Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

SSPP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ TNLA  ဢမ်ႇမီးၵၢင် ၸႂ်ၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်

SSPP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ   လွၵ်းလၢႆးသိုၵ်း  TNLA  ႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈလၢတ်ႈၸႃတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ် ဢူၺ်းလီ ၊ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ပဵၼ်လၢႆးပိုတ်ႇႁွင်ႉပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ SSPP တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈၼႃႈ SSPP Info ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/05/2024 မွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း။ ပိူင်လူင်ပႃးဝႆႉဝႃႈ - “လႆႈႁူႉတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ဝႃႈ  “ NCA 8 ပီ ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ ”

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA တဵမ် 8 ပီ ၊   မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းတီႈ MICC- II ၼေႇပျီႇတေႃႇ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ တီႈပၢင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်တူဝ်ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7...

NSPNC လႄႈ RCSS/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC လႄႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လႄႈ 22 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ။ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် ၵူႈပႃႇတီႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ...

ငမ်းယဵၼ် ပၢၼ် ၼေႇဝိၼ်းလႄႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်းမိူဝ်ႈသိုၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ် မွၵ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မေႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးပိူင်ၼိုင်ႈယူႇ။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသေၼၼ်ႉ ယင်းမွပ်ႈ သူး (ရင်ႊဝလ်ႊ) ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ပၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း ၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး  ယင်းဝႃႈ - ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း (ၵၢၼ်ယွင်ႈယေႃးၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉတႄႉ)။ ငၢႆးမိူၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၸၵ လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇဝႆးဝႆး

ဝၼ်းတီႈ 20/1/2022 ၼႆႉ ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ UPDJC ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼၸၵ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ လႄႈတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢၢၼ်းၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၸၵ ၊  ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ...

ပေႃးလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸင်ႇၵိုတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်း

ၵႃႈၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပႆႇတမ်းၸႂ်လႆႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈတေလီမႃးယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ၽွင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။ တွပ်ႇ-ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ မၼ်းၼႄဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းႁဵတ်းသိူဝ်ၼႆႉ...

ယွၼ်ႉသင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ယွၼ်ႉသင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၶႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC သုၼ်ၵၢင်ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးပၢင်ၵုမ်ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်လႄႈၵူၼ်းႁေႈႁူထွမ်ႇတူၺ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်း NLD ၼႆႉ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 5 ပီမိူဝ်းၼႃႈယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁၼ်ၸွမ်းယူႇ၊ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်းဝႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇ...

တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်း PPST တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း PPST ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလႄႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းပႃႇတီႇ NLD ပေႉလိူၵ်ႈတင်ႈ။ တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ  တေၶတ်းၸႂ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25-26/11/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း၊ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်း Online Video Conference...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆယၢင်ႇ ပႃးၸဵမ်တႃႇလႆႈတွတ်ႈၶိုၼ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ပၢင်တူင်ႉ ၼိုင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ဢၼ်မီး...

SSPP သိုပ်ႇပႂ်ႉပႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁၼ်လီ ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢိၵ်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ႁၼ်လီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢိၵ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/07/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ႁူဝ်ႁုပ်ႈပၢတ်ႈ 6 လိူၼ်၊ ပီ 2020 ၼီႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ?

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လုၵ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူးတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် သွင်ၾၢႆႇသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ ယူႇၾၢႆႇၶဝ်သၢမ်ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း တႄႇတီႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊထိုင်လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႊတ် 31...

ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ International Day of Peace ။ မၢႆတွင်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်းမႃးၵူႈပီ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်မႃးယူႇၵေႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁိုင်ယၢဝ်းမႃး 60 ပီပၢႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇယဵၼ်ႁၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်၊...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပီ 2018 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ် MIPS ႁၢႆးငၢၼ်း

ပီ 2018 ဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်သုၼ်  တီႈပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်သေ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်ၼၢၼ်းလိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ MIPS ဢိၼ်ႊသတီႊၵျုတ်ႉ မၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵပ်း သိုပ်ႇ ပပ်ႉႁၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပီ 2018  တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Melia ...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸွႆႈၶိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆး

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၵၢင် ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ် သေ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် PC ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ လႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး

ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈမူၺ် တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉမႃးမႂ်ႇၵေႃႉထူၼ်ႈ 10 တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၸွင်ႇမၼ်းတေလၢၵ်ႇလၢႆးတိူဝ်းလိူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ဢၼ်ၵေႃႉပေႃးၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉႁိုဝ်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းၸဝ်ႈတေမီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ တေၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်လႆႈၵႂႃႇတွၼ်းလိူဝ်သေ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၼႄႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img