Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်ၵုမ်

RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တႅပ်းတတ်းတေဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26 ထိုင် 28 RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း။ၸုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽူႈၼမ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 256 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/01/2024 RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပႃးဝႆႉ 6...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ယွၼ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယူႇတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ တႄႇမႃး ယွၼ့်ပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ယွၼ့်ၼၼ် တေၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်တၢင်းၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ10 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3...

ၵၢင်ၸႂ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ပီႇတီႇဢႅပ်ႉၾ် ၊ ၵူၼ်းၵၢင် လႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇယၢင်ႈၸူးပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်း

ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ သေလႄႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸဵမ်တၢင်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မုၼ်းလႅင်း ႁႂ်ႈလႆႈတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ တႄႇတီႈဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ဢေႃႈၵတ်ႉသ် ပီ 2011 ၼၼ်ႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈတင်းၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်မႃးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ...

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း၊ တိုၵ်းသူၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊ RCSS သိုပ်ႇယိပ်း တိုဝ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA ယူႇဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 တေႃႇထိုင် 20 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၽူႈၼမ်းလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 260 ၵေႃႉ။...

ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO  5 ၸုမ်းလႄႈ NSPNC တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ 9 ၶေႃႈ

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO  5 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တူဝ်တႅၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈသေ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် လူၺ်ႈလွင်ႈပိူင် လႄႈ လူၺ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26-28 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တီႈသုၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တေႃႇၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇမူႇၸုမ်း EAO 5 ၸုမ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ...

ၶႄႇၸႂ်ႉလၢႆးထိူၼ်ႇဢမ်ႇလႅဝ်ပၢင်တၢႆးၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈ ၽူႈၼမ်းတႆးထုၵ်ႇၶႆႈၸႂ် ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼမ်

တႄႇတီႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝၼ်းထိ 1 မိူင်းၶႄႇ ငူပ်ႉငီႉ ၶိုင်ပွင်ပၼ် ရၶႅင်ႇ AA ၊ လွႆ TNLA ၊လႄႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ပီႈၼွင်ႉသၢမ်ၸုမ်း လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်း ၶွမ်ႊမတီႊၶိုင်ပွင်လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NSPNC ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းလႃး။ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ထိုင် ဝၼ်းထိ...

ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၵ်းလႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼိူဝ်ပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ သူႇၸူးတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇ တႃႇယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတေတဵမ်ထူၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 15-16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် ၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃး လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတေမီးယူႇ 3 ၶေႃႈ။ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းတေမႃးပဵၼ် လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လီဝူၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပႃး ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်လႄႈသင် ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင်...

ပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၶႅၼ်ႊၼတႃႊ မိူဝ်ႈ 20 ပီပၢႆပူၼ့်မႃး ပႃးယိင်းတႆးလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်သႅပ့်ထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆ့ မႅၼ်ႈမိုဝ့်တိုဝ့်တၢင်းၶွပ်ႈတဵမ် 22 ပီ ဢၼ်ယိင်းဢွၼ်ႇလုၵ်ႈမႄႈတႆး ၼႂ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး လႆႈထုၵ်ႇၶတ်းလိူၵ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈသေလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၸၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃယွၼ့်ၵၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်ႁၢမ်းႁႅၵ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈၶၢတ်ႇႁၢမ်း ၵၢၼ်သႂ်ႇဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇ လွင်ႈလူလွမ်ႁၵ့်သႃပၢႆးယူႇလီ။ ယွၼ့်ၼႆ့ၸင်ႇလႆႈဢဝ်လွင်ႈၼႆ့မႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈလၢတ်ႈၼႄၶိုၼ်းပိုၼ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽူႈၵတ့်ၶႅၼ်ႇ ယိင်းဢွၼ်ႇလုၵ်ႈ မႄႈတႆးၵေႃႉၼႆ့လႄႈလွင်ႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ဢၼ်လႆႈသၢင်ႈၽူလ်ငၢၼ်းၽွၼ်းလီဝႆ့တႃႇတႆးတွၼ်ႈၼိုင်ႈ - ပူၼ့်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 56 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 56 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ  ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8-10/4/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇ လႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 56 တီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်းတွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ် UN ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1000 ပၢႆ

Tom Andrews    ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢႆးငၢၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း 8000 ပၢႆ၊ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 1000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ငဝ်းလၢႆးဝၢႆးလင်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈလိူဝ်ႁႅင်း၊ ဢၼ်လူႉတၢႆၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 3 လၢၼ်ႉၵေႃႉ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ဝႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၵ်ႈမီး ပဵၼ်တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵွၺ်း

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမသျိၼ်ႊလွင်ႈၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ဝႃႈ - ယူတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ဢၼ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵွၺ်း။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၼ်မိူင်းသေတႃႉ တမ်းဝၢင်းၸႂ်မႃႇၼ လႄႈ ပၵႃႇသၼ သေ တေႁဵတ်းပုၼ်ႈလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်တင်းမူတ်း ဢမ်ႇၸႂ်တႃႇပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်မၢၵ်ႈမီး၊ ပဵၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ “ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ၊ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 70 ပၢႆ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းႁင်းၵူၺ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈ2020 သေ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မွၵ်ႈ 70 ပၢႆ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးႁင်းၵူၺ်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉသေ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး၊ ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းႁင်းၵူၺ်း တီႈႁူင်းသဝ်း ၸီႇပိၼ်ႇဢႄႉယဵၵ်ႉတႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တေႃႇၽိဝ်ႇၽိဝ်ႇတိၼ်း...

SNDP ဝႃႈ လီထတ်းထွင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းၵွၼ်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸုပ်ႈမႂ်ႇ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႈတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထတ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိုင်ႇလီ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၼႆႉ တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ SNDP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2021 ဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

ဝၼ်းတီႈ 17-18 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2020 ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း မီးၽူႈၼမ်းတႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 17 -18/12/2020 ၊ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်...

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် PPST တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း NCA -EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ Online Video Conference ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် PPST လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img