Wednesday, June 7, 2023

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး 300 ပၢႆ မုင်ႈမွင်းတႃႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

Must read

တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်း သုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း  လူဝ်ႇလႆႈၵတ်းယဵၼ် ဢွၼ်တၢင်း။ သင်ဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း တိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်လႆႈၸိုင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶႅၼ်းတေၼႃႇလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ – မႄႈၶူး ႁၢၼ်ၼူၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ လၢတ်ႈ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပီ 2022)

ပေႃးမႃး ထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်းၸိုင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီၼႆႉ ပၼ်ႁႃလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးမႃး ပဵၼ်လၢႆလွင်ႈလႄႈ တီႈလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၼ်မႃး ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းၵၼ်မႃးလႆႈလီတဵမ်ထူၼ်ႈ။

- Subscription -

ပၼ်ႁႃ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 ပီၼႆႉ။ ထိုင်မႃးႁူဝ်ပီ 2021 သမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းထႅင်ႈသေ မေႃသွၼ်ၶူးသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ႁဵတ်း CDM ၵၼ်သေ ႁူင်းႁဵၼ်းထုၵ်ႇလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်း မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ႁၢမ်းဝႆႉၸိူင်ႉ ၼၼ်ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

ဢၼ်ပိုၼ်းႁၢႆႉၸႃႉသုတ်း ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းၸၢၼ်း – သိုၵ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႇသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်း ပွတ်းမိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ လၢႆးၶႃႈ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးထႅင်ႈ ၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းၵၼ်မႃး တင်းၼမ်လၢႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းတီႈသုတ်းတႄႉ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ပၢင်သွၼ်လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ 13 ပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း 361 ၵေႃႉ လႆႈ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း။

ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ ၽူႈမၢႆၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇၼႆႉ မီး 13 ပၢင် ၼၼ်ႉတႄႉ သွၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၸတ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ တၼ်းလႆႈပိုတ်ႇသွၼ် မွၵ်ႈၽၢၵ်ႇလိူၼ် 20 ဝၼ်း မွၵ်ႈၼႆႉသေ လႆႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ ပေႃးတေၸမ်တွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈ ယင်းပႆႇယဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ 13 ပၢင် ဢၼ်လႆႈ ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်သွၼ်ဝၢၼ်ႈၸိၸေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 38 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယိုဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း 33 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၸလၢႆးလွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 15 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵိုၼ်မႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 15 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵိုၼ်ၵဝ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 37 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၽႃဝွင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 14 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 38 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမႆႉႁႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 27 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈမူင်ႈသႅမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း 27 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈထီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 34 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးသႅင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း 16 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈလုၵ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း 36 ၵေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းလိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း 31 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပီ 2022)

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်း ဢွၼ် ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 တင်းမူတ်း ပၢင်သွၼ်မီး 82 ပၢင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ထႅင်ႈ 4 ပၢင်။ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးပွႆးတင်း ဢိူင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ထႅင်ႈ 5 ပၢင် တင်းမူတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး  3,719 ၵေႃႉ၊ ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ် 256 ၵေႃႉ။

“ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီးၽွၼ်းယွၼ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမႃး 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ တၼ်းလႆႈပိုတ်ႇသွၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 14-15 ဝၼ်းၵူၺ်း သွၼ်ဢမ်ႇတၼ်း ယဝ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇသေဢိတ်း။ ထိုင်မႃး ပီ 2022 သမ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈပိုတ်ႇမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ထိုင်ပီ 2023 ၼႆႉ ဢၢင်းဝႆႉ တေပိုတ်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၶိုၼ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆ သမ်ႉမႃးၺႃးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉသေ လႆႈႁၢင်ႉၵၢတ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ တႃႇ 13 ပၢင်ၼႆယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 8 ၸၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ၊ ၸၼ်ႉသွင်၊ ၸၼ်ႉသၢမ်၊ ၸၼ်ႉသီႇ၊ ၸၼ်ႉႁႃႈ၊ ၸၼ်ႉႁူၵ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸဵတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ႁဵၼ်းသမ်ႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈသမ်ႉ တေယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇ ပပ်ႉႁူင်း ႁဵၼ်းထမ်ႇမ၊ ၸၼ်ႉသွင် ထိုင် ၸၼ်ႉႁႃႈသမ်ႉ ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸၼ်ႉႁူၵ်း တင်း ၸၼ်ႉၸဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉၾိင်ႈ ထုင်းတႆးလႄႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ဢၼ်မႄႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ်တႅမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၶၸဝ်ႈ-ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ-4
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ (ပီ 2023)

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/5/2023 ၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ ပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶေႃႈထၢမ်တႄႉ တေလုၵ်ႉတီႈလဵဝ်သေ သူင်ႇၸူးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈသင် ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်မႃးႁႄႉႁၢမ်ႈ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသေ တေၵႂႃႇ သူႇၸႂ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းပၢင်သွၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ်မူတ်း။ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၸူးတုမ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼၼ်ႉ ပႆႇႁိုင် သိုၵ်းၸၢၼ်းသိုၵ်းႁွင်ႇၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း တၢင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း မၢင်တိူဝ်းပၢႆႈၸူး လုၵ်ႈလၢင်း ပီႈၼွင်ႉ တၢင်းမိူင်းထႆး – မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ် မၢင်ဝၢၼ်ႈပွႆႇဝၢၼ်ႈႁၢမ်း သူၼ်ႁႆႈၼႃးႁၢမ်းသေ ပၢႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်လိူဝ်ႁႅင်းတႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလီလီသေ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေဢမ်ႇႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းလူဝ်ႇလႆႈၵတ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ၊ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၸႂ်တြႃးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မႄႈၶူး ႁၢၼ်ၼူၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈႁဝ်းတေႃႇႁဝ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၸိူင်ႉ ၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ မၼ်းတူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶႅၼ် ထုၵ်ႇၸႂ်ၽူႈၶႅၼ်ၶဝ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်တႄႉ ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်မီးႁူင်းႁဵၼ်း၊ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း မေႃလိၵ်ႈလၢႆးသင်ၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးၵူၼ်းဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈတေယိပ်းၵမ်ႁဝ်းလႆႈငၢႆႈ ပိူၼ်ႈတေၵမ်ႁဝ်းလႆႈႁိုင် ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇ မေႃလိၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉသင် ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၽိတ်းထုၵ်ႇသင် တေလႆႈဢဝ် ပိူၼ်ႈဝႃႈတိၵ်းတိၵ်း ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ သင်ဢမ်ႇၽိုၵ်းသွၼ်ဝႆႉပၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈ ပၼ်ႁႅင်း တိုဝ်ႉတၢင်း လုၵ်ႈလၢၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလီလီ၊ ၽဝလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေလႆႈလီလႆႈပဵၼ်၊ တေလႆႈမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇမႃးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တေလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈ သူၼ်းဢီးပၼ် လုၵ်ႈလၢၼ် ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးၵၼ်မႃးၼမ်ၼမ် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼႆႉၵေႃႈ မီးၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်း မႄႈၶူး ႁၢၼ်ၼူၼ်း တုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵႂၢမ်းတႆး မီးဝႆႉဝႃႈ “ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈၼင်ႇတႃမွတ်ႇ ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈၼင်ႇတႃတၼ်” ပေႃးလႆႈထွမ်ႇငိၼ်းၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉၸိုင် ပဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတႄႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈသူၼ်းဢီး လုၵ်ႈလၢၼ်ၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၼမ်ၼမ်။ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢၼ် Online လႄႈ သင်ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈၼႆ ယိုင်ႈၶႅၼ်း တေဢမ်ႇႁူႉၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတီႈသုတ်းသေ ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းလူဝ်ႇလႆႈၵိုတ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းလူဝ်ႇလႆႈၵတ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း