လိၵ်ႈလၢႆးလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

117


ၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းဢၼ်မီးၸၼ်ႉၶိူဝ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လိူဝ်သေပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈယဝ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးၵူၼ်း ၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပဵၼ်ၶိူင်ႈမၢႆတႅၼ်း ၵၢၼ် လၢတ်ႈၸႃ ဢိၵ်ႇတင်းယင်းပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် ၵၢၼ်တႅမ်ႈမၢႆတွင်းလႄႈယိပ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႁၼ်ၼမ်ႉႁၼ်တူဝ် လႆႈလီ လိူဝ်ၵၢၼ်လၢတ်ႈၵၢၼ်ၸႃ ပေႃးပူၼ်ႉသူပ်းပူၼ်ႉပၢၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၸွမ်းလူမ်းၵႂႃႇ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီး တီႈယိပ်းတီႈၵမ်။

Photo by – Saung Han/ ပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး တင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၼိုင်ႈ မိူင်းၵိုင်


ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃ ဢၼ်ဢမ်ႇသူင်ႇယိုၼ်ႈၸူးထိုင်ႁူၵေႃႉယူႇႁၢင်ႇၵႆလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်လိၵ်ႈ တႅမ်ႈပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇထိုင်ၵၼ်။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ပိုၼ်း ၵႂၢမ်းလပ်ႉ မိူဝ်ႈယူႇတေႃႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ် သမ်ႉမီး လွင်ႈတေလႆႈဝွၵ်ႇထိုင်ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈႁႂ်ႈႁူႉၵွႆး (ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵႂၢမ်းလပ်ႉ) လႄႈ လႆႈတႅမ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈသေဝွၵ်ႇၵၢဝ်ႇၸူး ၵၼ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇဝႃႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ၶူဝ်းၶွင် တၢင်းၵိၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆတၢင်းတိုဝ်း ၵူႈလွင်ႈ ပိူၼ်ႈၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမွၵ်ႇၼႄ ၽွၼ်းၵၢၼ်လီၸႃႉမၼ်း လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း လၢႆးၵဵပ်းမၼ်း တင်းမိၵ်ႈမၢႆမၼ်း တိတ်းၸပ်း ဢႅပ်ႇ/ တဝ်ႈ /ထူင် /ႁေႃႇ မၼ်းၵူႈဢၼ်ၵူႈယၢင်ႇလႄႈၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း ၸင်ႇလႆႈဢၢၼ်ႇဢဝ် တီႈမိၵ်ႈမၢႆ ၽွၼ်းၵၢၼ်လွင်ႈၶိုဝ်းယမ် မၼ်းသေ ႁတ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ။


ဢမ်ႇဝႃႈ တၢင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်းငၢၼ်း တီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈတီႈ မိူဝ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်မႃးတိုၼ်းမီး မိၵ်ႈမၢႆၽွၼ်းၵၢၼ်လွင်ႈၶိုဝ်းယမ် မၼ်းတိတ်းၸပ်းမႃး လူၺ်ႈၸီႉၸမ်ႈၼႄ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၵိုၵ်းမိူင်း၊ ၸိူင်ႉၼင်ႇၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ တေမီးလိၵ်ႈၶႄႇႁိုဝ် ၸၢင်ႈမီးပႃးလိၵ်ႈ ဢိင်းၵ လဵတ်ႈၽွင်ႈ၊ ၶွင်ၵျပၢၼ်ႊၵေႃႈတေမီး မိၵ်ႈမၢႆၽွၼ်းၵၢၼ်လွင်ႈၶိုဝ်းယမ် တင်း လိၵ်ႈၵျပၢၼ်ႊ၊ ၶွင်ႈၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၵေႃႈတေမီးလိၵ်ႈၵူဝ်းရီႊယိူဝ်ႊ ၾရင်ႇၵေႃႈတေမီးလိၵ်ႈၾရင်ႇ ၸပ်းမႃး ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈ။တႆးႁဝ်းလူးလႃႇ ၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉတႆးႁဝ်းမီးသင်ၽွင်ႈ မိူဝ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶၢႆ မိၵ်ႈမၢႆၽွၼ်းၵၢၼ် လွင်ႈၶိုဝ်းယမ်မၼ်း ႁဝ်းၸႂ်ႉ လိၵ်ႈသင်?။ ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဢီႈယႃ ၵေႃႈမီးလိၵ်ႈတႆးဢိတ်းဢီႈပႃးၸွမ်းယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆႉသိုင်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈတေပဵၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၵမ်ႈၼမ်ၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉတႆး မီးၶၢႆၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈၵွႆး ပႆႇၽႅဝ်ၸၼ်ႉဢၼ်ၶၢႆဢွၵ်ႇထိုင်ၼွၵ်ႈမိူင်း။ လွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးသႂ်ႇမိၵ်ႈမၢႆ ၽွၼ်းၵၢၼ်ၶိုဝ်းယမ်ပဵၼ် လိၵ်ႈတႆးၸိုင် ၵူၼ်းမေႃဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးမီးဢေႇ တေၶၢႆလႆႈဢေႇ၊ ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် ႁဵတ်ႇၽူလ်လွင်ႈၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼႆႉ တေဝႃႈလိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆ ယင်းတိုၵ်ႉလီဢၢႆသူပ်းတူဝ်ၵဝ်ႇယူႇ။


ၵမ်ႈၼမ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း တေယူႇၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်ထမ်း တေယူႇၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးဢၼ်မီးယူႇၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃး လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈပုမ်ႇ မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵွႆး ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈႁူႉတၢင်းႁၼ်တိုၵ်ႉလဵၵ်ႉၵေႇဢေႇမၢင်တႄႉတႄႉ။ ယွမ်းႁပ်ႉယူႇ ဝႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵူၼ်းႁူႉမေႃလိၵ်ႈတႆးဢေႇ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးၵေႃႈဢေႇ ၵူၼ်းမေႃၵေႃႈဢေႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းၵႂႃႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်တေႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးၽႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်တေယူၵ်ႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လိၵ်ႈတႆးႁႂ်ႈၶိုၼ်ႉသင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်။

ယႃႈၵႄႈလႅတ်း


ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉထမ်း ဢၼ်ႁဝ်းမီးယူႇၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လွင်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသိလ်ထမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵႂၢမ်းသွၼ်ႁႂ်ႈမီးၵတိသၸ်ႉၸႃႇ ဝႃႈငၢႆႈသွၼ်လီ မီးလွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ မီးလွင်ႈမေႃၼပ်ႉထိုဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ လွင်ႈထမ်းမ တြႃး၊ လွင်ႈၵႃႇလႃးမေႃလူ လွင်ႈဢီႈယူတ်းဢီႈယႃ (လၢႆးၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ) မွၵ်ႈၵႃႈ ႁူဝ်ၶႆႈတွင်ႉၵႅၼ်းၵွႆး ဢမ်ႇထိုင်တီႈၸၼ်ႉဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႃတၢင်းပဵၼ် ၊ ၽႃႇတတ်း (လၢႆးယူတ်းယႃပၢၼ်မႂ်ႇ တင်း တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၼင်ႇၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်)။


ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႆႈႁဵၼ်းႁူႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမီးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတီႈလဵဝ် ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၼႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈၸၢင်ႈႁႃလႆႈ ပေႃးၶတ်းၸႂ်ၵႆႉ သွၵ်ႈႁႃလူႁႃဢၢၼ်ႇ။ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းၶႄႇၼႆၸိုင် တင်းၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး မၢင်ပွၵ်ႈ ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ် မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈတိုၵ်းၵၼ် ၵဝ်ပေႉမႂ်း မႂ်းပေႉၵဝ်မႃးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ပီ။


ၵွႆးၵႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈႁၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈမၢႆၶွင်ၶႄႇၶဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ႁဵင်ပီပူၼ်ႉမႃး ၽူႈၼမ်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶဝ်လၢႆၸဝ်ႈ လႆႈတႅမ်ႈလွၵ်းလၢႆး ၸိူင်ႉၼင်ႇၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ- (သိူဝ်တၢႆႁႂ်ႈဝႆႉလၢႆးၸၢႆးတၢႆႁႂ်ႈၵိုတ်းၸိုဝ်ႈ)ၼႆၼၼ်ႉ လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈပၢႆးပိုၼ်း ၽႅၼ်ပၢႆးတိုၵ်းပၢႆးသိုၵ်း ပၢႆးမိူင်း ပၢႆးမွၼ်းၾိင်ႈငႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပၢႆးၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ပၢႆးၼၢၵ်ႈၶၢတ်ႈလိူၼ်လၢဝ် ပၢႆးလွင်ႈၼႃႈၾႃႉၼႃႈမိူင်းလႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မီးဝႆႉမႃးတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းႁုၼ်ႈသႅၼ်းလင် ယင်းလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယိပ်းၵမ်ယူႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၽႅၼ်ပၢႆးတိုၵ်း(သၢမ်ၵူၵ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတင်းလူၵ်ႈလႆႈဢဝ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတင်းၼမ်။


တႆးႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇသူင်တႅမ်ႈသူင်မၢႆ လၢတ်ႈၵၼ်တင်းသူပ်းတင်းပၢၵ်ႇ ပေႃးႁိုင်ႁိုင်မႃးၵေႃႈလိုမ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ လိူင်ႈလၢဝ်းမၼ်းၽိတ်းပိူင်ႈၵႂႃႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းဢမ်ႇမီးလၵ်းမီးၸဵင် ဢမ်ႇတၢႆတူဝ် ဢမ်ႇၼႅၼ်ႈ ၼၵ်း ႁူမ်ႈဝႃႈၵႄႈလိတ်ႈမူၼ်ႉမႄးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆလႂ်ၵေႃႈ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇၶဝ်ႈလၵ်းၶဝ်ႈၵဵၼ် ယၢႆးဢမ်ႇ ထုၵ်ႇတီႈၶူမ်း ၸူမ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတီႈ မႄးဢဝ်ၸွမ်းလူမ်းပၢႆးဝူၼ်ႈၸႂ်ထၢင်ႇၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇၵွႆး။


ၵၢၼ်ႁဵတ်းလိၵ်ႈပွင်လၢႆးတၵ်းမီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးလိၵ်ႈ လွၼ်ႉလၵ်းလိၵ်ႈ လၵ်းပိူင်လိၵ်ႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တင်း ၾၢႆႇပႃႇလိ ၾၢႆႇသၼ်သၵရိတ်ႇ မိူၼ်တင်းဢၼ်ထႆးၸႂ်ႉယူႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၽႃသႃၵၢင်ၸိုင် တၵ်းထုၵ်ႇလႆႈ ပဵၼ်တူဝ်လဵဝ် ပိူင်လဵဝ်ၵၼ်သေတႃႉ ပေႃးသဵင်ဢွၵ်ႇတႄႉၶႄးတေၸၢင်ႈပိူင်ႈၵၼ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ၵွပ်ႈတႆးႁဝ်း မီးယူႇလၢႆပွတ်းတွၼ်ႈ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်ပိူင်ႈၵၼ်။ ၵွႆးၵႃႈပေႃးပဵၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ တေမိူၼ်ၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းယူႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ “သိတ်ႈၸႃႇ သဵတ်ႈၸႃႇ သႅတ်ႈၸႃႇ သၸ်ႉၸႃႇ သၸ်ႉၸႃး” လႂ် “သႅၼ်ဝီ သဵၼ်ႈဝီ” လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉမိူၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉမိူင်းဝႆႉ ဢၼ်ယၵ်းၸမ်ႈ ယၵ်းၶိုၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ႁိုဝ်ၵေႃႈဝႃႈသေလႃႈ တႆးလူင်ဢမ်ႇမီးသဵင်ယၵ်းၶိုၼ်ႈ။

ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈတႆး

ယွၼ်ႉၼႆႉ ပေႃးလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းဢမ်ႇတႅတ်ႈၼႅတ်ႈတၢႆတူဝ် ဢမ်ႇမီးလၵ်းၸဵင် လိၵ်ႈတႆးၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ ယႃႇဝႃႈၵူၼ်းတၢင်ႇၸၢတ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးတၢင်ႇမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ မိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း တေၶႂ်ႈမႃးႁဵၼ်းႁူႉမေႃလႃႈ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၵွႆးၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈႁူႉ တီႈပွင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ မေႃယဝ်ႉတေဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉ ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၵေႃႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႉ တႃႇတေတႅမ်ႈယိုၼ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ႁူင်းငၢၼ်းၶဝ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁပ်ႉ။ တေယိုၼ်ႈလဝ်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ပိူၼ်ႈတေထၢမ်မေႃလိၵ်ႈသင်ၽွင်ႈ ပေႃးမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၢၼ်ႈ ဢင်းၵိတ်း ။ ပေႃးမိူင်းထႆးၵေႃႈထႆး ဢင်းၵိတ်း လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵွႆး ပေႃးမေႃပႃး လိၵ်ႈၶႄႇ ၵျပၢၼ်ႊ တၢင်ႇၸၢတ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်းၶႅၼ်းၶိုၵ်ႉ ပိူၼ်ႈတေႁပ်ႉထတ်းထွင်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း။

ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းႁႂ်ႈမီးလၵ်းမီးၸဵင်လႆႈၸိုင် တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတေႁႃမႃးလႆႈယၢပ်ႇယူႇ။ ၸမ်ၸမ် ႁဝ်းၼႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶဝ် ပိၼ်ႇၽႃသႃလိၵ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်းမႃးပဵၼ်လိၵ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉႁၼ်မီး ၼမ်လႄႈၵေႃႈလႆႈႁၼ်မီးၽွၼ်းလီယႂ်ႇလူင်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်တႄႉတႄႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဢၢၼ်ႇ လႆႈၵႂၢမ်းႁူႉ ၵႂၢမ်းႁၼ် မႃးတီႈလိၵ်ႈဢၼ်ၸၢတ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ပပ်ႉလိၵ်ႈပိူၼ်ႈ။

လိူဝ်သေလႆႈဢၢၼ်ႇတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးၼႂ်းတႆးႁဝ်းတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီလွင်ႈၼိုင်ႈ ယူႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ တၢင်ႇၸၢတ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁူႉထႅင်ႈႁၼ်ထႅင်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်တၢင်းႁူႉ ပေႃးမီးၵေႃႉပိၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းၾၢႆႇတႆး တၵ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ဢၼ်မီးၵႃႈမီးၶၼ်တႃႇတႆးႁဝ်းယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ