Friday, February 23, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ထုၵ်ႇလီႁႄႉႁၢမ်ႈသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ

ၼၢင်းတေႃႊဝၵ်ႉၵုလ်း ၵႃႊမၢၼ်ႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယေႊမဵၼ်ႊ ဢၼ်လႆႈသူး/ရၢင်းဝလ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူဝ်ႈပီ 2012 လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/02/2018 ဝႃႈ-ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁႄႉႁၢမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ မႆႊရိတ်ႊ မႅၵ်ႊၵႂၢႆႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႆႊလႅၼ်ႊၼိူဝ် လႄႈတေႃႊဝၵ်ႉၵုလ်း ၵႃႊမၢၼ်ႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယေႊမဵၼ်ႊ ဢၼ်လႆႈသူး/ရၢင်းဝလ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မႃးယဵမ်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသျ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်သူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇၶၢၼ်းၸႂ်ႉတဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်တေႃႉသူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင် သဝ်း သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ လွႆပၢင်လူမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း 10 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈတဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်သူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လွႆပၢင်လူမ်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈတွၼ်း ၼႄႇ...

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢမ်းၶႂၢၵ်ႈႁဵတ်းတၢင်းဢဝ်ပႃး လိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလႆႈလူႉသုမ်းလိၼ်သူၼ် ယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ် လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 06/02/2018 ၶွမ်ႊမတီႊသၽႃးမိူင်းတႆး၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ Taunggyi City Hotel ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူဝ်ႇမူဝ်း...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸီႉၼႄးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၢႆၵမ်းထပ်းၵၼ်

ၸုမ်း SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူးၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်း မိူင်းတႆးလႄႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2017တင်း ႁူဝ်ပီ 2018 ၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/01/2018 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး Shan Human Rights Foundation (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီး...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ တဵၵ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈတဵင်ႇၶဝ်ႈသူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇၶၢၼ်းၸႂ်ႉတဵင်ႇၶဝ်ႈသူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ လွႆပၢင်လူမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းပျီႇ တူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈ ပၢင်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈသူင်ႇၶဝ်ႈပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လွႆပၢင်လူမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းၵႂႃႇ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ထွမ်ႇငိၼ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/01/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း ၶမ်း တင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း ၸယၽ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇဢႅဝ်ႇၵဵပ်းသၢႆမၢႆၽူႈၶဝ်ႈၵေႃ – ႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း – ၸိူဝ်းၶပ်းၶိုင်တႃႇပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးတီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း ၸယၽ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇႁႃၵဵပ်း/တွင်ႈထၢမ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း။ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸၢႆးလဵၵ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်ၶဝ်ထၢမ်ၼႆႉလွင်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း CSSU ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉထတ်းတိုၵ်ႉထၢမ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းႁဝ်းယူႇဝႃႈပဵၼ်သင်တႄႉ” ဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ် ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 တေႃႇ ႁူဝ်လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ၼႆႉၸုမ်းၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ...

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉ မိူင်းတႆး သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၽူႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈ ၾၢႆ ႁႅင်းၼမ်ႉ

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉ မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ်ပၢင်ၵုမ် IFC ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဢမ်ႇယဵၼ်လႄႈ မီးလွင်ႈႁၢမ်ႈတပ်ႉၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး Action For Shan State Rivers (ASSR) သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း “ၽူႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆႁႅင်းၼမ်ႉ”...

ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ(ၵေႃႉၵဝ်ႇ) တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဝႆႉၵူၼ်း 2 ၵေႃႉသေ တဵၵ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ပၢႆႈလူင်းၸူးၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ TNLA တိုၵ်ႉၶႅင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ပၢႆႈၸူးၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 03/01/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆ၊ ဝၢၼ်ႈႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးလုၺ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႈပူင် မႃးယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၸလွပ်ႈ/သႃလႃး ၼႂ်းဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 4 တီႈၼၼ်ႉ တေႃႈ လဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼၼ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉၶူဝ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်လႄႈ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2017 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး Shan Human Rights Foundation (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းပဵင်း မီးသိပ်းတပ်ႉၵွင် မိူၼ် တပ်ႉၶလရ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 6 ႁဵင်ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 6 တီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ယွၼ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼဢၼ်ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်း 20 ပီၼၼ်ႉ တတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊမႃးထိုင် ၵၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၸမ် 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတိုၵ်းတေႃး လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းပေႉၵိၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ တေတုၵ်းယွၼ်း တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၵႂႃႇတေႃႇပေႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတဢၢင်း TSYU တင်း ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမရ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆထုၺ်ႇလိၼ် တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆထုၺ်လိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်လိၼ်ပၢင်ပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5-6/12/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆ 7005 တပ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ဢၼ်ပၵ်း တပ်ႉဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းၶမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈၶဝ်ႈထႆထုၺ်လိၼ်...

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လွင်ႈ တဵၵ်းတဵင် ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း