Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 22/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (ဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းမႃး) လႄႈ တီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတႃႊ 6 လၵ်း ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။

Photo CJ-ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ 22/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ


ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတႄႉတႄႉၼႆတႄႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈႁေႃႈၵႂႃႇတၢင်းလတ်း ၸႂ်ႉၵႂႃႇတၢင်းသၢႆလဵပ်ႈဝဵင်းသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး(ႁိမ်းပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်)ပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ ။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၼႅၼ်ႇတႄႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ။” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -


တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီးၵေႃႈ မီးပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်။

Photo CJ-ႁိူၼ်းၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး


ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်ၼႆႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႉၶဝ်ပေႃးၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈမိူင်းပႆႇလႅင်းပုၼ်ႉ။ ၶႃႈဢၢင်ႈတေၵႂႃႇသွၼ်လိၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆ ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ႁိမ်းႁေႃၼႃႇလီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ် ယူႇဝႆႉပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇမူတ်း။ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပေႃးဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵမ်ႉမႃးၵူဝ်ၺႃးယိုဝ်းဢေႃႈ။ၶဝ်ႁၼ်ၽႂ်ၵေႃႈယိုဝ်းၶႃႈလူင် သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။


တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်းၾၢႆႇတူၵ်း( ဢၼွၵ်ႉမဵဝ်ႉပၢတ်ႉလၢၼ်း) ၵေႃႈ သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉသုတ်းသၢႆတၢင်း- ယိုဝ်းၵွင်ႈတိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်း/ၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယင်းပၢႆပေႃႉထုပ်ႉလႅဝ်ပႃး ၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV တီႈလၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ ၼႆ ၵူၼ်းယူႇတူင်ႇတၢင်ႇ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ဝၼ်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေပိုတ်းယိုဝ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းပွၵ်ႉ ရတၼႃႇသီႇရိ ။ ၶဝ်ႈပေႃႉၵူၼ်းထိုင်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ။


ပႃႈယိင်း ၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်း ယူႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ၺႃးၶဝ်တီႉတူဝ်ၵႂႃႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢႆႁိုဝ် ၺႃးတီႉႁိုဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ။ ၺႃးတႄႉ ၺႃးယိုဝ်းတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ႁၢႆႉၼႃႇ။ ၶဝ်ပၢႆႁွင်ႉလႃႇၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ရတၼႃႇသီႇရိဝႃႈ – သူၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူၼ်ႈတီး ၼႃႇလိူဝ်ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းယူဝ်ႉ- ၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ဢႃးလူဝ်ႉ ပေႃးထၢၼ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းၶႃႈယဝ်ႈ လၢႆးၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ။မၼ်းမိူၼ်ၼႃႈသိုၵ်းလီလီယဝ်ႉၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး


သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပွၵ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈတင်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼွၼ်းၸၢင်ႈလပ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။
ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းၵူႈဝၼ်း။မီးမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈယိုဝ်းႁႅင်းလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်။

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆ မီး 200 ပၢႆယဝ်ႉ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတႃႈၵုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမီး 620 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 2 လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈဢဝ်လၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယႃႉၽုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူႈတီႈ ၵူႈဝၼ်း။
ဢၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ မီး 250 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 22/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မီး 2665 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉမီး 15 ၵေႃႉ၊ဢၼ်ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးမီး 375 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ၺႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတႃႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉသေ ပၢႆႈပူၼ်ႉဝႆႉမီး 109 ၵေႃႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း