Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထႆး

လုၵ်ႉတီႈ သယၢမ်မႃးပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး “ไทย” ၵွပ်ႈသင် ထႆးမီး “ယ” “ย” ဢမ်ႇမီး “ယ” “ย”

ထႆး “ไท” မီးၸိုဝ်ႈၶွင်ၵုမ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၽႃးသႃၶိူဝ်းႁိူၼ်းထႆး “ไท” ႁူမ်ႈတင်းၵုမ်ႇၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းၽၢၵ်ႈဢီးသၢၼ် ဢိၼ်ႊၻီႊ(ဢႃးႁူမ်) မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈလၢတ်ႈၽႃးသႃၶိူဝ်းႁိူၼ်းထႆး “ไท” ယဝ်ႉလႄႈ ၸၢဝ်းၵူၼ်းထႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈပဵၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းၵုမ်ႇၵူၼ်းထႆး“ไท”မိူၼ်ၵၼ်။ ၼႆႉပဵၼ်ႁဵတ်ႇၽူလ်(ႁေႇတုၽလ) လွင်ႈၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း“သယၢမ်” ၵၢႆယဵၼ်းမႃးပဵၼ်ၸိုင်ႈထႆး လူၺ်ႈ ၸွမ်ၽူလ်းပေႃႊ. ၽိၿုၼ်းသူင်ၶရၢမ်ႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈမိူင်းပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇတင်း “ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ” ၶွင်...

ထႆး ဢႃႊသျဵၼ်ႊလႄႈၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

လၢႆၽၢၵ်ႈသူၼ်ႇၼႂ်းထႆး ၶႅင်ႇၵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇမီးဢူငဝ်းလႄႈမီးသူၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈတင်းမူတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶတ်းၶွင်ႈၵၼ်တင်းလၵ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸိူ ဝ်းပဵၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီ ဝၢၼ်ႈပီႈမိူင်းၼွင်ႉဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်း ၸမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၽွၼ်းလီၼင်ႇၵၼ် သင်ဝႃႈဝၢင်းတမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလၵ်းၵၢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလႆႈ လႄႈ မႄႇမုၼ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လိူဝ်ၼႆႉ။ လူၺ်ႈလၵ်းပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈလီငၢမ်းသုတ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင် သဵတ်ႇထႃ ထဝီႊသိၼ် လူင်ပွင် ၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်းလဵဝ်...

ထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေယူႇၵၢင်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶၢဝ်ႇ Bangkok Post ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ တႃႇတေၵေႈလိတ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၵပ့်ၵိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် မိူင်းထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ႁႂ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ ။ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၼႆႉ...

ပိုတ်ႇသၢႆမၢႆ “ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ” မိူင်းထႆး ပဵၼ် 1 ၼႂ်းဢႃႊသျဵၼ်ႊ(ASEAN)

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်ႈၶေႃႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃယု 14 ပီ ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂၢတ်ႇယိုဝ်း ၼႂ်းႁၢင်ႈ(ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း) ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၼႂ်းၸၼ်ႉသၢမ် ၽႃႊရႃႊၵွၼ်ႊ ၵၢင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ် တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈလိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။ ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉမီးၵွင်ႈ ပႃးၵွင်ႈမႃး လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် လွင်ႈဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂၢတ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်ႉတိုၵ်းတီႈၶၢႆသိၼ်ၵႃႉ လႄႈ တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၽူႈၵူၼ်း ဢၼ်ဢႅဝ်ႇႁႃ သိုဝ်ႉၸၢႆႇၶူဝ်းၶၢႆ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်း ႁဵင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ်  ၼမ့်တွၼ်း ၼိူဝ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ့်သေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ  - ၶၢဝ်ႇ Asia News ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ ။ ႁူင်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၊ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူႈပွၵ်ႉၵူႈယွမ်ႇ တႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉသေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် 15/9/2023 ၼႆႉ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇသဝ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆႈမီႈ (ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်၊ ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ်မူတ်းသေ ဢမ်ႇတေႃႇဢႃယု၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ) ၼႆယဝ်ႉ။ Chiangmai Immigration တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ၵျပၼ်ႊႁဵတ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလပ်ႉ ႁႂ်ႈထႆးၶိုၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတႆးတႂ်ႈမိုဝ်းဢင်းၵိတ်းၵုမ်းၵမ်

ၼႂ်းၽွင်းသိုၵ်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ) ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ထႆးၶိုၼ်ႈယိုတ်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 4 ၸႄႈတွၼ်ႈ ၽွင်းယူႇ တႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင်ဢင်းၵိတ်းဝႆႉ။ ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇထႆးလႄႈၵျပၼ်ႊတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တၢင်းၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၵျပၼ်ႊ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။ တၢင်းၾၢႆႇဢၼ်ႊၻႃႊမၼ်ႊလႄႈဢၢဝ်ႇထႆးတင်ႈတႄႇႁူဝ်ႁိၼ်လူင်းၵႂႃႇ။ ၾၢႆႇတၢင်းၼိူဝ်ႁူဝ်ႁိၼ် ၶိုၼ်ႈမႃႊႁႂ်ႈပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶွင်တပ်ႉႁိူဝ်းထႆး။ ထႆးလႆႈၸတ်းတင်ႈတပ်ႉၽႃႊယပ်းၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 1941 လႄႈမီးၸွမ်ႁၢၼ်ၸရုၼ်ႊ ရတ်ႊတၼၵုလ်ႊ သေရီႊရိူင်ႊလိတ်ႊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မီးၼႃႈတီႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်းႁူမ်ႈတင်းတပ်ႉၸုမ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵေႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးထိုင် 1500 ပၢႆ  လူႉတၢႆမီး 10 ပၢႆ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ယင်းပႆႇတဵမ် 10 ဝၼ်းၵေႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ဢႃယု 8 ဝၼ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ ဢႃယု 25 ဝၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ထႆး ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ – ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - မိူင်းထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၸိၵ်းၸွမ်ၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵႂႃႇ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇ...

COVID 19 ၽႄႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈလွင်ႈယူႇသဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး

တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ၽႄႈလၢမ်းမႃးၸွမ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းၼႆသေ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းယူႇ လၢႆလၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢႆလၢႆႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်။ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်လိူၼ် သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း  ႞ ဝူင်ႈပၢႆၼႆႉ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ၊...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉႁိူၼ်း လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၶူဝ်းၶွင် ၼမ်မႃး

ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်း၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉသမ်ႉဢွၵ်ႇသွၵ်ႈ ယႃႉႁိူၼ်း ယႃႉယေး ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ၊ လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထပ်းၵၼ်မႃး။ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃး ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉတဝ်၊ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်း...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ၼမ် ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငၢၼ်းၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ၊ ယႃႉၶဝ်ႈ ႁိူၼ်းၶဝ်ႈယေးလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်လိူဝ် တၢင်ႇၶၢဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပီ 2020 ၼႆႉ တႄႇႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img