Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လိၵ်ႈတႆး

50 ပီၵွၼ်းၶမ်း “လိၵ်ႈတႆးႁူမ်ႈတူဝ် – ၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ”

လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ သွၼ်မႃးယဝ်ႉ တေၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈလႂ်? တေၵႂႃႇတႅမ်ႈတီႈလႂ်? တေၵႂႃႇတႅမ်ႈၸူးၽႂ်? - ၼႆသေ ၵႂၢမ်းထၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ Dr. ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈမႃး ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ် လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ထၢမ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆမႃးလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ -“ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅမ်ႈသင်ၵေႃႈ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈၵုပ်းႁဝ်း၊ ၸွင်ႈ ႁဝ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး 300 ပၢႆ မုင်ႈမွင်းတႃႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်း သုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း  လူဝ်ႇလႆႈၵတ်းယဵၼ် ဢွၼ်တၢင်း။ သင်ဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း တိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်လႆႈၸိုင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶႅၼ်းတေၼႃႇလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ - မႄႈၶူး ႁၢၼ်ၼူၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ လၢတ်ႈ။ ပေႃးမႃး...

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ပႃးလိၵ်ႈတႆး – ႁၢင်ႈၵွင်တႆး သွင်ၾၢႆႇ

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီၼႆႉသေ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း တႅမ်ႈဝႆႉ 3 ၽႃ သႃ ပႃးႁၢင်ႈၵွင်တႆးလႄႈ ႁၢင်ႈၼမ်ႉတဝ်ႈလိၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်...

ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးတၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇလႆႈၶၢၼ်ႁွင်းႁပ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၽွင်းငမ်းၶိုၼ်းမိူင်းႁဝ်းၸိုင် ၵၢၼ်တူဝ်ႈတၼ်းၽွမ်ႉ ႁဝ်းမီးဝႆႉမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်   ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈ ၵမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဝႅပ်ႇၾၢင်ပၵ်းပိူင်ႁဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ႈၸႂ် မိူၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈလူး ၶဝ်ႈၸႂ်ႁၼ်လီၽွမ်ႉၸွမ်း ယွမ်ႈႁပ်ႉမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလၢတ်ႈၵေႃႈ လီၶႆႈၸႂ်တူၺ်းယူႇ။ ဝၢႆးလႆႈမိူင်းၵွၼ်ႈၶေႃ မီးၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း 10 ပီ တင်ႈတႄႇဝၼ်းၼၼ်ႉထိုင်ဝၼ်းၼႆႉ ...

လိၵ်ႈလၢႆးလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းဢၼ်မီးၸၼ်ႉၶိူဝ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လိူဝ်သေပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈယဝ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးၵူၼ်း ၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပဵၼ်ၶိူင်ႈမၢႆတႅၼ်း ၵၢၼ် လၢတ်ႈၸႃ ဢိၵ်ႇတင်းယင်းပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် ၵၢၼ်တႅမ်ႈမၢႆတွင်းလႄႈယိပ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႁၼ်ၼမ်ႉႁၼ်တူဝ် လႆႈလီ လိူဝ်ၵၢၼ်လၢတ်ႈၵၢၼ်ၸႃ ပေႃးပူၼ်ႉသူပ်းပူၼ်ႉပၢၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၸွမ်းလူမ်းၵႂႃႇ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီး တီႈယိပ်းတီႈၵမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃ ဢၼ်ဢမ်ႇသူင်ႇယိုၼ်ႈၸူးထိုင်ႁူၵေႃႉယူႇႁၢင်ႇၵႆလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်လိၵ်ႈ တႅမ်ႈပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇထိုင်ၵၼ်။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ပိုၼ်း ၵႂၢမ်းလပ်ႉ မိူဝ်ႈယူႇတေႃႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ  ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ လူတ်းယွမ်းဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/5/2022 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး တႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 26 ၼႂ်းတူင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  တင်းမူတ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႈလိၵ်ႈ 1,417 ၵေႃႉ  ။ ၸဝ်ႈၶူး...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ မီးၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇပီ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်းမီး 1,800 ပၢႆ တိူဝ်း ၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 တေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈမႃး...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 25 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း မူတ်း 4,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 တေႃႇထိုင် 18/5/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း...

ဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

ဝၢၼ်ႈတႆး သုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ   လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2021 တီႈဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေး (ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ) လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် တူင်ႇဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ပၢႆႉလိၵ်ႈၸွမ်းၵိဝ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လိၵ်ႈတႆးတင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်

ပၢႆႉၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပူၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လိၵ်ႈတႆး တင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈပၢႆႉမၢင်ဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႄႇပူၵ်းပၢႆႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢႆႉဢၼ်ပူၵ်းသႂ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လိၵ်ႈတႆး တင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈပွင်ႇဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်၊...

လိၵ်ႈတႆး

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ႁဝ်းၵႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႅင်မႄးလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈ သူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းတႅမ်ႈ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇ ၵူၼ်းသူင်ႁဝ်း မၼ်းဢေႇလႄႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈတဵၵ်းတဵင် တဵၵ်းႁႅတ်ႉလႄႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းႁင်းၵွႆး ႁဝ်းဢမ်ႇမီး ဢမ်းၼၢတ်ႈပူၵ်းပွင် လႄႈ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိုဝ်။ လီၶႆႈၸႂ်တူၺ်းယူႇ မိူဝ်ႈၵူၼ်းတႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းယူႇယိုၼ်းယၢဝ်း မႃးၼႂ်းလူၵ်ႈ(လူဝ်းၵ)လုၵ်ႈၼႆႉ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼပ်ႉႁဵင်ပီၼႂ်းၵုၼ်လူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img