ၶွမ်ႊပၼီႊ “ဝႃႉ” ႁူင်ပင်း ယႃႉသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုင်ဢဝ်တီႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

117

ၵူၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵႂႃႇထုၺ်ယႃႉ တီႇၽဵဝ်ႈ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်းသေ တိုဝ် ယိုတ်းဢဝ် တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တႃႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ သၢင်ႈႁူင်းႁုင်လဵၵ်း လႄႈ ႁူင်းႁုင်ယၢင်တင် Rubber ။

ႁူင်ပင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း
SHRF/ တီႈလိၼ်သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 29/9/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်း ၶွင်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႈတီႇၽဵဝ်ႈသူၼ် တူၼ်ႈမႆႉ ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မွၵ်ႈ 50 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တႃႇတႄႇၶိုင်သၢင်ႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ၊ ႁူင်းႁုင်ယၢင်တင်။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝႃႉၶဝ်သိုပ်ႇႁဵတ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉ မၼ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇၵႃးၸဝ်ႈသူၼ် 69 ၵေႃႉ ၼႆႉၵူၺ်း။ တေတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ယင်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၵူၼ်းၾင်ႇတၢင်းမိူင်းထႆး လူးၵွၼ်ႇ။ လူမ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇသႅၼ်ႈသႂ်၊ ၼမ်ႉၵေႃႈ တေတူႇတေၼဝ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်းၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၼိူဝ်တီႈလိၼ်ဢၼ်မီး 100 ဢေႊၵႃႊ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တႃႇၶိုင်ႁႄႈ မႅင်ႊၵၼိတ်ႊသ် Manganese Processing Factory တင်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင် Rubber Crumb Factory ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်ႁိမ် ဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 11/9/2021 ၼၼ်ႉၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ႁွင်ႉတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ဝႃႈတေသၢႆပၼ် ၼိုင်ႈဢေႊၶိူဝ်ႊလႂ် ငိုၼ်းထႆး 300,000 ဝၢတ်ႇ (ၶၼ်တီႈလိၼ် ၼိုင်ႈလွၵ်း 40 ပေႇ x 60 ပေႇ ဢမ်ႇယွမ်း 1 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ သေတီႈ)။ ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ပၼ်ၶိုၼ်းတႃႇ 50 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၵေႃႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း။ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ထွမ်ႇၸွမ်းယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ် ဢမ်ႇတၵ်းသဵင်ၸွမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး တုၵ်းယွၼ်း။

ႁူင်ပင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း
SHRF/ ၽႅၼ်ႇတီႈ တီႈလိၼ်သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ် ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇဢဝ်မၢႆမီႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢဝ်သေမဵဝ်းမဵဝ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းသင် တေႃႇထိုင်လုမ်းၶဝ် ပေႃးပိုတ်ႇၶိုၼ်း တေၸၢင်ႈလႆႈၵႂႃႇ ၸွမ်းပိူင်လုမ်းတြႃးၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႈယူဝ်းၸိုၼ်ႈသႂ်တႄႉတႄႉၸိုင်”- ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉႁိမ်ၸိင်း ယိုတ်း ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉလႄႈ သေ ၵၢၼ်လုမ်း ၵၢၼ်ၸၢႆး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈပိုတ်ႇ။ တႃႇတေၶိုၼ်ႈ လုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်း ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈ လႄႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းထႅင်ႈ ႁႂ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉၵိုတ်းယင်ႉ ၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ဢဝ်တီႈလိၼ် ၶိုၼ်းမွပ်ႈ/ဢၢပ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၶိုၼ်း ၽႂ်းၽႂ်းသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ