ၶျႄႇရီႇထႅတ်ႉ ၽူႈၵႅမ်တူဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၺႃးတီႉ

104

ၶျႄႇရီႇထႅတ်ႉ  လႄႈ ပျေႉၽဵဝ်းၼၢႆႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 သေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505။

ဝၢႆးလင်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၺႃးတီႉယဝ်ႉလႆႈ 8 လိူၼ် ၽူႈၵႅမ်တူဝ်မၼ်းတင်းသွင်ၵေႃႉ ၸင်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီႉ တီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းၶဝ်ဢၼ်မီးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

“ၶႃဢမ်ႇၺႃးတီႉမိူဝ်ႈၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇၶႃယူႇတီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႆႉသေ ပႂ်ႉတူၺ်းၶႃဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၶႃ ၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇလူၺ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ၸူဝ်ႈ NUG ၼႆသေၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇဝိၼ်းထုၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၵေႃႉဢဝ်လိူင်ႈ”- ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းယူႇၼေႇပျီႇတေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈသေ ၶၢဝ်ႇ  RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

ပီ 2015 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၊ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းသူင်ႇၸုမ်း ပလိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်းမႃး။ ၸုမ်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ပျေႉၽဵဝ်းၼၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်၊ တူဝ်ၶျႄႇရီႇထႅတ်ႉသမ်ႉလႆႈမႃးယူႇၸမ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇသေ ယူႇသဝ်းမိူၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်။ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈၵိုၵ်းၸွမ်းႁွမ်းပႆတႃႇသေႇ ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၶျႄႇရီႇထႅတ်ႉ (ၽူႈၵႅမ်တူဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ) ၺႃးတီႉၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတၢင်းႁိူၼ်းပေႃးႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းမၼ်းၼၢင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ