Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်းပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇထႆး ThaiPBS North ဢွၵ်ႇၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (TV) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ...

ႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းယႂ်ႇလူင် တႅပ်းတတ်းဢဝ်လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁႃသဵင်

ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မႃးယဝ်ႉ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း၊ မၢင်ဝဵင်းၸႂ်ႉႁႅင်းပၢႆးမွၼ်း ယိပ်းပၢႆႉဢွၼ်ႇသေ လူင်းသူၼ်းတုမ် တူင်ႉတၵ်ႉပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 05/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ယႂ်ႇလူင်။ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

ၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶမ်ၵႄႈႁိပ်ႇ ၽူႈၼမ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်တင်ႇၼင်ႈၵၼ်

ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း တေဢွၵ်ႇမႃးငဝ်းႁၢင်ႈလူင် 3 လွင်ႈ။ တေပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းလဵဝ်ႁိုဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးလႆႈ။ ဝၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ပေႃးလီၵေႃႈၸၢင်ႈလီမႃး တႄႉတႄႉ၊ ပေႃးၸႃႉၵေႃႈတေၸႃႉတႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ (02/11/2020)ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဵတ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ...

ၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး(ၵမ်ႈၽွင်ႈ) ၶဝ်ၸဝ်ႈၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင် ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ် ၵၢင်ၸႂ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶႂ်ႈလႆႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႅၼ်းၽွင်း ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၸၢႆးၽွၼ်းလီ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ - ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵႃႉၶၢႆ...

ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း ပိုတ်ႇတူဝ် ၸုၵ်းၾၢႆႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၽူႈတႅမ်ႈပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတႆး ၵေႃႉ႞၊ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉ႞  သၢၼ်မိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ်သိူဝ်ႇၽိူၵ်ႇ၊ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လပ်ႉလင် ၶွင်ၵူႈၶႅင်ႇပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မႃးႁၢဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းႁႅင်းသေတႃႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပိုတ်ႇတူဝ်ၼႄၸႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်း ၶွတ်ႇလိူၵ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ...

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇႁိမ်းႁဵင် တေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁိမ်းႁဵင် ၸိူဝ်းလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ယိုၼ်ႈယွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်ႈၼႃႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်၊ ဢႃးတိတ်ႉ တင်း ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း  ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။ လုမ်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10/10/2020 ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် ပႃးၸဵမ် တႆး ၸိူဝ်းလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉၸွင်ႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေၵွပ်ႇၵူႈလႆႈၶိုၼ်း တီႈၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ၼၼ်ႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၵျေႃႇဢူင်း ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵင် ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းသေ လႆႈၵႂႃႇပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇ ႁူင်းႁႅမ်းလႄႈၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ပီ 2015 ၶဝ်ႈၶႅင်ႇမႃးယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉမႃး။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ  2020...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ပႆႇတမ်းပိူင် တႃႇၵူၼ်းသိုၵ်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်တပ်ႉ ယင်းပႆႇတမ်းဝၢင်းပိူင်ၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈ သိုၵ်းတႆးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ တေပႆႇလႆႈ ႁပ်ႉ သုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇတဢၢင်း(လွႆ) TNP မိူင်းၵိုင် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA

RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်၊ ပၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႇ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း TNP ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 01/09/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸမ်မႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် တိုၵ်ႉၼမ်

ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 8 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပႆႇမီး ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) တိုၵ်ႉမီးၼမ်။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020...

SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇတင်ႈပုင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး လွတ်ႈလႅဝ်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း ဝႆႉဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဝ်ႈတင်ႈပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ...

SSPP သိုပ်ႇပႂ်ႉပႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁၼ်လီ ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢိၵ်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ႁၼ်လီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢိၵ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/07/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ႁူဝ်ႁုပ်ႈပၢတ်ႈ 6 လိူၼ်၊ ပီ 2020 ၼီႈ...

ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်မီးပၼ်ႁႃ လိၵ်ႈလၢႆးသေ ပိူဝ်ႈတႃႇတႅမ်ႈတၢင်ႇ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တီႈ 26/07/2020 တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း၊ တူင်ႇဝူင်းတႆး ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တေႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်...

ၶၢဝ်းတၢင်း NCA ၵႄႈသိုၵ်းၼမ်ႉလၢႆး တေသိုပ်ႇပၢႆးၽိူၼ်မူၼ်းၼႄႇၽိူၼ်ပိၼ်ႈ

ပေႃးႁူၼ်လင်တူၺ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ မိူဝ်ႈပၢင် မၢႆတွင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ၊ ဢမ်ႇၸတ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img