းတီႈ 6/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း တေလွတ်ႈဢၢၼ်ႇဝၢၼ်းပရိၵ်ႈလူင်သေ တေတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈတုမ်ႇမူဝ်ၶိုၼ်းၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းႁၵ်းလႅဝ်ၵႂႃႇဢၼ်ၼိူဝ်လိၼ်ၵူၺ်း။ ၼႂ်းလိၼ်ၵေႃႈၵိုတ်းဝႆႉယူႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တေလႆႈၸႂ်ႉငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ပႆႇၸၢင်ႈလၢမ်းႁူႉလႆႈ။  တၢမ်တူဝ်မေႃမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးတေ ဢွၼ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။”– ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်ၼွၼ်းသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလူတ်ႉၵႃးလႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၽႃႇမႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Credit to- A Shin Nyarnadaza – သင်ၶဝ်ႈၸေႈဝဵင်း မႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတုမ်ႇမူဝ် မဵတ်ႇမၢႆမိူင်းၼၢႆး လုလႅဝ်

ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းၸဝ်ႈၾႃႉၽွင်းငမ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵေႃႈမီးၼမ်။ သၽႃႇဝႃႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵေႃႈႁၢင်ႈလီသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ယႃႇသီႇဢုတု ၵတ်းယဵၼ်လီဝဵင်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးတေပဵၼ်တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း၊ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၼႆသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီသွင်ပီၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တၢင်ႇယွၼ်းၼႂ်းသၽႃးလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE