Saturday, May 25, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်း ႁိူၼ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ

Must read

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ်  ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်း/ ၶဝ်ႈသၢၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉပူင်း ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈသႂ်ႇၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 25/5/2022 ၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းပၼ် ၼိုင်ႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ငိုၼ်း 3 မိုၼ်ႇပျႃးလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ပေႇ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဢိူင်ႇသၢႆလေး ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၶဝ် ငိုၼ်း 3 မိုၼ်ႇလႄႈ ၶဝ်ႈ သၢၼ် 1 ပေႇ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းပၼ် တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း PNO ၶဝ် တႄႇဢဝ်ဢႃယု 18 ပီ ထိုင် 35 ပီ ၸုပ်ႈၼိုင်ႈ။ 35 ပီ တေႃႇ ထိုင် 50 ပီ ထႅင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈ  ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တွင်းပၢၼ်ႇတီႈၶဝ်ယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ တေလႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶဝ် ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းၼႆၶႃႈ ဢေႃႈ။ သိုၵ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် တေလႆႈႁဵတ်း ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆလေးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 35 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉသမ်ႉ တင်းမူတ်း 33 ဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမႃး 2 ဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ပဵင်းတင်း ၼွင်ၵႂၢႆး။

“တေႃႈၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်းၶဝ် ဢၼ်ယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆတူၵ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ပဵၼ်လၢမ်းၵႃး ပဵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်း ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး။ တင်ႈတႄႇၶဝ်ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉမႃး ၼပ်ႉတႄႇဢဝ်ဝၼ်းၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ၵၢင်လိူၼ်ၼႃႈ မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်း၊ ငိုၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ၶဝ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေႇလေး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ဢထမ်ႇမ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ၊ ၵဵပ်းငိုၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈၵူၼ်းမိူင်း  ၼႆႉ ပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/5/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16/6/2022 ၵူၺ်း။ ငိုၼ်း တင်းၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတႄႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႃး။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုင်ႉပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ငိုၼ်းတင်းၶဝ်ႈတႄႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ၶဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သၢႆမၢႆၵူၼ်းတႃႇႁဵတ်း သိုၵ်းၶဝ်၊ ၶဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႆႉ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်လၢႆးၵူၺ်းၼႆဝႃႇ တီႈတႄႉမၼ်း တင်ႈၸႂ်သႂ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၶဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတႄႉ ၶဝ်တေပႆႇဢဝ် ၶဝ်တေဢဝ်ငိုၼ်းဢွၼ်တၢင်း ယွၼ်ႉၶဝ်လူဝ်ႇသိုဝ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ၶဝ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ တီႈႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉ မႃးတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၼႆႉၵူၺ်း ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၵူတ်ႉ ထုင်ႉပူင်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ၵဵပ်းငိုၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၸိူဝ်းပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆး လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၵေႃႈၺႃးၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းတၢင်းၵိၼ်မိူၼ်ၵၼ်။

ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးၵၼ်ႇတေႃး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ဢွင်ႇၶမ်းထီႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း တႄႇလူင်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ၊ ငိုၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တႅမ်ႉဝႆႉပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ် ၵဝ်ႇပဢူဝ်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း