Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းႁဵင်ပၢႆၸွမ်းႁႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁၢႆၼႂ်းထမ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းႁဵင်ပၢႆ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸွႆႈၵၼ် ၸွမ်းႁႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူၼ်  ၼင်ႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ မိူင်းဢမေႊရီႊၵႃႊၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမႆႉ ၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈသေမႃးႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းႁႃလုၵ်ႈဢွၼ် 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးသွၼ် 1ၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ် 13...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇတီႈလွႆယူၼ်းၶမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈသူႇၼိုင်ႈ ပဵၼ်ထၢတ်ႈလွႆယူၼ်းၶမ်း တီႈဝၢၼ်ႈသူပ်းသၢႆ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆၶႃႈ။...

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ႁူပ်ႉပၼ်ႁႃလွင်ႈၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/06/2018 ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 5 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႃၼႂ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း Tanggyi...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 17 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈလၵ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႉလႆႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢၢင်ႈၶိုင်လၵ်ႉလူတ်ႉ ၶိူင်ႈပၢႆႈၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈ လွတ်ႈသေထုၵ်ႇတီႉလႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်း (မိူဝ်ႈၼႆႉ) မွင်ႇသိၼ်ႇမိၼ်းၼွင်ႇ ဢႃယု 17 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ တိူင်းမၵူၺ်း ၶိုင်ဢၢင်ႈလၵ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းထမ်ႈၼၢင်းၼွၼ်း ၵဵင်းႁၢႆး လၢႆၾၢႆႇၸွႆႈၵၼ်ႁႃ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး 12 ၵေႃႉလႄႈၶူး1ၵေႃႉ ႁၢႆတူဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်။ ဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၶူးႁူမ်ႈၵၼ် 13 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈ ၼၢင်းၼွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈ ၵၼ်ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇပႆႇထူပ်း။ ၸုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

သင်ၶလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈထွမ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ(တၢၼ်ႈၶႆႈ) တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်မွၵ်ႇမႆႇ/ ၵျွင်းၵွင်းမူးၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈဝႆႉဝႃႈ“တေၶၢမ်ႇၸူမ်ၼႄႇ...

ၽူႈၼမ်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ်လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈမိူင်းၶၢင်

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႅင်းသႂ်ႁိူင်း ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁူမ်ႈတင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း တၢင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်။ ဝၼ်းတီႈ 14-19 /06/2018 ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႅင်းသႂ်ႁိူင်းဢိၵ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတီး...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်ပွၼ်ႈထမ်းပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉယေႃးတူဝ်မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။ ထမ်းတြႃးဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပွၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉတႄႉဝႃႈ - ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉဢၼ် ၵိူတ်ႇမႃးတီႈမိူင်း ၵူၼ်းၼႆႉ မႃးပဵၼ်ၶႅၵ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ 1,000 တူၼ်

ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼ်ႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူင်းတုင်းသွမ်း ႁပ်ႉတႃႇၼတၢင်းလီ တီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တႃႇ 1,000 တူၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူႇတၢၼ်းလွင်း သွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်သၢႆမိူင်း ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းႁွမ်...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇတီႈၵေးသီး ၾႃႉၽႃႇၺႃးဝူဝ်းတၢႆထင်တီႈ 5 တူဝ်

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဝူဝ်းပၢႆႈသွၼ်ႈၾူၼ်တႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ ၺႃးၾႃႉၽႃႇတၢႆထင်တီႈ 5 တူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 19/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 – 4 :00 မူင်းၾူၼ်လူင် တူၵ်းႁႅင်းၾႃႉၽႅတ်ႇ ၾႃႉလင် ၾႃႉ ၽႃႇၺႃးဝူဝ်း 5 တူဝ်တၢႆထင်တီႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵေႃႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵေးသီး ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ...

ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၸုမ်း TYO ပၢင်လွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 30 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20-22/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4:30 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO တင်း ၸုမ်းၵပ်း သၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးထုင်ႉမၢဝ်း တႆးလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆၸုမ်းႁွမ်းငိုၼ်းၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ14/06/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်းမိူင်းမၢဝ်း၊ ၸုမ်းၶွတ်ႇၽၼ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင်၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်လႄႈပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းမူႇၸေႊတင်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈ ႁွမ်းၶူဝ်းၶွင်မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်း၊ ၶႅပ်းတိၼ်၊ ၽွင်သၵ်ႉၶူဝ်း ဢိၵ်ႇငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ တေႁဵတ်းပၼ်လၢႆႊသိၼ်ႊလူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈလၢႆးၶႃႈ ပၢႆလိူၼ်ၼႆႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇ လၢႆႊသိၼ်ႊလူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 -28/06/2018 လႄႈပွင်ႇလႅင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူင်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉ တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 15/06/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇလူတ်ႉၵႃးၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တႃႇႁဵတ်းဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊလူတ်ႉၶိူင်ႈ။ ဢၼ်ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူတ်ႉၵႃး တေလူင်းႁဵတ်းပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 – 28/06/2018...

ႁၢၼ်လဵတ်း ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇပပ်ႉ ႁၢင်ႈလူၼ်ႉၵိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်း

မေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ ႁၢၼ်လဵတ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇပပ်ႉ ႁၢင်ႈလူၼ်ႉၵိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်း တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/06/2018 မေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၢၼ်လဵတ်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆး သၢႆလႅတ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇပပ်ႉႁၢင်ႈလူၼ်ႉ ၵိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်း မၢႆ 3 လႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈႁူင်းၼႄပၢၼ်း သီ(ႁၢင်ႈ)...

ၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  သွင်ၵေႃႉ ၽူဝ်မေး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႃးၵွင်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ သွင်ၽူဝ်မေး လူႉတၢႆထင်တီႈ တီႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း မီး ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်းလုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႇ တင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း