Thursday, June 20, 2024

ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၵ်းလႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼိူဝ်ပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ သူႇၸူးတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇ တႃႇယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတေတဵမ်ထူၼ်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 15-16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် ၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃး လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတေမီးယူႇ 3 ၶေႃႈ။ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းတေမႃးပဵၼ် လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လီဝူၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပႃး ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်လႄႈသင် ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင် တေလႆႈဢဝ် မႃးသႂ်ႇၸႂ်သေ ၼပ်ႉသၢင်ႈပႃးၼႆႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇတေဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၼႆႉ မႃးပၢႆးၼႄ ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ပၢင်ၵုမ် FPNCC ဝၼ်းတီႈ 15-16 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2023 တီႈဝဵင်းပၢင်ႇၶမ်း

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ 1 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တေႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်းတင်းလုမ်ႈသေ ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ဝႃႈၼႆၶေႃႈၼိုင်ႈ ။ 2 – တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႈမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေလႆႈပိုင်ႈဢိင်ပဵၼ်ႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း  ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃ။

- Subscription -

ၶေႃႈထိ 3 တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၶႄႇ   ၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ဝႆႉ။ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၶဝ် သၢမ်ၶေႃႈၼႆႉၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုင်ႉပဵင်း တင်းလုမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လၢမ်းဢမ်ႇၽိတ်းတႄႉ တေပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢႆးၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးဝႃႈ ပမႃႇၽျိဝ်ႇ ပမႃႇၼီႇ ၵႂၢမ်းတႆးၵေႃႈဝႃႈ မၢၼ်ႈလမ် မၢၼ်ႈလႅင် မၢၼ်ႈဢၼ်ပဵၼ် ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၵေႃႈလီ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်မၢၼ်ႈဢၼ်လဵဝ်သေ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းယူႇ။

ပေႃးဢဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ဝႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၶတ်း ၶၢၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုင်ႉပဵင်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၸွမ်းသေ တေသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်း သၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊၵႂႃႇ လႅပ်ႈတေၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းမႃးတူၺ်း ၶေႃႈၸုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် 3 ၶေႃႈ မၼ်းတေႁၼ် လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ပိၼ်ႈၽူၼ်ၵၼ်တၢင်း ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် လႄႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းတႂ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁွင်ႉပၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တၵ်းတေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ပႅတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလၢင်ႉၵဵင်ႈပႅတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႅတ်ႈလုမ်းလုမ်း မၼ်းပိၼ်ႈ ၽူၼ်ၵၼ်ဝႆႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတေပဵၼ်ၸၵၸသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတေပဵၼ်ၵူၼ်းၶတ်းၶၢၼ်ႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်းၶတ်းၶၢၼ်ႉတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် လႅဝ်ၽႅဝ်ႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇမီးတႃႇၵဵပ်းဢဝ် မႃႇႁႅင်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း ဢၼ်ဝႃႈ Human Resources ငဝ်ႈငိူၼ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုပ်ႇၸူးၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၼႆ ဢမ်ႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင်ၼႆၵေႃႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း တိူင်းမၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇယႃႉမူၺ်ႉယူႇ လႆႈထုၵ်ႇၸုတ်ႇၽဝ်ယူႇ လႆႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆယူႇၵူႈဝၼ်းၵူႈလႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ပႃးဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ယူႇမိူင်းယၢင်းလႅင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၶႃႈၵၼ်တၢႆဝႃႈ လွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ဝႃႈ လွင်ႈလၼ်ႇသူၼ်ႈၵၼ်ဝႃႇ မီးယူႇ ၵူႈဝၼ်း ၵူႈလႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ  ၼပ်ႉဢၼ်ႇမိုၼ်ႇဢၼ်ႇသႅၼ်မီးယူႇဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ မိုၼ်းတႃၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ  တူၺ်းသင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်။

တီႈၼႆႈ ပေႃးသိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းမွၵ်ႈ သွင်သၢမ်ပီၼႆၸိုင် မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈတေပဵၼ်မိူင်း ပၵ်းၶိတ်းတူၵ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈမိူင်းတူၵ်းသုမ်းၵူၺ်းၵွၼ်ႇ တေပဵၼ်မိူင်းလႅဝ် ၽႅဝ်ႇၵႂႃႇၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉ။ တႃႇတေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်သမ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေမီးမိူင်းၶႄႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတေမီးမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ ၸုမ်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်။

ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈယူႇ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၶဝ်တေၶဝ်ႈၸွႆႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈမၼ်းပႃးၽွၼ်းပၢင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ် သုၼ်ႇတူဝ်မိူင်းၶဝ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၼႄႉၼွၼ်း လပ်းလွင်းဢမ်ႇတၢပ်ႈလၢတ်ႈယဝ်ႉ။ ဝႃႈၼၼ် သေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼင်ႇႁိုဝ်ပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈတိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈယႂ်းယႂ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၶႄႇ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၶဝ်ႈၸွႆႈယူႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမၼ်းယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈထိုင်လုၵ်ႉၼႂ်းမႃးၼႆ ယူႇတီႈ US လႄႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း တေဢမ်ႇၵွတ်ႇၵၢႆႇ တူၺ်းလၢႆဝႆႉ ၶႃႈၼႃ။

လီယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ US ဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ တၢင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ၶဝ်ၸွႆႈမႃးႁႅင်းၼႃႇ ၶဝ်ႈၸိမ်မႃးႁႅင်းၼႃႇၵေႃႈ ယူႇတီႈၶႄႇသမ်ႉတေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၶိုၼ်းၵွႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ ။လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမႃး ၶႄႇၼႆၵေႃႈ ၵူၺ်းၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မၼ်းလႄႈ လွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ တူင်ႈတၢင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမၼ်းလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမၼ်း ထိုင်တီႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈၼႃ။

ပေႃးတေတူၺ်းၾၢႆႇ US ဢမေႊရီႊၵၢၼ်ႊၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵူၺ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်မႃး ယႃႇႁႂ်ႈသုမ်ႇငုမ်းတေႃႇမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ဝႃႇတ ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉတေဢမ်ႇၽႄႈသေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လွၵ်းပိူင်တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ပေႃးတေပိူင်းထႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ႁႂ်ႈပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်ငိုၼ်း ပဵၼ်တွင်း ပဵၼ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈလူင်တေၸွႆႈမႃးၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈၼႃ။တေၵႂႃႇလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ NDAA သေ ဝၼ်းလႂ်တေပၼ်ငိုၼ်းလၢႆလၢၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး။ၼင်ႇဢၼ်ဝႃႈ လၢႆးတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶတ်းၸႂ်တႃႇ ပၼ်ႁႃပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈတေၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇမႃးတူၺ်းႁၼ်တီႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ။

ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉ လၢဝ်း ၊ ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ ၊ ဝီႊယႅတ်ႊၼမ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုၵ်းၾၢႆႇၶႄႇ မလေႊ ၊ ပရူႊၼၢႆႊ လႄႈ ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၾၢႆႇ US ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇ လၢႆးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ မိူင်းမၢၼ်ႈတေသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်း ။

ပေႃးဢဝ်ပိူင်ဢႃႊသီႊယၼ်ႊဝႃႈ ၼိုင်ႈမိူင်းလႂ် ၶိုၼ်ႈမႃးႁူဝ်ပဝ်ႈဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼိုင်ႈပီသေယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းမႃး ယုၵ်ႉတင်ႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉသေ ပွႆႇမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း။ ပေႃးဝႃႈပွႆႇမႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ သၢင်ႇထုၵ်ႇ တၢင်းၶႅၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးယဝ်ႉ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈသွင်ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈသင် ၶိုၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇ သမ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၼႆသေ ယဝ်ႉမႃးလၢႆပၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈဢိၼ်ႊတူဝ်ႊသေ ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼၼ်ႉ ဝႆႉသင်ၵေႃႈယႃႇ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈဢိၼ်ႊတူဝ်ႊ ၶဝ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈပီလႄႈၼႆ ၽူႈတႅၼ်းတၢင်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်းဢၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးဝႆႉ။ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်းဢၼ် ၼႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ် ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်တႅၼ်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸုမ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆႉၸင်ႇပဵၼ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႆႉ တေမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈၼႆ ၶဝ်မႃးဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ပွင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်းဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်သေ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တိတ်းတေႃႇ ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၶဝ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းယဝ်ႉ။ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇ NUG ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးယင်းဝႃႈ ယူႇတီႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်းၶွင် တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၵေႃႈ ၵွမ်ႉၵူၺ်းတေၶဝ်ႈၸူးၸၵၸလႄႈသင် ၵွမ်ႉၵူၺ်းတေၶဝ်ႈၸူး NUG  လႄႈသင် ၾၢႆႇၼိုင်ႈဢမ်ႇဝူၼ်ႉၸူးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈသင် မိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်တင်း ၸၵၸလႄႈ NUG ၼၼ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈလႆႈ ဢၼ်ၼႆႉယူႇတိႈဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ ႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းၵႂႃႇၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉတေလႆႈမီးၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယိုၼ်ထိုင်လႆႈ ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေမီးလွင်ႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူင်ႈဢမ်ႇႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတေမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းမၼ်းမႃးၶႃႈၼႃ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပိူင်ပဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း တေလႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင် ၼိူဝ်ပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈၼႆ မၼ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇ ႁူမ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းႁွမ်းၵၼ်သေ သူႇၸူး ၼႂ်းတူင်ႇၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈထိုင်ၸၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇၼၼ်ႉၵႂႃႇၸင်ႇ ဢၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းမီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ဢိူဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မီးမႃးလႆႈယဝ်ႉၼႆ ယွၼ်ႉတေႃႉတႆႇၶႆႈၼေႈမွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆၵွၼ်ႇၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း