Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပီမႂ်ႇတႆး

ၼမ်ႉတွၼ်းၽူလ်ၽွၼ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆးၵူႈတီႈတီႈယဝ်ႉၵႂႃႇတူဝ်ႈလီငၢမ်း လၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈၽႂ် မၼ်းသေၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႅပ်ႈၵိုင်ႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁင်းၽႂ်မၼ်း တီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၼႂ်းငၢၼ်း(ပွႆး) ပီမႂ်ႇတႆးလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇဢဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇၸွႆႈပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈလူမ်ႉတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းပၢႆႈၼီႈ ငိူင်ႉဝႄႈၽႆး ၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇမူၵ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး ၽႃသိူဝ်ႇ လႄႈ ၼႂ်းဝူဝ်ႇႁူၺ်ႈႁႃႉႁၢဝ်းလွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈလႆႈႁၼ်ဢူၵ်းႁၼ်ၸႂ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးပီမႂ်ႇတႆး...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပွႆးပီမႂ်ႇ

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လူႇၶၢမ်ႇတႃႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်းလႆႈငိုၼ်း 43,015 ဝၢတ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40 သႅၼ်ပၢႆ)။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-13/12/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း (3) ၶိုၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးသေ...

ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီမႂ်တႆး (2118)

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇသင်ႇပီၵဝ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး တီႈပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇ တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:40 မူင်း ထိုင် 11:50 မူင်း ။ လၢႆးတႃႇပဵၼ်ႁိင်ႇႁွႆႈၵၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်း...

ပီငူးယႂ်ႇၼၵႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ပီငူးလိူမ်ပႂ်ႉမွင်းၶွၼ်ႉ

ၼူ ၊ ဝူဝ်း ၊ သိူဝ် ၊ ပၢင်တၢႆး ၊ ငိူၵ်ႈ(ငူးယႂ်ႇ) ၊ ငူး ၊ မႃႉ ၊ ပႄႉ ၊ လိင်း ၊ ၵႆႇ ၊ မႃ ၊ မူ  မႄႈပီ...

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉပီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝဵင်းလႂ်ၸတ်းယႂ်ႇ

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ၼႆႉၸိုင် ပီတႆး 2117 ၼီႈ တေလႅၵ်ႈပဵၼ်ပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သေ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈမႄႈၵႅၼ်း သေ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းတူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်း၊  ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းၵေႃႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ မွၵ်ႇမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ ၊ တေႁဵတ်းလွင်ႈလူႇတၢၼ်းသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးပၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လိၵ်ႈတႄႉႁဝ်းၶႃႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယဝ်ႉ လွင်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးမူၼ်ႈၵျေႃႇၵႃႈဝႅၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းပၢင် ႁေႃးလိၵ်ႈလူင်၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ၊ တေႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလင်ႇၵႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ “ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ပၢၼ်တႆးသုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်”...

ႁၵ်ႉၾိင်ႈႁိုဝ်ႁၢၵ်းၾိင်ႈ

ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼိူဝ် Social Media ဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်းလင် လွင်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်း ၶိုၼ်ႈတဵၼ်ႈၵႃႈ Disco ၼိူဝ်ၶဵင်ႇသုင် (ဝေးထီး) ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢင်ႇ လႅင်းသႂ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီ သၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼုင်ႈဝႆၼၼ်ႉ...

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ယုၵ့်ယွင်ႈတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 500 ပၢႆ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ႈၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး 2117

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယုၵ့်ယွင်ႈတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ  500 ပၢႆ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ႈၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ။ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ့ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 6 – 7/12/2022  သွင်ဝၼ်းသွင်ၶိုၼ်း တီႈၵျွင်းလူင် မႁႃဝိႁႃရ ၵၢင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။  ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းၼႆ့ ပိူင်လူင်မၼ်း မီးၶပ်းမၢႆ ႁူမ်ၸူမ်းပီမႂ်ႇ၊လူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ့်မႂ်ႇ၊...

ပီမႂ်ႇတႆး

လၢႆလၢႆၵေႃႉ မိူဝ်ႈလႆႈယိၼ်းဝႃႈ - "ဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး" ၼႆ တေၵႂႃႇႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈငၢၼ်း(ပွႆး) တီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ် ၼၵ်ႉႁွင်ႉ (ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း)  မီးၽႂ် ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆၵမ်းလဵဝ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇဝူၼ်ႉထိုင်ဝႃႈ ၼႂ်းပွႆးၼၼ်ႉ မီးသင် လၢႆလၢႆ။ ငၢၼ်း(ပွႆး) ပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈပဵၼ်ပွႆးၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး(ၾိင်ႈငႄႈ) ၼႆၵေႃႈ ၽူႈတေဝူၼ်ႉၶဝ်ႈၸႂ်ထိုင် ငဝ်ႈလိူင်ႈတူၼ်ႈတေႃမၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးဢၼ်ႁဵတ်းၵၼ်ၼႂ်းငၢၼ်း(ပွႆး)ဝၼ်းပီမႂ်ႇၼၼ်ႉမီးသင် ႁႃၵူၼ်းဝူၼ်ႉ...

ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ၼႂ်းပီၶရိသ်ႉထ် 2022−2023 ၼႆႉ လၵ်းၼီႈပီတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ပီၵႃႇပဝ်ႈ (ပီပၢင်တၢႆး)။ ပီမိူင်းတႆးသမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် 2117 ၼီႈ - ၼႆ ယူႇ။ ၾိင်ႈၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပီမႂ်ႇၸွမ်း “လၵ်းၼီႈပီၵၢပ်ႇၸႆႈ” 60 လွၵ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းတႆးႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ၊ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉ ယမ်လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢဝ်ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈဢိင်...

ပီၼႆႉ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇမိူၼ်ၵွၼ်ႈၼႃႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶဝ်ႈလၢမ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ တေၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း တီႈၵႅပ်ႈမၼ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူဝ်ႇ တေဝၢၼ်းပရိတ်ႈ တီႈႁူင်းႁေႃမႂ်ႇ...

ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းၵႅပ်ႈ

ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈ ၵူၺ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်း ထိုင် 4:00 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈ ပႃး...

ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ၵဵင်းတုင် တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်း ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵႃႈဝႅၼ်၊   တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးဝႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4/12/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမိူင်းလီပဵင်းၸႂ် (ၵျွင်းမိူင်းပဵင်း) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ပီမႂ်ႇတႆးပီၼႆႉတီႈမိူင်းၼၢႆး တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ပွႆး၊ တေၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇတႅမ်ႈမူႇလိၵ်ႈၵၼ်

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တေထိုင်ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းၼၢႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ မၢႆတွင်းမူႇလိၵ်ႈၵၼ် တႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 40-50 ၵေႃႉ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img