Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၶႄႇ

မိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလႅၼ်ႈၶေႉၵၼ် တီႈၶူဝ်ယၢဝ်းၵရဵတ်ႉဝေႃႊလ် မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 800 ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 18/05/2024 ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလႅၼ်ႈၶေႉၵၼ် တီႈၶူဝ်ယၢဝ်း ၵရဵတ်ႉဝေႃႊလ် မီးၵူၼ်း 58 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 818 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းလူမ်းမႆႈမီး 28 တီႊၵရီႊ သိၼ်ႊတီႊၵရဵတ်ႉ ၊ မီးပၢင်ၶေႉလႅၼ်ႈမႃႊရထွၼ်ႊယၢဝ်း ၊ မႃႊရထွၼ်ႊပွတ်းတၢင်းလႄႈ သႅၼ်းလႅၼ်ႈလဵၼ်ႈ  'Fun Run'...

ရတ်ႉသျႃးလႄႈၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ

ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃးလႄႈ မိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မေႊၼႆႉဝႃႈ - တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊၵႂႃႇ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၸိုင်ႈရတ်ႉသျႃး ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ - တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ 2 ဢၼ်ၼၼ်ႉ မိူင်းရတ်ႉသျႃး တေတင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ရူဝ်ႊသႃႊတွမ်ႊသေ တေၶိုင်ပွင်ႁႅင်းထၢတ်ႈ...

မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇၼဵင်ႈပွမ် ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းတႆး – မိူင်းမၢၼ်ႈ

မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇၼဵင်ႈပွမ် ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းတႆး - မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈမိူင်းတႆး ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ - “ၶၼ်ၼဵင်ႈပွမ် ဢၼ်ၶႄႇသူင်ႇ ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ၼႆႉ ထုၵ်ႇလိူဝ်ၼဵင်ႈႁွမ်မိူင်းတႆး ၶိုင်ႈပၢႆ။ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၢႆၼဵင်ႈလႄႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈတႄႉ...

လွၵ်းတွၼ်ႈ (role) မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး

မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်မိူင်းယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢေႊသျိူဝ်ႊ။ ၸိုင်ႈမိူင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ 10 မိူင်း ပႃး ၸဵမ်မၢၼ်ႈ၊ ထႆး၊ ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ၊ ၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈယင်းဢမ်ႇယႂ်ႇပဵင်းမၼ်း။ ၸိူဝ်းပဵၼ်မိူင်းၵုၼ်ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ မိူၼ်ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊၶဝ်တႄႉ ယင်းၶႅၼ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ် မၼ်းဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်။ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တေႁဵတ်း သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တင်းမိူင်းၶႄႇ တင်းႁဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ ဝၢင်းၸႂ်တေႃႇၵၼ်...

မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၶႄႇၵူႈလွင်ႈ- ၶႄႇယဵၼ်းပဵၼ်ၽူႈ ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလူင် လီမႆႈၸႂ်

ISP Myanmar ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၶႄႇ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ် ယႂ်ႇလူင် တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈဢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸႂ်ယႂ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၵူႈလွင်ႈၵူႈ ဢၼ် ၼၼ့် ၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီ လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆ့...

သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၵႃးတူၵ်းၸွမ်း 18 လမ်း ၵူၼ်းတၢႆ 19  ၵေႃႉ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ယၢတ်ႇၵူၼ်ႇတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႊသူဝ်ႊ မိူင်းၵႂင်းတွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းတၢႆ 19 ၵေႃႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၵႃး လႅၼ်ႈၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး၊ ၽွင်းသဵၼ်ႈတၢင်းယၢတ်ႇၶၢတ်ႇၵွႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းရူတ်ႉၵႃးလႅၼ်ႈမႃးယူႇလႄႈ ၵႃး 18 လမ်း တူၵ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းႁူၺ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၽွင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈငိၼ်း သဵင်လင်ႁႅင်းၵမ်း ၼိုင်ႈသေ...

ၶႄႇတေၼမ်း ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းထႅင်ႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ တေလႆႈၶေႃႈၵႄႈတွပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ တေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းၶႄႇ လူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ငူပ်ႉငီႉၶဝ်ႈၵႄႈၸီႉၸမ်ႈၼႆ ဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလၢတ်ႈမႃး ဢိတ်းဢီႈယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်သိုၵ်း1027 ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 9 ဝၼ်း ၼၼ့်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆ ဢွၼ်လၢမ်းထိုင်ၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

ၶႄႇ – မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် MOU

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ တေႁွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်လူၺ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ MOU ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ - ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၵိင်ႇၸႄႈမိူင်း တိူဝ်ႇႁူင် (Dehong)...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈၵုၼ်ထၢႆႇဝၼ်း ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၾၢင်ႉ ၽေးသိုဝ်ႊၼႃႊမီႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3 ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ (= မႅၼ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မိူင်းထႆး = 6 မူင်းၶိုင်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မိူင်းတႆး) ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈၵုၼ် ႁူဝ်လဵၼ် ၼႂ်းၵုၼ်ထၢႆႇဝၼ်း မိူင်းၶႄႇ ႁႅင်းသၼ်ႇ 7.4 ရိတ်ႉတိူဝ်ႉ သုၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ လိုၵ်ႉတႂ်ႈလိၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းတႆး ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၺႃးပလိၵ်ႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇ မိူင်းတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယွၼ်းတူၺ်း QR ၶူတ်ႉ ဢၼ်မီးဝႂ်ဢၼ်ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၼႂ်း QR ၶူတ်ႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးဢႃႇယု 7 ဝၼ်း၊ ဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ဝႂ်ၵမ်ႉဢၼ်တီႈၸုမ်းႁႃပၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ သင်ဢမ်ႇၼႄလႆႈQR...

ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လႅၼ် လိၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း

လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူင်းဝၼ်းထီ့ 25 /01/2024 ဝႃႈ - တွၼ်ႈတႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈ ၼိမ်တဵင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်  တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ -...

ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပၼ်ႁႅင်း ဢီးၼႆ့ တေမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃ ၵႃႈႁိုဝ်

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ငူပ့်ငီ့ပၼ်ၼၼ့် လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ် တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈ   ၶၢဝ်း ။ ဝၼ်းထီ့ 10-11 လိူၼ် January ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မၢၵ်ႇလူင်ပူၼ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၶႄႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး

ပၢင်တိုၵ်း 1027 သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ လၢဝ်ႇၵၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ မၢၵ်ႇလူင်ပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈသႄႉသွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ပၼ်ၾၢင်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈၵိုတ်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ 250 ပၢႆ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇ ယႃႇၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 255 ၸုမ်းယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် မိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၊ ႁႂ်ႈထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း - ဝႃႈၼႆ။ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉ တူၵ်ႇၸိုဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႊၵျိၼ်ႉၽိင်ႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဝၼ်ႊယိ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၼႆသေ သူင်ႇၸူးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလွင်ႈ ႁႂ်ႈၶႄႇၵိုတ်းလွင်ႈယူႇၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ...

ၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူတ်းယွၼ်းယဵၼ်လူင်းၼမ်ယဝ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇထႅင်ႈတီႈမိူင်းၶႄႇ မၢဝ်ႊၼိင်ႊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢင်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူတ်းယွမ်းလႄႈယဵၼ်ၵႂႃႇၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/12/2023 မိူဝ်ႈဝႃး။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းလူတ်းယွမ်းယဵၼ်လူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ-မၢၼ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ မီးၽွၼ်းလီတေႃႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img