Wednesday, December 7, 2022

ပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၶႅၼ်ႊၼတႃႊ မိူဝ်ႈ 20 ပီပၢႆပူၼ့်မႃး ပႃးယိင်းတႆးလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်သႅပ့်ထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆ့ မႅၼ်ႈမိုဝ့်တိုဝ့်တၢင်းၶွပ်ႈတဵမ် 22 ပီ ဢၼ်ယိင်းဢွၼ်ႇလုၵ်ႈမႄႈတႆး ၼႂ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး လႆႈထုၵ်ႇၶတ်းလိူၵ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈသေလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၸၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃယွၼ့်ၵၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်ႁၢမ်းႁႅၵ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈၶၢတ်ႇႁၢမ်း ၵၢၼ်သႂ်ႇဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇ လွင်ႈလူလွမ်ႁၵ့်သႃပၢႆးယူႇလီ။

ယွၼ့်ၼႆ့ၸင်ႇလႆႈဢဝ်လွင်ႈၼႆ့မႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈလၢတ်ႈၼႄၶိုၼ်းပိုၼ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽူႈၵတ့်ၶႅၼ်ႇ ယိင်းဢွၼ်ႇလုၵ်ႈ မႄႈတႆးၵေႃႉၼႆ့လႄႈလွင်ႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ဢၼ်လႆႈသၢင်ႈၽူလ်ငၢၼ်းၽွၼ်းလီဝႆ့တႃႇတႆးတွၼ်ႈၼိုင်ႈ –

ပူၼ့်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07-17/09/2000 ၼၼ့် ယိင်းဢွၼ်ႇလုၵ်ႈမႄႈတႆး ၼႂ်း“ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး” (Shan Women Action Network – SWAN) ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ့်သေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ သိုၵ်းသိူဝ်တုမ့်တိူဝ့်တေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (International Conference on War Affected Children) တီႈဝဵင်းဝိၼ်ႊၼီႊၽႅၵ့် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႅၼ်ႊၼတႃႊ (Winnepeg, Cannada) ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 20 လူင်းတႂ်ႈ 25 ၵေႃႉလုၵ့်တီႈ 16 မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး။ (မိူင်းဢင်ႊ ၵူဝ်ႊလႃႊ၊ ၵမ်ႊၽူႊၶျႃႊ၊ သီရင်ႊၵႃႊ၊ သီႊယိူဝ်ႊရႃႊ လီႊယွင်ႊ၊ ဢၢႆႊယိူဝ်ႊလႅၼ်ႊပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢႄႊလ်သႃႊလ်ၿေႊၻႃႊ၊ ၿွသ်းၼီႊယိူဝ်ႊ၊ ၶူဝ်ႊသူဝ်ႊဝူဝ်ႊ၊ ဢိထိယူဝ်ႊပီႊယိူဝ်ႊ၊ ရဝၼ်ႊၻႃႊ လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပႃးၸဵမ်ၶႅၼ်ႊၼၻႃႊ) ႁႂ်ႈၸၢင်ႈပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ တူဝ်ထူပ်းၽႃးဝ ၽႂ်မၼ်းဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ဢိၵ်ႇတင်းတႃႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ယိုၼ်းယွၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈ တႅပ်းတတ်းလွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ်။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ့် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႅၼ်ႊၼၻႃႊ လႄႈ ယူႊၼီႊသႅပ့်ၾ် (UNICEF) ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုင်ပွင် ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ့်ၵႅမ် သိူဝ်ႇတၢင်းႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်သူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း (UNCHR) ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ 2001။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၾိလိပ်းပိၼ်ႊ၊ သူဝ်ႊမႃႊ လီႊယိူဝ်ႊ၊ ထိူဝ်ႊၵီႊ၊ မႅၵ်းသီႊၵူဝ်ႊ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးမႃးယူမိူင်းၶႅၼ်ႊၼၻႃႊၶဝ်ၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်တင်း 16 မိူင်း ပၢႆလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်လႄႈပေႃးပိူၼ်ႈလၢတ်ႈပူင်ၵႂၢမ်းၵႂႃႇၵေႃႈ ၽူႈပိၼ်ႇၽႃးသႃၽႂ်မၼ်း လႆႈပိၼ်ႇ ပၼ်ၶိူဝ်းလႂ်မိူင်းၼၼ့်ပေႃးဢူၼ်ပၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 10 ထိုင် 17 ၼၼ့်မီးပၢင်ၵုမ် (ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၽူႈလူင့်လႅၼ်ႇ/ၵပ်းၵၢႆႇ ၽွင်းလူင်ၶဝ်) 3 တွၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ့် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ငဝ်းလၢႆးမိူင်းၽႂ်မၼ်း၊ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈလႆႈပဵၼ် သိုၵ်းမႃး၊ ၶေႃႈၶမ်ၸႂ်ၼႂ်းလွင်ႈတုၶ့်ယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်လူၺ်ႈ သၢႆၸႂ်ႁိူဝ်ႇလိူတ်ႈၼမ့်တႃ၊ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵမ့်ၸွႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယွၵ်ႈမွၼ်ႇ ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသိူဝ်၊ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ လွင်ႈလႆႈထုၵ်ႇတူတ်ႈမၢၵ်ႇမႆင်း မၢၵ်ႇၾင် မၢၵ်ႇၽႃႇ မၢၵ်ႇယဵပ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈလႂ်လွင်ႈၼၼ့်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

လီဢၢမ်းပိူင်ၼိုင်ႈၼႆ့ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶႅၼ်ႊၼၻႃႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇတွၼ့်ယၢမ်ႈႁူႉယိၼ်း၊ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈမီးသိုၵ်းသိူဝ်တိုၵ်းတေႃး ၵၼ်ယူႇၼိူဝ်လူၵ်ႈလုၵ်ႈၼႆ့ – ဝႃႈၼႆ။ တေပဵၼ်ယွၼ့်သိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်ႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းၶဝ် ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပူၼ့်ၶၢမ်ႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ယဝ့်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။

မိူဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈၼၼ့် ၸုမ်းသိုဝ်ႇ (Media group) ၶဝ်မႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းၸိုင်ႈလႄႈၽွင်းလူင် ၶႅၼ်ႊၼၻႃႊ ၶဝ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပူင်ၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ့် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်။ ယိင်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႈ လႆႈထၢမ်လွင်ႈ UNCDP (ၶူင်းၵၢၼ် UN ၵုမ်းယိပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်) လႄႈလွၵ်းတွၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႅၼ်းၼၻႃႊႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၸိူင့်ႁိုဝ် ၼႆ ၼၼ့်ယူႇ။ “ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ့်ၶိုၵ့်ၶမ်ႇၸိူင့်ၼႆ ၵူၼ်းတင်းလူၵ်ႈတေဢမ်ႇလႆႈယိၼ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈတီႈ လႅၼ်လိၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈၶတ်းယႅင်ႈယုင်ႈဢူၼ်ၵၼ်သေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ့် တေဢမ်ႇမီး ၸုမ်းသိုဝ်ႇ (Media) မိူင်းလႂ်မႃးႁူႉ ယိၼ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးႁၢႆ့ၸႃႉႁဝ်း။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ၵွမ့်ပေႃးလႆႈႁူႉလွင်ႈႁဝ်းလၢႆလၢႆၵွႆး” လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႅၼ်ႊၼၻႃႊ တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ဝႃႈ “မၼ်းၼၢင်းတေတုၵ်းမႆႈပၼ်ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ၵပ်းၵၢႆႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၶွင်ၶႅၼ်ႊၼၻႃႊ (Canada Int’l Development Agency) ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းမိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ့် – ႁႂ်ႈဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇ တူၺ်းလွမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈၵုမ်ၵၼ်ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၶွပ်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၽွင်းယၢမ်းငဝ်းလၢႆးသုၵ့်ယုင်ႈ၊ လွင်ႈသူၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လွင်ႈၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ ၵၢၼ်ၾိုၵ်းၾွၼ့်ႁူႉပွင်ႇ တိုဝ်းၵမ် လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸိူဝ်းၼႆ့လူးၵွၼ်ႇ။ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈသမ့်ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်ႊလမ်ႊၿီႊယိူဝ်ႊ၊ ယူႊၵၼ်ႊၻႃႊလႄႈမၢင်မိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ့်။ ဢၼ်ငၢႆးငၢႆးၵၼ်တႄ့ မၢၵ်ႇမႆင်း (မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ – မၢၵ်ႇၽႃႇ)၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၶၢႆ့ပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇမူၵ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း)၊ လွင်ႈထုၵ်ႇၵၼ့်ၸၼ်လူလၢႆ ၊ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၊ ႁေႃႈလိုၵ်ႈၶၢႆ့တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းမိူင်းႁၢမ်း၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၊ ပၢႆးယူႇလီ လူႉလႅဝ်ယွၼ့်သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆ့တင်းၼမ်။

ၵူၺ်းၵႃႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼၼ့် ပႅၵ့်သမ့်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ဢႃယု 18 လူင်းတႂ်ႈၼႆ့ ပႆႇလီၵဵပ်းႁဵတ်းသိုၵ်းသေတႃႉၵေႃႈ ယိင်းၼုမ်ႇတႆး ပၼ်တၢင်းႁၼ်ဝႃႈ “ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ (ၸိူဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇၵဵပ်းမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းသေ) မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းသိုၵ်းႁင်းၵွႆး၊ ယွၼ့်ၶႂ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၶႅၼ့်ပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင့်ၶဝ် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်တၢႆၸိူဝ်းၼၼ့်တႄ့ လီဝူၼ့်သွၼ်ႇဝဵၼ့်ပႃးယူႇ”  ၼႆယဝ့်။

မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇတွၼ့်ယၢမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်မႃးပႃႈတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ ထၢင်ႇတေတဵမ်ထူၼ်ႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈလၢတ်ႈၶိူဝ်း လွင်ႈ ၾိုၼ်းၾႆးသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ။ တၵ်းထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယၢမ်းလဵဝ်တေႃႇမိူဝ်းၼႃႈယူႇ။

– ပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်လိူၵ်ႈသႆ့ၼႄႁူဝ်ၶေႃႈ ၼင်ႇၼႆ

1. ၼႂ်းတွၼ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၶတ်းယႅင်ႈယုင်ႈဢူၼ်မေႃးၵၼ်လႄႈယူင့်ၶၢပ်ႈလူင်မၼ်း

2. ၵူတ်းမၢႆ(မၢႆမီႈ)ၵူၼ်းၶူင်းၵၢင်ပတ်းပိုၼ့် ႁၵ့်ႁွမ်ၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈၶေႃႈလႆႈၸႂ် လွင်ႈသူၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ့် ၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ  

    တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?။

3. ၶေႃႈသပ်းလႅင်းလွၵ်းလၢႆးငိူၼ်ႈၼဵၼ် လွင်ႈတၢင်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈသိုၵ်းသိူဝ်တိူဝ့်သၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

4. လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶတ်းယႅင်ႈယုင်ႈဢူၼ်

5. တၢင်းၶိုဝ်းယမ်လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

6. ၵၢၼ်ၶတ်းတႃႉလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄတၢင်းၶတ်းယႅင်ႈယုင်ႈဢူၼ်

7. ၵၢၼ်သိုဝ်ႇ (The Media) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈလွင်ႈၶတ်းယႅင်ႈယုင်ႈဢူၼ်

8. လွင်ႈၶူၼ့်ၶႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈႁၢႆးငၢၼ်းလႄႈတူၺ်းၸွမ်းၵၢၼ်ပူၼ့်ပႅၼ် သူၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

9. ၵၢၼ်ပၢႆႈသိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ်လႄႈ သူၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ …….. ၸိူဝ်းၼႆ့။

ၶပ့်မၢႆႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၽူႈလူင့်လႅၼ်ႇၶဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ့်သမ့်

1/   လွင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵႅမ်မိုဝ်း

2./   လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်း

3/   မၢၵ်ႇမႆင်း(မၢၵ်ႇၽႃႇ – မၢၵ်ႇယဵပ်ႇႇ)

4/   လုၵ်ႈဢွၼ်သိၵ်းႁိၵ်း

5/   ၸၢႆးယိင်းလႄႈလွင်ႈၶတ်းယႅင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈ

6/   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး – ၽူႈသေႃႉႁူမ်ႈပိူၼ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁၢမ်းတီႈယူႇၼႂ်းမိူင်း

7/   လွင်ႈၶတ်းယႅင်ႈယုင်ႈဢူၼ်လႄႈတၢင်းပဵၼ် HIV/AID

8/   လွင်ႈယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ် လၢပ်ႇ တိူဝ့်ၸႂ်လႄႈလၢႆးလုမ်းလႃးယႃၸႂ် ……. ၸိူဝ်းၼႆ့။

မိူဝ်ႈတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ယိုၼ်ႈလဝ်ႈၼႄၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ၶဝ်  ဢၼ်ၸၼ့်သုင်ၶိုၵ့်ၶမ်ႇၼၼ့်ၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇပႃးၸွမ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈႁၢႆ့ၸႃႉမိူင်းတႆး/မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ယိင်းၼုမ်ႇဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼၼ့် ပဵၼ်ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း “ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN” (ၽွင်းၼၼ့် ယႃယု 19 ပီ) တႃႇတေလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းၽိူၵ်ႇ ယၢင်းလႅင် မၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေတႃႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈသမ့်လိူၵ်ႈဢဝ်ၼၢင်းၸၢမ်တွင်းၵွႆးလႄႈ မၼ်းၼၢင်းၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇ လွင်ႈၼႆ့ တၢင်းႁူင်းပွႆႇသဵင် BBC ၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း