Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းၵျပၼ်ႊတူၵ်း – မိူင်းၵျႃႊမၼီႊ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇ ထီ့ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့

ၶၢဝ်ႇရၢႆႊတိူဝ်ႊ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ - မိူင်းၵျပၼ်ႊ လႆႈႁူပ့်လွင်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၶၢဝ်းပွတ်း (recession) ။ ယွၼ့်ႁႅင်းႁပ့်သိုဝ့်ၼႂ်းမိူင်း ယွမ်းလူင်းသေ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တူၵ်းမႃး 6 လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းၵျႃႊမၼီႊၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ထီ့...

ဝၢႆႇမုင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ၸွင်ႇတေလီၼႂ်း 2024

တႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈၼႂ်းမိူင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇမႃးသေ  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼၼ့် ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆ့ မီး 1 % ၵူၺ်းၼႆ ယေးငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈသေပိုတ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ မီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း လင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ (ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ) ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼင်ႇၼႆ။  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ယွမ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵုမ်ႇလႆႈႁဵတ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၺ်း ၊ ၵွပ်ႈၼႆၵၢၼ်ငၢၼ်းတၢင်ႇလွင်ႈလႆႈလွတ်ႈႁၢမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။  လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆဢၼ်သေ ၶွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်...

ၼႂ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီး 11 ၵေႃႉ

တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 4 ၵေႃႉလႄႈ...

ၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိၵ်ႉတဵမ် 7 လိူၼ် ၾၢႆႇၶႄႇတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ   သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႈ ၵူႈတီႈ  ယၢမ်းလဵဝ်ၶွပ်ႈတဵမ်မႃး 7 လိူၼ် ပႆႇမီးငဝ်းလၢႆးတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၶႄႇယင်းထႅမ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉထႅင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းဢၼ်၊ တႃႈႁိူဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပႃးၸဵမ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေၶိုင်ပၼ်တႃႇပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈဝႆးဝႆး သင်ဝႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် မီးၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးႁဵတ်းၸိုင် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႂ်ယွၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽူႈၸိသင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇမၢႆမီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢူးဢွင်ႇ ၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၸိမ ဝႃႈ -  “ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ သေတႃႉ သင်ဝႃႈၾၢႆႇတၢင်း ၽူႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img