Wednesday, September 28, 2022

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းၵိုင် 18 ၵေႃႉ ၵိၼ် Ice-Cream သေ မဝ်း/ႁၢၵ်ႈ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ

0
လုၵ်ႈႁဵၼ်း 18 ၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈမုၼ်းၼမ်ႉၶႅင်ဝၢၼ် Ice-Cream သေ ပဵၼ်ၵွင်ႉ မဝ်း၊ ႁၢၵ်ႈ လႄႈလႆႈသူင်ႇယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2017...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO သီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်သေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇတႃႇ လႆႈၶၢႆၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်း လၢႆလၢႆဝဵင်း သေႁႃလွၵ်းၵၢတ်ႇတႃႇသူင်ႇၶၢႆၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁိူၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13 – 24/11/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ်လႄႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုတ်ႇလုမ်းၽႄ တီႈၵဵင်းတွင်း တႃႇၵွင်ႉသၢၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄမႂ်ႇ တီႈၵဵင်းတွင်း ပိူဝ်ႈၸၢင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈမိူဝ်းၼႃႈ မီးၽူႈတႅၼ်းလၢႆၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸမ် 5 ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2017 ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD...

ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃတူၺ်း လူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်းလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးသွၼ် ၸိူဝ်းပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၸွမ်းၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်တႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4:30 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶူင်းၵၢၼ်မုလ်းလၼိထိရၵ်ႉၻဵၵ်ႇ(มูลนิธิรักษ์เด็ก)...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ယၢၼ်မိူင်း ႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ တင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ၊ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ပွၵ်ႈၵမ်း...

မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ထမ်မသႃမိ ၶမ်းမၢႆ ၾင်ဢုတ်ႇၶမ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁေႃး မွပ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ တူၼ်ႈတီး

0
ပိူဝ်ႈတႃႇမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ထမ်ႇမသႃႇမိ ၶမ်းမၢႆ ဢႃယုၸဝ်ႈၶွပ်ႈတဵမ် 53 ၼၼ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မီးၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ၊ ၾင်ဢုတ်ႇငိုၼ်း/ၶမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27-28/11/2017 ၊...

ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇယွတ်ႈၸွမ်သႅင် ၵွင်းမူး ယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း ပွတ်းၶူဝ်ၶမ်း ပိုတ်ႇပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈလီငၢမ်း

0
ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈၸူး ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇယွတ်ႈၸွမ်သႅင် ၵွင်းမူး ယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း (ၵွင်းမူးမႄႈမၢႆႈ) တီႈၵုၼ်ၵၢင်ၼွင်ၽႃ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူင် တၢင်ႇယွတ်ႈၸွမ်သႅင် ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း။ ဢၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးလူင် တၢင်ႇယွတ်ႈၸွမ်သႅင် ၸေႇၻီႇ/ၵွင်းမူး ယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိုၼ်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတႃႇ...

ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၾင်ဢုတ်ႇၶမ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႃးယႆး တေသၢင်ႈၸေးၻီး (ၵွင်းမူး)

0
ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပျီႇတုၸိတ်ႉ)ၼႃးယႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈမူႇၸုမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸတ်းပၢင်ပွႆးဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၸေႇၻီႇ/ၵွင်းမူး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/11/2017 တင်ႈတႄႇပွတ်းၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 9...

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 တၢႆထင်တီႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵႃးဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းၵႃး တမ်ၽႃႇၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ပီ တိူဝ်ႉၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈတေႁူမ်ႈၵၼ် မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းလၢႆးၶႃႈ

0
ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မႄးၵုမ်း ၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶုမ်ၵုတ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၵုမ်းၶိုၼ်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈ တေၵုမ်းပႃးၶုမ်ၵုတ်းပီႈၼၢင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းမိူင်းယႆ...

ၾႆးမႆႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼိူဝ်တၢင်းလူင် တီႈပွၵ်ႉပႃႇလႅင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉ မၼ်းႁူဝ်ႈတီႈဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၵႃးသေ ၾႆးလုၵ်ႉႁုပ်ႇမႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ...

သင်ၶၸဝ်ႈ/တၵ်ႉၵႃႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး-တႆး ထုင်ႉပဵင်းလူင် တေၸတ်းပွႆး တၢင်ႇယွတ်ႈၸွမ်သႅင် ဝိႁၢရ်လူင်

0
ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်းတေမႃးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးဝတ်ႉသီမိူင်းမွၵ်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် တေၸတ်းပၢင်ပွႆးတၢင်ႇယွတ်ႈၸွမ်သႅင် (ထီး)ဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉသီမိူင်းမွၵ်ႇ လႄႈမွၵ်ႇသတ်ႉထႃး ၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းတၢၼ်း သၢင်ႈၵုသူလ်ၼႃးမုၼ် ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းသေ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

0
ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်လွင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တူဝ်တႅၼ်းလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸမ် 30 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20 – 24 /11/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ Agriterra, Nether...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 4 ႁဵင်လုၵ်ႈပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်

0
ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ သႅၼ်း 9 မမ 4 ႁဵင်လုၵ်ႈပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတီႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2017...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း