Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ရူတ်ႉၵႃး

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵိုတ်းဝႆႉႁိမ်းတၢင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆသေ ၵိုတ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု(သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ဢွင်ႇပၢၼ်း - တူၼ်ႈတီး) တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းပိတ်ႉၸုပၼ်ႇ (ပစ္စုပ္ပန်ကျောင်း) တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း သမ်ႉမီးရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈ ႁေႃႈမႃးၽႃႇၺႃးၵႃး၊  ၵူၼ်းႁေႃႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ်ႉၵႃး (မႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ - ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း သင်ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇ(ႁေႃႈရူတ်ႉ) ၸိုင် ပၢႆလွၵ်ႈငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉသႅၼ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ်ႉၵႃး တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းပဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းၵဵတ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ၵႂႃႇမႃးၶွင်ႈၶမ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတူၼ်ႈတီး-ၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတေႉဢေႃႈ ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ထတ်းယူႇ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵျၢမ်းပဵင်းၼႆႉၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၶႂ်ႈႁိုင်ႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ။   မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းမဝ်မဝ်ၵွႆး ဝၢႆးမႃးၵေႃႈ...

ၸၢဝ်းတႆးသွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးၽၼ်း

ၸၢဝ်းတႆးသွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈလေႃးပိတ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးၵႃးၽႃႇ၊ ၽွင်းမိူဝ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၵႃးၽၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ့်  သွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးၽႃႇဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိူဝ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵႃးသေ ယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းလွင်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးၽႃႇတမ် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉၸႂ်လမ်သေလမ်းၽၼ်းလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းတင်းႁွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ့်မႃး...

ပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

ပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး (မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၸုမ်းပလိၵ်ႈၼႆႉ တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉဝႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး။ ၵူတ်ႇထတ်း ဝႂ်ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉ၊ ဝႂ်လၢႆႇၸိၼ်ႊရူတ်ႉသေ ၵဵပ်းငိုၼ်းပေႃးပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃး ၼိုင်ႈလမ်း 5 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း မိုၼ်ႇႁႃႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ “ၶဝ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃးၵူႈလမ်းၼႆႉ လႆႈမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ယဝ်ႉဢေႃႈ။ တလဵဝ်ၼႆ...

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၺႃးၸူၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း လမ်းၼိုင်ႈၺႃးၸူၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင်ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 21 /9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈသႅၼ်ဝီ။ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈႁႄႉၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းလႄႈၾူၼ်းတီႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး၊ သမ်ႉၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵႃးဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ထႅင်ႈ 10 သႅၼ်။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းဢၼ်ၶႃႈပႃးမႃး  တင်းမူတ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၶႃႈသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး ၸဝ်ႈၵႃးသေ...

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈတေၶိုင်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉတႅၼ်းတၢင် ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လႄႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅင်ႇတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇလူတ်း ယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵႃးၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉတင်းၾႆးၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈတႃႇလူတ်းယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်၊...

သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 22/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (ဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းမႃး) လႄႈ တီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတႃႊ 6 လၵ်း ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတႄႉတႄႉၼႆတႄႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈႁေႃႈၵႂႃႇတၢင်းလတ်း ၸႂ်ႉၵႂႃႇတၢင်းသၢႆလဵပ်ႈဝဵင်းသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး(ႁိမ်းပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်)ပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ ။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၼႅၼ်ႇတႄႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ။” - ဝႃႈၼႆ။ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီးၵေႃႈ မီးပလိၵ်ႈလႄႈ...

ႁူဝ်သိူဝ်တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈသူၼ်းတုမ်တီႈမူႇၸေႈ ၸိူဝ်းတူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းလူႉတၢႆ/ႁၢႆသီႇၵေႃႉ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇလႄႈၽူႈၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ၽွင်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၽွင်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵူႈၸေႈဝဵင်း လႆႈတၵ်ႉယမ်  ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်  လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇလႄႈၽူႈၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈႁႃသဵင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃး လႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၵၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈလွႆ - ၵူတ်ႉၶၢႆ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၶမ်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉတၢင်းလၢႆလၢႆသဵၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2019 တွၼ်ႈၼႂ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ မႃးယူႇတၢင်းလွႆသၢႆး ႁူဝ်လွႆၸၢင်ႉ သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢႆလုၵ်ႈ - တူၵ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵဝ်ႇ၊ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်၊ ႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၶမ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး။ ၶမ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်းတမ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႇ ႁိမ်းပွၵ်ႉၸၢင်ႈလဵၵ်း...

 ႁူင်းၾႆးမိၼ် တူၵ်းသႂ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၾႆးမႆႈလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းလူင်းမႃးသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းပၢင်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢဝေႇယႃႇလႄႈၾႆးမႆႈရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ-ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယင်းပႆႇႁၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ ႁူင်းၾႆးမိၼ်တူၵ်းသႂ်ႇရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ 3 လမ်း။ တႃႇသွင်လမ်းတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈသေတႃႉ တႃႇၼိုင်ႈလမ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ တၢၼ်းဝိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းမေႃႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ပဵၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ပွႆႇဢဵၼ်ႈ ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလိူၼ်သိပ်းသွင်ၼႆႉၶႃႈ။...

ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၽဝ် 7 လမ်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်း

ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း 7 လမ်းၺႃးၽဝ်တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉ၊ ၵူၼ်းၵႃႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ။ ရူတ်ႉၸိူဝ်းၺႃးၽဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉမူႇၸေႈမႃး တေလူင်းၵႂႃႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ပဵၼ်ရူတ်ႉၵဵင် တၢင်ႇၵူၼ်း၊ ရူတ်ႉၶူၺ်းပလူးတၢင်ႇၶူဝ်း 3 လမ်းလႄႈ ရူတ်ႉ 16 ၼိမ်း၊ 22 ၼိမ်း တၢင်ႇတင်းၵိၼ်တင်းယမ်ႉလႄႈ သိူဝ်ႈၽႃႈ...

 ရူတ်ႉၵႃးပၵ်းတုင်းၶၢဝ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၺႃးယိုဝ်းလွၵ်ႇဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၸွႆႈ

ရူတ်ႉၵႃး ၵရုၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ပၵ်းတုင်းၶဝ် ဢၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ   ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်  ။ ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်ႈၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃၽိုင်ႈ ၊ ၵုင်းၸူင် တိူဝ်ႉမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 2...

Latest news

- Advertisement -spot_img