Wednesday, July 17, 2024

ႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းယႂ်ႇလူင် တႅပ်းတတ်းဢဝ်လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁႃသဵင်

Must read

ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မႃးယဝ်ႉ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း၊ မၢင်ဝဵင်းၸႂ်ႉႁႅင်းပၢႆးမွၼ်း ယိပ်းပၢႆႉဢွၼ်ႇသေ လူင်းသူၼ်းတုမ် တူင်ႉတၵ်ႉပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း။

တုင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်
တုင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD

ဝၼ်းတီႈ 05/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ယႂ်ႇလူင်။ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတေၸတ်းပၢင်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ/ ပွတ်းၸၢၼ်း ပႃးၸဵမ် ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း။ ယွၼ်ႉၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ဝႆႉဝႃႈ ၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ပူၼ်ႉလိူဝ် 50 ၵေႃႉ၊ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉၵူၼ်း 50 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းတေမႃးၼမ် ၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၼမ်၊ ရူတ်ႉၵႃးတေမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ပၵ်းပိူင်တမ်းဝႆႉသမ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉ 50 ၵေႃႉ။ ပေႃးတေပႆလဵပ်ႈဝဵင်းၵႂႃႇ ၵူဝ်ၵုမ်းၵၼ် ဢမ်ႇပေႉသေ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းႁဝ်း၊ ၸၼ်ႁဝ်းလူင်း ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈပူတ်းပႅတ်ႈႁဝ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလီယူႇယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ႁဝ်းႁူႉဝႃႈၸၢင်ႈပေႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပိူင် လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼိုင်ႈတီႈ တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉ 50 ၵေႃႉ။

ၸၢႆးသဝ်ၵႅဝ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းၶႃႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတၢင်ႇယွၼ်း ဢုပ်ႇၵုမ်တူၺ်း တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၶဝ်ၼႄႉၼမ်းဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းႁဵတ်း ပေႃးပိူၼ်ႈမႃးသၢင်ႈပၼ်ႁႃတေႃႇႁဝ်း ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢမ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈ၊ မၼ်းယၢပ်ႇဢိူဝ်ႈ၊ ပေႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃး ၽႂ်တေႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ သင်ပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆႉလီ။ ႁဝ်းထၢမ်တူၺ်းတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်၊ ပေႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃး ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်လိူင်ႈ။ ၶဝ်ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပိူဝ်ႈတႃႇ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇပူၼ်ႉ 50 ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၵေႃႈတၢင်ႇဝႆႉ၊ ၵႃးသိပ်းလမ်း မၢႆၵႃးၵေႃႈတၢင်ႇဝႆႉ။ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၸတ်းၵေႃႈ ဢၢၼ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈ သေ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈမူတ်း၊ ဢမ်ႇပဵၼ် သေတီႈ၊ ဢၼ်လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းယွင်း၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်လဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ ယိပ်းပၢႆႉလိၵ်ႈ ပၢႆႉႁူဝ်သိူဝ် လူင်းသူၼ်းတုမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ
Photo:by SHAN ပၢင်လူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ/ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ႁဝ်းၶႃႈလဵပ်ႈပၼ်ႇဝဵင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢႆးမွၼ်းဢွၼ်ႇသေ ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးတုၺ်ႇၵၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈယိပ်းပၢႆႉႁူဝ်သိူဝ်၊ ယိပ်းပၢႆႉဢွၼ်ႇသေ ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးလွႆးလွႆး တူၵ်ႉတၵ်ႉပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယႃႇပေလိုမ်း တႃႇၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ႁဝ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼမ် ရူတ်ႉၵႃးၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ
Photo:by SHAN ရူတ်ႉၵႃးႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပၢင်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈ 5/11/2020

ပၢင်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်းပိူင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶဝ် ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ဝႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လိူဝ် 50 ၵေႃႉၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇပွတ်းၼႂ် 10 မူင်းတေႃႇထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ 4-5 မူင်း၊ လုၵ်ႉတီႈလုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵႂႃႇတၢင်းပွၵ်ႉ 10 ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်၊ ပွၵ်ႉ 1 ပွၵ်ႉ 2 ပွၵ်ႉ 4 ၊ ၵႂႃႇတၢင်းႁူင်းယႃလူင်၊ ၵၢတ်ႇလူင်၊ ပွၵ်ႉ 8 တၢင်း ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈ၊ ၵၢင်မိူင်း၊ ၵွင်းၶႃး၊ ပွၵ်ႉ 12 ၊ ၵႂႃႇမၢၼ်ႈသူႈ၊ ၶူဝ်လွင်း၊ ပွၵ်ႉ 5 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မႃးၶွႆႈၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈလုမ်းႁူဝ်သိူဝ်- ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ဢၢၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပႆလဵပ်ႈဝဵင်း သူၼ်းတုမ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်မီးႁႅင်းၵူၼ်းၼမ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင် ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႈ တုမ်ၵုမ်ႁူဝ်ၵၼ် 50 ၵေႃႉၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ တင်းၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၸတ်းမိူၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇလၢႆး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ မိူင်းသူႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 26/10/2020 ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 32 ပီတဵမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၶူဝ်ၶမ်း) တင်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း လၢႆးပိူင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ 

ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တွၼ်ႈတႃႇၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်း တီႈ 6/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း(ဝၼ်းၼႆႉ၊ ၶၢဝ်းၼႆႉ လိုၼ်းသုတ်းတေလႆႈ ပူတ်းပၢႆႉ ႁႃသဵင်၊ ၵိုတ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင် သဵင်ႈသဵင်ႈ) ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ် 11 လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင် ႁဵတ်းသၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း တူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းၶေႃ၊ ႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်၊ ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း