Sunday, July 14, 2024

ပေႃးလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸင်ႇၵိုတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်း

Must read

ၵႃႈၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပႆႇတမ်းၸႂ်လႆႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈတေလီမႃးယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်
Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI

ထၢမ်-ၽွင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။

- Subscription -

တွပ်ႇ-ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ မၼ်းၼႄဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းႁဵတ်းသိူဝ်ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉၼႆႉ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ မီးတပ်ႉသိုၵ်း၊ သမ်ႉမီးလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် 10 ၸုမ်း။ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၾိင်ႈငႄႈဢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လူၺ်ႈလၢႆးၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈသင်၊ လၢႆးဢဵၼ်ႁႅင်းလႄႈသင် ႁဝ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းတေဢဝ်လၢႆးၾိင်ႈငႄႈမႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈတေဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း- လွင်ႈၼႆႉတင်းသဵင်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်းၵေႃႈ မီးပၼ်ႁႃသင်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇၵႂႃႇၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ် တိုၵ်းတေႃးၵၼ်သေၵႄႈလိတ်ႈ၊ ႁဝ်းတေဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေၵႄႈလိတ်ႈ မၼ်းပွင်ႇၸိူင်ႉၼႆ။

ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၶဝ်ႈထိုင်ႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်း၊ ပႆႇၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းလုပ်ႇၼႂ်းသႆႈႁဝ်း ၼႂ်းဢွၵ်းႁဝ်းၼႆ မၼ်းၼႄၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈမိူင်းႁဝ်းၵူၺ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈမၼ်းပဵၼ်ယူႇ၊ ပဵၼ်မႃးၵူႈတီႈတီႈယဝ်ႉ၊ ၵႃႈဢၼ်ပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈၸၢင်ႈမီးၵႂႃႇထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းဝႃႈၵေႃႈ ၵႃႈပႆႇလႆႈမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင် လၵ်းမၢႆ ၵူႈသမ်ႇၵူႈပိူင်ၼႆႉ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပႆႇတမ်းၸႂ်လႆႈ။

မိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ မိူဝ်ႈၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ပႆႇယဵၼ်၊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ၊ ၶဝ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တႄႉတႄႉၼႆႉ မိူဝ်ႈၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇလီၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ၊ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢၼ်သူလူဝ်ႇၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ မၼ်းၸင်ႇလီၵၼ်။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႆႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈပိူၼ်ႈတိုၵ်းမႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၵႃႈလႆႈၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇ မၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵေႃႈမီးဝႆႉယူႇ ႁဝ်းၵႃႈလႆႈၸႂ်ႉလၢႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူၺ်း။

ပူႇမွၼ်ႇၶဝ် ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၶဝ် ပိူၼ်ႈသင်ႇဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈတူဝ်ႈတၼ်း ယူႇတႃႇသေႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိုၵ်းသေပွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းၼႆႉ လႆႈတိုၵ်းမႃး မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းႁူႉၵၢၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ပေႃးၵၢၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶယဝ်ႉ၊ ပေႃးႁဝ်းတူဝ်ႈတၼ်းယူႇ တႃႇသေႇ ပိူၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈတိုၵ်းႁဝ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၼႆႉ ႁူႉတေလႆႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထၢမ်- လႆႈငိၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်း Online conference မႃးၼႆႉ ၽူႈၼမ်းၶဝ်ၵေႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ လွင်ႈၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ၊ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-လွင်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်မီးၶေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းတီႈၵၼ် ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈၵၼ် 6 ၶေႃႈ ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ ပေႃး 6 ၶေႃႈၼႆႉ ၶဝ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် လႆႈၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေလီၵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မႃးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇၺႃးၵၼ်လၢႆလၢႆ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵေႃႈၶဝ်ႈပႃး၊ ၾၢႆႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ၵေႃႈၶဝ်ႈပႃး၊ လႆႈႁူႉဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇသင်ႇၶၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေၸဵဝ်းလီၵႂႃႇယူႇ။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇတွၼ်ႈ ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်း NLD တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢႆးလႂ်၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမေႃၶဝ်ဝႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လီ???)   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း