Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပဢူဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇပၼ်ၶွၼ်ႇ PNLO

PNLO ယွၼ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလႆႈလႄႇႁႃၵူႈသၢႆႉယိုမ်ၶႂႃသေသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 2 သႅၼ် ၊ ထေႃႈၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 1 သႅၼ်  ဢမ်ႇပၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼႆမႃးလႄႈ  မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း  ပေႃးလႆႈလႄႇႁႃၵူႈယိုမ်သေပၼ် ဝႃႈၼႆ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ပူၼ်ႉမႃးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးသေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢူးဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ၼႃႇယၵ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတလူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတူၺ်းတၢင်းရူတ်ႉၾႆး သူၺ်ႇၺွင်ႇ-တူၼ်ႈတီး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်း ပၢင်ပႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဢူးဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ယိုၼ်ႈမႅင်ႇၶွင်တွၼ်ႈသေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး သူၺ်ႇၺွင်ႇတူၼ်ႈတီး၊ တႃႇၶိုၼ်းမႄးသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း တူင်ႇဝူင်းၸုမ်းသိုၵ်း PNO/PNA...

 PNO လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇသွင်းပျွင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သွင်းပျွင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ပၢင်လွင်း- လွႆၶေႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 14 လၵ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ထၢမ်မၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ သင်ဢမ်ႇမီး/ဢမ်ႇပႃးၵိုၵ်းတူဝ် ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵေႃႉမိုင်ႇပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ထဵတ်ႈထၢမ်ထိုင်ပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသေပူၼ်ႉပႅၼ်သလေႇၼႃႈတႃ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်း

တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းလတ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ႁဵတ်းသုမ်ႉသေပႂ်ႉၵဵပ်းတီႈတၢင်းလုၵ်ႉႁူဝ်ပူင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၶဝ်ၵေႃႈမႃးတင်ႈသုမ်ႉသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း လႄႈႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်တင်းၶဝ်ၼႆတႄႉ ၵဵပ်း ၵႃး လမ်း 4000 ပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ။ ပေႃးပဵၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးတႄႉ ၼိုင်ႈလမ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပျႃးၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ဢေႃႈၶဝ်ၵဵပ်း” ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း။ ပေႃးဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈႁႅင်းဢႃးလႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်းဝႃႈၼႆ။ “မၢင်ပွၵ်ႈၶဝ်ႁိုတ်းႁၢတ်ႇၸၢတ်ႇသႂ်ႇသေၵဵပ်းငိုၼ်းလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆဝဵင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ၶၢၼ်းငိုၼ်း ၶၢၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း/ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ႁွၼ်ႇထဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶၢၼ်းငိုၼ်း၊ ၶၢၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်းထုင်ႉဢိူင်ႇ ၼမ်ႉသီး၊ ၼွင်ၵႃး၊ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသမ်ႉ တၢင်းပွတ်း ထုင်ႉၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၼွင်မွၼ် တၢင်းပွတ်းသီႇသႅင်ႇ သမ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉသၢႆးၶၢဝ် ထုင်ႉပူင်း...

PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းပၼ်ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇသႅင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ် ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း 3 မိုၼ်ႇပျႃး ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းပၼ်ၵူၼ်း တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 20 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း  PNO ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 2-3...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်း ႁိူၼ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ်  ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်း/ ၶဝ်ႈသၢၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉပူင်း ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈသႂ်ႇၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ။ ဝၼ်းတီႈ 25/5/2022 ၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ...

ပႃႇတီႇပဢူဝ်းတင်းတဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၸွမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း

ပႃႇတီႇ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း PNO တင်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP တုၵ်းယွၼ်းတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း 10 ပၢႆ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း ဢွင်ႇပေႉ/ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈသေ တေလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတေမႃးၼႆႉ မီးသိပ်းပၢႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃးၼမ်လိူဝ် ၵူႈပွၵ်ႈ။ သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်း 2 ၵေႃႉ၊ 49 ဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉ တင်းမူတ်းမီး 98 ၵေႃႉ၊...

ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶႅပ်းမႄး ပႃႇတီႇပဢူဝ်း ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လႆႈၶႅပ်းမႄးပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ဝႆႉတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၶၼႅၼ်းသဵင်ပႃႇတီႇ  ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ...

ၵႃးႁႃသဵင် ပႃႇတီႇပဢူဝ်ႊ ပိၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇႁႃသဵင် ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇၸူးတၢင်း ဝဵင်းဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇပိၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶီႇၵႃး လူႉတၢႆ ၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ။   ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး  သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပ ဢူဝ်း (PNO)...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆး မီးသွင်ဢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၵႂင်ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 တေမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆးမီးသွင်ဢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်တိုၵ်ႉၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်း ထိုင်တီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတွတ်းပၼ်ပႃႇတီႇလႂ်ၼႆၵေႃႈမီးၼမ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁပ်ႉႁူပ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ႁွတ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ ႁပ်ႉႁူပ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ...

ပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်သီႇသႅင်ႇ မိူၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽိတ်းၵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သေ လၢတ်ႈဝႃႈတေပၼ်ၶိုၼ်းတီႈမႂ်ႇ ၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ  မိူၼ်တၢင်းသၢင်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2020 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း ထဵင်ႇတႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ၶုၼ်ႇၶျိတ်ႉထူၺ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸၢဝ်းပဢူဝ်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ - ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်းဢဝ်လိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဢူဝ်းသေ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဢူဝ်းဢႆ/ၼၢဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးပွၵ်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပဵၼ်ၶႆႈ/ဢႆ တင်းဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း ႁႆႇၵွင် ႁဵင်သိူင်းတီႈ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  သေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပဢူဝ်း (PHWC) ဢၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းပၼ်လွင်ႈယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးႁႆႇၵွင် ႁဵင်သိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈထၢမ်ႈၸၢင်ႉႁူဝ်ပူင်း ၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ဢႆပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ၼၢဝ်။တီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်း 50...

Latest news

- Advertisement -spot_img