Wednesday, July 17, 2024

ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်မီးပၼ်ႁႃ လိၵ်ႈလၢႆးသေ ပိူဝ်ႈတႃႇတႅမ်ႈတၢင်ႇ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မူႇၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တီႈ 26/07/2020 တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း၊ တူင်ႇဝူင်းတႆး ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တေႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ် တႅမ်ႈထႅမ်ပၼ်ဝႂ် (ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ15) ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် ပၢတ်ႊသပွတ်ႊဝႆႉသေ တေပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် တွတ်ႈၶႅပ်း တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝႂ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊၼၼ်ႉ တေလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်း လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၵူၺ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽိုၼ်ဝႂ် ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေလႆႈဢဝ်ၵိုၵ်းၵပ်းၸပ်းတူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ပၢတ်ႊသပွတ်ႊ သီလႅင် မီးဢႃႇယု၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပပ်ႉသီၶဵဝ် (CI) မီးဢႃႇယု၊ တင်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်/မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)။ ဝႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈထၢႆႇၽိုၼ်မိူၼ်မႃး ဢၼ်လႂ် 2 ၸုမ်ႇ/ၶျုတ်ႉ။ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တႅမ်ႈထႅမ်ပၼ် ဝႂ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်-ၼႆယဝ်ႉ။  

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/07/2020 ၼၼ်ႉ မူႇၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်သေ ႁၼ်ဝႃႈ- ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေတႅမ်ႈ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ဢိၵ်ႇ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေၵပ်းသိုပ်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇႁၼ်လီလႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈတႅပ်းတတ်း တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ။ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶမ်းဢိင်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ဢၼ်ၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်မိူင်းမႃး ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁဵတ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း၊ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃးႁဝ်း၊ တႃႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇဝႆႉတၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼႃးႁဝ်းၼၼ်ႉ မီးပၼ်ႁႃဢီႈသင် ၶၢတ်ႇဢီႈသင်ၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈႁႃ ၽူႈတၢင်တူဝ်သေ ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁူမ်ႈဝႃႈႁဝ်း ၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်မိူင်းမႃးၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈႁဝ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇ။ ၼိုင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၵေႃႈ မၼ်းတေပဵၼ် လွင်ႈဢၼ် ၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်၊ ႁဝ်းမႃးႁႃငိုၼ်းတွင်း တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလီၸႂ်လဵၵ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသင်လႆႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။ သင်ဝႃႈႁဝ်းၵႂႃႇ တွတ်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် သဵင်ဢွၼ်ႇၼိုင်ႈသဵင်ၵူၺ်းၼႆၵေႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတွတ်ႈပၼ်ၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်၊ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယိူၼ်ႉယိူၼ်ႉသေ ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်၊ 5 ပီၸင်ႇလႆႈသႂ်ႇ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉသုၼ်ႇလႆႈဢၼ်ၼႆႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းပႃးဝႃႈ- “ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈမီးၽူႈတၢင်တူဝ် ဝၢၼ်ႈႁဝ်းမိူင်းႁဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈပၼ်သုၼ်ႇလႆႈႁဝ်း ၼႂ်းသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈၸႂ်ႉသုၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၵၼ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။ 

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵၢၼ်ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝႆႉၵူၺ်း။ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တေသူင်ႇၵႂႃႇ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ လုၵ်ႉတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇထိုင်တီႈၾၢႆႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၽႂ်ၸႄႈဝဵင်းမၼ်း။ ပေႃးဝႃႈထတ်းထွင်တူၺ်း ၸၢႆးၼႆႉ ၼၢင်းၼႆႉ မီးသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ၶူပ်းငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇသူင်ႇမႃးၶိုၼ်း တီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းထႆး၊ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၼႆယဝ်ႉၸင်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်ႊ 089 6366895 ၊ 085 7174906 ၊ 081 4837912

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020 ။

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ (မျၢၼ်ႇမႃႇၵွင်ႇၸိတ်ႉဝုၼ်ႇယူင်း) ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 03/07/2020 ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ပၢတ်ႊသပွတ်ႊ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၊ ၸိူဝ်းမီးသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸုၸႃႈယိၼ်း မိူင်းႁဝ်း) ၼၼ်ႉ တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ၊ ႁႂ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႊသ်ၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းယူႇတီႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ လမ်းပုၼ်း လမ်းပၢင်း၊ ဢုတ်ႇတရတိတ်ႇ၊ ၽရႄႉ၊ ၼၢၼ်ႉ၊ ၽယဝ်း၊ ၵဵင်းႁၢႆး၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်တႄႉ တိတ်းတေႃႇၸူး လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ (မျၢၼ်ႇမႃႇၵွင်ႇၸိတ်ႉဝုၼ်ႇယူင်း) ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ လုမ်းၽွင်းတၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းတေတိူဝ်းငၢႆႈလူမ်ဝႆးလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း