Saturday, June 15, 2024

ၵၢင်ၸႂ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ပီႇတီႇဢႅပ်ႉၾ် ၊ ၵူၼ်းၵၢင် လႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇယၢင်ႈၸူးပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်း

Must read

ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ သေလႄႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸဵမ်တၢင်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မုၼ်းလႅင်း ႁႂ်ႈလႆႈတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ တႄႇတီႈဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ဢေႃႈၵတ်ႉသ် ပီ 2011 ၼၼ်ႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈတင်းၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်မႃးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 12 ပီ တဵမ်တဵမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ 5 ပီ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ  8 ၸုမ်း လူင်းမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈ ႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သေ ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ၸုမ်းမွၼ်းလႄႈတင်းလႃးႁူႇ သွင်ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇ 10 ၸုမ်း ။

- Subscription -

 လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီး AA  ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၊ လွႆ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ၾၢႆႇ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း ႁပ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း UNSC ဝၢႆးလင်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈၸုမ်း SPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉ ၾၢႆႇ ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶႃႈၼေႃႈ။ တႄႇတီႈၼႂ်းပၢၼ် တဵင်းၸဵင်ႇ မီးမႃးပၢင်တုမ်လူင်ပၢင်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ် တုမ် သေယဝ်ႉ ထိုင်ၼႂ်းပၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇသမ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းပိၼ်ႇပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 သေ ၸဵမ်ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶဝ်ႈႁႃ ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်သေယဝ်ႉ ႁႃႁူးဢွၵ်ႇ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းမႃးၼႆႉ တိူၵ်ႈတီႈ ဢမ်ႇႁၼ် ၽွၼ်းၵၢၼ် မၼ်းတေႉတေႉ ဝႃႈဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တႄႉ ႁၢင်ႇ ႁၢႆးၵႂႃႇ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၶႃႈၼႃ။

တၢမ်ၼင်ႇ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ထတ်းႁၼ်တႄႉ  ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 ပီၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈ ယူႇၼႂ်းတူင်ႇၶွပ်ႇ လၵ်းမိူင်း 2008 သေ ဢုပ်ႇၵၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃႁၼ် လႆႈ ၽွၼ်းၵၢၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၸၢႆႇႁၢႆ။

ပိူင်ယႂ်ႇတႄႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉ ၵုမ်ႇၼိုင်ႈႁင်းမၼ်း ငၢႆးၼင်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေ  ယူႇသုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ် တိူၵ်ႈတၼ် ထိုင်တီႈ ဢမ်ႇႁၼ်ႁူးဢွၵ်ႇလႆႈ ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆႉ ၽိူဝ်ႇတေၶဝ်ႈႁႃလိုၵ်ႉ ၼႂ်း ၵၢၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် သမ်ႉၵူၺ်း ၵုမ်ႇသုတ်ႉၸူး ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇလဵဝ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းၼမ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈယုမ်ႇယမ်တေႃႇၵၢၼ် သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ၽိူဝ်ႇမႃး မူၼ်ႉမႄး လၵ်းမိူင်း 2008 သမ်ႉလႆႈႁၼ်မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇႁတ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တပ်ႉ သိုၵ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ သေဢိတ်းလႄႈ ၸင်ႇပေႃးမီးသဵင်ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၾႆးတေႉတေႉလူင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းတႄႉ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းတေႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ AA ၼၼ်ႉလႂ် TNLA ၼၼ်ႉလႂ် KIA ၶဝ်လႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တၢင်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ယွမ်းႁဵတ်းၶမ်းတၢႆတၢင် တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၸွႆႈလၵ်ႉသိူင်ႇ လိင်ႉလႅၼ်ပၼ် လိူင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ၶဝ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းလမ်လူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုမ်းလႆႈ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးယူႇၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၺ်းသမ်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၼႆႉ ၶဝ်တိုၼ်းၼပ်ႉပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်လူင် ဢၼ်တေပူတ်းပင်းပႅတ်ႈ ပလၢင်ႇသိုၵ်းႁေႃၶမ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃသိုၵ်းၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်းတႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼၼ်ႉသေတႃႉ မၼ်းၼၢင်းဢဝ်လွင်ႈ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ သုမ်ႇငုမ်းတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈတေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိုင်ႈ တေၼေၽွၼ်းပႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ယႂ်ႇထႃႇဝရဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၶဝ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၸိူင်ႉၼႆ။

ၸင်ႇဝႃႈ ဝႃႇတသိုၵ်းႁေႃၶမ်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းလၵ်းမိူင်း 2008 မတ်ႉတႃႊ 6 စ ဢၼ်ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တိုၼ်းပၵ်းၸႂ် မုင်ႈၼႃႈ တႃႇတပ်ႉမတေႃႇ တေၶဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ ၼႂ်းၶၼ်ႈတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းမိူင်းၼၼ်ႉတႃႇသေ ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢၢၵ်ႇလိူတ်ႈၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။

ၸင်ႇၼၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၾၢႆႇတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ သိုပ်ႇပွင်မိူင်းထႅင်ႈ 5 ပီ တေၵႂႃႇၼႃႈ မိူဝ်ႈ 2020 ၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈထတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ ၶႃႈၼႃ။

ၵမ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၾၢႆႇ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပွင်မိူင်း လႄႈ ၼႆ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းသေ ၶိုၼ်းမႃး သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ သမ်ႉတေပဵၼ်ႁိုဝ်မႃးၼႆ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်မီးဝႆႉ ၸဵမ်ပိုင်းၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ပွတ်းၵၢင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း တႃႇသေႇယဝ်ႉ။

ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၵိုၼ်းထႃးမႃးတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈပေႃးၼမ်လိူဝ်သုတ်းၵႂႃႇ တင်းၸူဝ်ႈတင်းပၢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။

ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ၼၼ်မႃး ၵမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဝႃႇတသိုၵ်းႁေႃၶမ်းသေ ၶဝ်ယိုတ်းမိူင်းထႅင်ႈၼိုင်ႈပီယဝ်ႉၼႆ သမ်ႉၶိုၼ်းတေပၼ်ႇႁွၼ်ႈၵူၼ်ႈႁွႆထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ မႃးႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မႃးႁဝ်းမူၼ်ႉမႄး လၵ်းမိူင်း 2008 ။ မႃးႁဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လီၵေႃႈ သမ်ႉတိုၵ်ႉမီးဝႆႉၼႆ ႁၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈယူႇၶႃႈၼႃ။

ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇဢၢၼ်းပူၼ်ႉတႂ်ႈၽႃႇသွၵ်းတိၼ်မႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆၵေႃႈ တေၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈယူႇ ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈ လၢႆးၵဝ်ႇ တိုၼ်းယၢမ်ႈမႃး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းတဵင်ႈသေယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢမ်ႇပေႃးႁတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈ ။

ၼင်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝူၼ်ႉတႄႉ လၢႆးၵဝ်ႇၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ 1. တပ်ႉသိုၵ်းၼႆ ဢဝ်ၸဵမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း တင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ပေႃး ယင်ႇႁၢၵ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းဝႆႉ လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလမ်ႇလမ်ႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

2. ပေႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်ႇၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေတႅၵ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူဝ်ၸၢၵ်ႇပၼ်ႁႃၽူင်ႉ ၽႅဝ်တီႈမိူင်းၶဝ်လႄႈ ၸိူဝ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၼႆၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းတေဢမ်ႇၵူၼ်ႇ ၶဝ်တိုၼ်းတေၵမ်ႉၸွႆႈယဝ်ႉ။

3. ပွႆႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းယူႇတႄႉ ၵွၼ်ႇပႆႇတင်ႈလႆႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၸိုင်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ် ပေႃးတေထႅၵ်ႇဢဝ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်း ၵႂႃႇ ၶူဝ်းၽႂ်တင်းမၼ်းယဝ်ႉ လႅပ်ႈၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူင်ႉၼႆဝႆႉ ၶႃႈၼႃ။

ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လၢႆးၼပ်ႉၾၢႆႇၵူၼ်းၸိူဝ်းယၢမ်ႈယူႇတႂ်ႈသွၵ်းတိၼ်မၢၼ်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇ တေလႆႈဝႃႈၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတူၺ်းၾၢႆႇ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵိူတ်ႇမႂ်ႇမႃး ဢၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈႁဝ်းဝႃႈ PDF လႂ် သင်လႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၼပ်ႉသွၼ်ႇပိၼ်ႈၽူၼ်တင်းဢၼ်ၼႆႉ လုမ်းလုမ်းၶႃႈၼႃ။

တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈၵူၼ်းမၼ်းၾၢႆႇတႂ်ႈယဝ်ႉ ႁႅင်းပွင်မီးသေတႃႉ ႁႅင်း ၵူၼ်းဢေႇၼႃႇယဝ်ႉ။

2. ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႂႃႇ သဵင်ႈတင်းမိူင်းယဝ်ႉ။ၸဵပ်းၸႂ်သေ ႁၼ်ထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ၶဵၼ်ယူႇလုမ်းလုမ်းယဝ်ႉ။

3. တိူၵ်ႈတီႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ တေလႆႈယိုၼ်ၽိတ်း တေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇသေ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇလုမ်းလုမ်းၼႆၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆၶႃႈၼေႃႈ။ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ ၸိူဝ်းယူႇတႅဝ်းၵၢင်သေ ၼပ်ႉသွၼ်ႇၵေႃႈ မီးယူႇတႅဝ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ။

ၼင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ယူႇတႅဝ်းၵၢင်သေယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇတႄႉ

 1. ၶၢဝ်းယၢမ်းၼင်ႇၼႆၵူၺ်း ၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၸၢၼ်ႈၸင်းတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉပိူင်လဵဝ်ၵူၺ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းလႃးလႃး ။

2. ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝႆႉၽႂ် ႁူဝ်မႃႇပဵင်းမၼ်း ယူႇၾၢႆႇၼိူဝ်ၸီႉသင်ႇလုမ်းလုမ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။

3. တႃႇတေမီးလွင်ႈ ဝႆႉထၢၼ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းသေ ဢုပ်ႇၵုမ်လႆႈၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းတေလႆႈၶဝ်ႈပႃးသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ။

4. တူၺ်းၸွမ်းပိုၼ်းလင်ပူၼ်ႉမႃး ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇတွၼ်ႉတွင်းၵႂၢမ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသင် ၸင်ႇၼၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၸင်ႇတေသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၸင်ႇတေပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈ ၸုမ်းလၢႆးဝူၼ်ႉတႅဝ်းၵၢင် ၶဝ်သမ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉမႃး ဢိင်ၼိူဝ်လၢႆးဝူၼ်ႉ တင်း 3 ယၢင်ႇၼႆႉသေ တႃႇတေ ႁႃႁၼ်ၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်း ၼႆတႄႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းႁၼ်ဝႃႈ တၢမ်တူဝ်တပ်ႉသိုၵ်း တေလႆႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶႃႈတၢႆ လွင်ႈတီႉၺွပ်း လွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉတင်းမူတ်းသုတ်းၵွၼ်ႇ ။

ယဝ်ႉသမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း တေသိုပ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇ မိူဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း တေလႆႈႁပ်ႈပၢၵ်ႇ တေႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈ ယွၼ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ်ႈၵႅဝ်ပႃးၸွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈလႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းတူင်ႇတၢင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းဝႆႉၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇတႄႇပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈလႂ် လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸိူင်ႉၼၼ် ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃး တႄႇ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းယူႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶႄးတေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ယူႇၼႆ ပၢႆးၼႄမွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆႈၵႂၢမ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း