ၵူၼ်းလူင်ဢိူၺ်!! ပေႃးတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵဝ်ၵဝ်မႂ်းမႂ်းယူႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမုင်ႈမွင်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း

0
337

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယွၼ်ႉသင်ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႄမႃး ၶေႃႈယွၼ်ႉမၼ်းမီး 3 ၶေႃႈ။ 1.ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းသေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်း။ 2.ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်တေႃႇ NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း။ 3.တၢမ်တူဝ် NLD ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႉၵၢၼ် ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်တေႃႇၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ တေမီး 3 ၶေႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
Photo:by Hurn Kayang Facebook: ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ သမ်ႉတေမီးသင်ထႅင်ႈၶႃႈလႃႇ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးတေႃႉတႆႇ ၶႆႈၼႄၵၼ် 1.ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉမၼ်း ၼႆႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆလႄႈ NRPC ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ တၢမ်တူဝ် NRPC ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း။ ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႈ 2.ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဝႆႉ ထၢၼ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈႁႃပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ တေပဵၼ် 2 ၶေႃႈၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၼႆႉသေတေသိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ။

တီႈ NRPC ဢၼ်ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်ၾၢႆႇႁႃလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးတင်းဝႃႈဢမ်ႇသိုပ်ႇ ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးသေယဝ်ႉ တေဝႆႉၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၼႆႉ ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၼႆတႄႉ တႃႇတေၶိုပ်ႈၼႃႈ တေဢမ်ႇမီး၊ ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ် တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ၼႃႈမၼ်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆႉ မိူဝ်ႈလႂ်ဢႃႇယုၸမ် 40 ပၢႆ 50 မႃး ၸင်ႇတေၽႅဝ်မႃးၼႂ်းမိူင်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉတေႃႇထိုင် ဢႃႇယု 40 ပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶွင်ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်း။ ဝၢႆးသေၽႅဝ်မႃးၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ လႆႈယူႇ လႆႈထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ တူၵ်းၶွၵ်ႈ တေမီးယူႇၶၢဝ်း တၢင်း 30 ပီမိူင်း၊ ဢၼ်လႆႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းတႄႉတႄႉ တိုၵ်ႉႁႃမီးမႃးၼႂ်းၶၢဝ်း 6 ပီ 7 ပီၼႆႉ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈမၼ်းၼၢင်းဢွၼ်ႁူဝ် NRPC သေသုတ်ႉၸူး လွင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶၢတ်ႇႁၢင်ႇၵၼ်ဝႆႉတင်း ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၶွင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ဝႆႉ။ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းလၢႆးသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ် NRPC ပၢၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ တေဝႃႈၵူၼ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆၵေႃႈတေမီးယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ၵုမ်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵူၺ်းဝႆႉပိူင်ယႂ်ႇ ၾၢႆႇ(Technically)သေယဝ်ႉ ဢဝ်လၢႆးသၢင်ႈလၢႆးႁဵတ်းမၼ်း ဝႆႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ လွၼ်ႉၵႅၼ်မၼ်း ဢၼ်တေလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇတွၼ်ႈတီႈ 2 ပႅတ်ႈ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေလႆႈၵႄႈလိတ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉဢဝ်လွင်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်ၼၢမ်း မႃးတႅၼ်းတၢင်သေယဝ်ႉ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပွႆးၼႂ်းလၢမ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢၼ်တေလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်တႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးမႃး။

တီႈတႄႉမၼ်း ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆၵေႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1963 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းႁိုဝ်ႉ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃးႁိုဝ်ႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၽူႈယႂ်ႇၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းတၢမ်တူဝ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႆႈႁူပ်ႉလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးသူႈမီးမႃး။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉၼႂ်း NRPC လႄႈ ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးဝႆႉဢီႈသင်ၼႆ ပေႃးတင်းဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ မၢၵ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႁၢႆၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၵေႃႈ ပေႃးဢိမ်ႇၶဝ်ႈၵေႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁၢႆယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ ၵႂၢမ်းလူလၢႆၵၼ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်လိူင်းၸိူင်းၼႃႇၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး မၢၵ်ႈမုၼ်းမႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေၵျေႃႇသိူဝ်းမႃးသေယဝ်ႉ တႃႇတေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁိုဝ်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇတေယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈသေ ႁဵတ်းၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းထိူၼ်ႇႁိုဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်းယဝ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းၶဝ်လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၼႂ်းၼႂ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁႃလၢႆးတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်တႄႉတႄႉ ႁႂ်ႈပေႃးဝႆႉၼၵ်း တေႃႇႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သေ ဢုပ်ႇတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

မိူဝ်ႈၵႆႈႁဝ်းၶႃႈမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်းၼႂ်းၸႂ်ၶဝ် လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၼႂ်းၼႂ်းၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႅၵ်ႇၵွင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၼႂ်း UPDJC ၶဝ် မီးဝႆႉယူႇသၢမ်ၶႃႈၵဵင်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၵွၼ်ႇတေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 4 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇ JMC ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃးတင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် 3 ၶႃၵဵင်းၵူၺ်း ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ၊ ၼႂ်း JMC ၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးဝႃႈၾၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ် JMC ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် JICM ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၽေႃႇသၢင်ႈ NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ။

ထိုင်မႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေမႃးလၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇထိုင်ဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇ JMC ၼႆႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၸင်ႇ ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶွင် UPDJC ၼၼ်ႉ လႆႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇသေ ထွမ်ႇငိၼ်းဢဝ်ၵူၺ်း။ ၸင်ႇဝႃႈမိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈထၢမ်ထဵင်ၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း၊ ၼႂ်းဢၼ်ၶဝ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇတေႁူမ်ႈငူပ်ႉငီႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇပႃးၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။

သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ် JMC ၵူၺ်း၊ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃးယဝ်ႉ၊ ပေႃးၼႆ ဢၼ်ဝႃႈ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇတေသိုပ်ႇ သၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်ၶႃႈလႃႇ၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႆႉၵႆႉတူၵ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈတီႈ 3 ဢၼ်တေႁဵတ်းၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ၵၢၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ 8 ၶေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်တမ်းဝၢင်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ တႃႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵႂႃႇ 8 ႁူဝ်ၶေႃႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇၵူၺ်းတေႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း JMC ၵူၺ်းတေႁဵတ်းၵႂႃႇ၊ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈပႃး မိူၼ်တင်းဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်ၼႆႉမိူၼ်တင်းဝႃႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၾၢႆႇႁဝ်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းဢိူဝ်ႈ ၼႆၸင်ႇယွမ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇသေယဝ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈပၢင်ၵုမ် JICM ပေႃးလႆႈလူႉ၊ ၶႅၼ်းတေႃႈယိူၼ်ႉယွၼ်ႇပၼ် ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼၼ်မႃးလႄႈ ၾၢႆႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၵေႃႈ ယိူၼ်ႉယွၼ်ႇသေ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆ ဢၼ်တေသိုပ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ ႁူဝ်ၶေႃႈလူင် 8 ဢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈယူႇတီႈ UPDJC ၵူႈၸုမ်းၸၢဝ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ။ မိူဝ်ႈလႂ်တူၵ်းလူင်းဢၼ်ၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉမႃး ၸင်ႇၽႅဝ်ပႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းတီႈ 4 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇလႆႈၼႆ မၼ်းမီးပိုၼ်းမၼ်းမႃး။

တီႈၼႆႈမၼ်းၼႄဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း တေႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်။ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇပႃးၼႂ်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ႁွႆႈလဵဝ်ၵၼ် တေဢမ်ႇၽၼ်ႈမိုဝ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဝႆႉၾၢင်ႉဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း။

သမ်ႉထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ပေႃးတင်းဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉမၢၵ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ တေႁၢႆၸၢႆႇၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင်ၼႆ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈဝူၼ်ႉ ပၢႆးႁၼ် ယူႇတီႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၼ်းလဵဝ်ႁဵတ်းမႃး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၼ်းလဵဝ် ဢွၼ်ဝူၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆၵေႃႈၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈၵႆႈ ႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈမႃးၶႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ NRPC ၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉလိုၵ်ႉၼႂ်းၶွင်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈမႃးယူႇ။ မၼ်းတိုၼ်းတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ၊ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမၼ်းၼၢင်းၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ႁဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်လၢတ်ႈမႃးဢွၼ်တၢင်းဢိူဝ်ႈ တႄႇဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ပေႃးၽိတ်းဝႆႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်သၢင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊလႄႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ မၼ်းတႄႇတီႈမိူင်းတႆးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ ပေႃးမီးၵိုၵ်းၵပ်းပိုၼ်းမိူင်းတႆးမႃးယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းယင်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းယင်းဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ။ ပေႃးတေသိုပ်ႇ ဝႆႉၸႂ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊၵေႃႈပဵၼ်ၶဝ်ၵူၺ်းဢွၼ်သၢင်ႈ၊ ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ သၢင်ႈပၼ်ၵူၺ်းၸင်ႇလႆႈ ပေႃးဝႃႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ၼႆတႄႉ တင်းဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတေႁၢႆၶႃႈ။

ၵွပ်ႈသင်လႄႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ် တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈတႃႇတေႁပ်ႉၸႂ်ႉ ႁိုဝ် ႁဵတ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၺ်းယူႇတီႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၼ်းလဵဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ၵူႈယၢင်ႇၵူႈလွင်ႈ ၵူႈၸွၵ်ႉၵူႈၸဵင်ႇလႄႈ ဢဝ်ႁူဝ်ပဵတ်းႁူဝ်ၵႆႇ။ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈသုင်သုတ်း ဢမ်ႇႁူႉပွင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဢမ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ဢမ်ႇသၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၼၼ်မႃးလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵင်းတၢၼ်ႇမိူဝ်ႈပၢၼ် လုင်းတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ မီးၶေႃႈထတ်းသၢင်ၵၼ်မႃးယဝ်ႉ။

ပေႃးၼႆယူႇၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇ EAO ဢၼ်တေ သိုပ်ႇတေႃႇၼႃႈၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ယဝ်ႉၶႃႈလႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၼႂ်း NRPC ၶဝ်ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈမႃးၸႅင်ႈလႅင်းယဝ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်သိုပ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇတင်း ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇ PPST ဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်မီးယူႇ 7 ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇသေယဝ်ႉ မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် NCA ဝႃႈၼၼ်မႃးယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈတေပဵၼ်ၼၼ်မႃးတႄႉတႄႉ တမ်ႈတီႈ NRPC ၼႆႉ 1.ပေႃးတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉ Idea လႄႈသင်၊ 2.ပေႃးတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇထႅမ်ထႅင်ႈၵူၼ်း ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇမီးဝႆႉလႃးလႃးၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶိုပ်ႈၼႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇပိုင်ႈလီငၢမ်းသေ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ယူႇၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၾၢႆႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈၾၢႆႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလီယဝ်ႉ တၵ်းတေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းၽႂ်မၼ်း တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉ။ ပေႃးၼႆ Vision ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တႃႈမုင်ႈၶွင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်၊ Vision ဢၼ်ဝႃႈၶေႃႈ ဢဵၼ်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႆႉလိုၵ်ႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ဢီႈသင်၊ Vision ဢၼ်ဝႃႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပိူင်ၵၢၼ် တၵ်းလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ တေတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ ၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ဢမ်ႇၸူးၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ဢီႈသင်ၵူၺ်းၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်း လႆႈပဵၼ်ႁွႆႈလဵဝ်ၵၼ်ဝႆႉ တူၵ်းလူင်းၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်ဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃၼႆၸိုင် လွင်ႈဝႃႈႁူမ်ႈယုၵ်ႉၽဵင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပႆႇမီးလႆႈ။

ၵႃႈၵူၺ်းတေပဵၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈ၊ ပေႃးဝႃႈလႆႈဢုပ်ႇတင်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁိုဝ် တပ်ႉမတေႃႇ၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇတၢင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသေလုၵ်ႉမေႃး၊ ပေႃးဝႃႈၾၢႆႇၼိုင်ႈယဵၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈလုၵ်ႉမေႃး၊ ပေႃးဝႃႈၾၢႆႇၼိုင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၶိုၼ်း လုၵ်ႉမေႃးၶိုၼ်းၼႆ တေႁဵတ်းၼႆပၼ်ႇထူင်ႇဢူင်ႇဢူၺ်ႈဝႆႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ တႃႈမုင်ႈလႄႈသင်၊ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႄႈသင်၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပိူင်ၵၢၼ်လႄႈသင် ႁူမ်ႈၵၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ယုၵ်ႉၽဵင်ႇလႆႈယူႇၼႆတႄႉၸိုင် တိုၼ်းတေသူႈလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ ဢမ်ႇၼၼ်တႄႉ ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေ ပဵၼ်ၵဝ်ပဵၼ်မႂ်း၊ လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၼႂ်းၼႂ်းမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၼႃႈတီႈဢွၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ၼႆတႄႉၸိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဝ်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼႆၸိုင် မွင်းၵေႃႈလႆႈတၢင်းမွင်းလၢႆလၢႆ၊ တေပဵၼ်မႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝႆႉမိူၼ်ႁဝ်းၵူၼ်းဢွၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းလူင် ၸိူင်ႉၼၼ်သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်း တီႈၼႆႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

10/12/2020

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE